. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Индустриален мениджмънт
 
 
Каталожен номер:
2517
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Индустриален мениджмънт
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Анализ и усъвършенстване на мениджмънта и инженеринга на организацията на ЕТ "Пластика"
Страници:
71 стр.
Цена:
50 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


РЕЗЮМЕ 6
ВЪВЕДЕНИЕ 8
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКА ЧАСТ 10
Глава първа: Литературен обзор 10
І.Същност и роля на мениджмънта на бизнес организацията 10
1.Функции на мениджмънта 10
2.Подходи за анализ 11
2.1.Системен подход 11
2.2.Ситуационен подход 11
ІІ.Същност на индустриалният инженеринг на фирмата 11
1.Принципи на инженеринга 12
2.Тип на производство 12
3.Форма на организация на производството 13
4.Структура на производствения процес 13
Глава втора:Методически указания за анализ на мениджмънта и инженеринговата дейност на фирмата 14
І.Анализ на мениджмънта на фирмата 14
1.Основни характеристики на бизнес организацията 14
2.Системен подход за анализ на бизнес организацията 14
2.1.Входове на бизнес организацията 14
2.1.1.Финансови ресурси 14
2.1.2.Материални ресурси 14
2.1.3.Човешки ресурси 14
2.1.4.Информационни ресурси 14
2.2.Изходи на бизнес организацията 15
2.2.1.Предлагани стоки (продукт или услуга ) 15
2.2.2.Пазар 15
2.2.3.Пазарни сегменти 15
3.Ситуационен подход за анализ на бизнес организацията 15
3.1.Вътрешна среда на бизнес организацията 15
3.1.1.Цели 15
3.1.2.Сътрудници 15
3.1.3.Структура 15
3.1.4.Технология 16
3.1.5.Задачи 16
3.2.Външна среда на бизнес организацията 16
3.2.1.Външна среда с пряко въздействие 16
3.2.1.1.Потребители 16
3.2.1.2.Доставчици 16
3.2.1.3.Конкуренти 16
3.2.1.4.Нормативно-законова уредба 16
3.2.2.Външна среда с косвено въздействие 17
3.2.2.1.Политическа и икономическа ситуация 17
3.2.2.2.Технологично развитие 17
3.2.2.3.Регионални отношения 17
4.SWOT- анализ :силни и слаби страни на бизнес организацията;благоприят- ни възможности и заплахи 17
ІІ.Анализ на индустриалния инженеринг на фирмата 17
1.Формиране на производствена програма 17
2.Определяне на капацитета на производство 18
3.Определяне на типа на производство 19
4.Определяне на формата на организация на производство 19
5.Определяне на технологичния цикъл 20
6.Определяне на трудовите ресурси 21
7.Пространствено разположение на производствените звена и на работните места 22
ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ 24
Глава трета:Анализ на мениджмънта и инженеринговата дейност на фирма “Пластика” 24
І.Анализ на мениджмънта на фирма “Пластика” 24
1.Основни характеристики 24
1.1.Форма на регистрация 24
1.2.Предмет на дейност 24
2.Системен подход 25
2.1.Входове на бизнес организацията 25
2.1.1.Материални ресурси 26
2.1.2.Енергийни ресурси 26
2.1.3.Човешки ресурси 26
2.1.4.Информационни ресурси 27
2.1.5.Финансови ресурси 28
2.2.Изходи на бизнес организацията 28
2.2.1.Пазар 28
3.Ситуационен подход за анализ 28
3.1.Вътрешна среда на бизнес организацията 28
3.1.1.Анализ на целите 28
3.1.2. Структура 29
3.1.3.Технология 30
3.2.Външна среда на бизнес организацията 31
3.2.1.Външна среда с пряко действие 31
3.2.1.1.Контрагенти 31
3.2.1.2.Доставчици 31
3.2.1.3.Конкуренти 31
3.2.1.4.Нормативно-законова уредба 31
3.2.2.Външна среда с косвено действие 32
3.2.2.1.Икономическа ситуация 32
3.2.2.2.Технологично развитие 32
3.2.2.3.Социални отношения 33
3.2.2.4.Политическа ситуация 33
4.SWOT-анализ 33
ІІ.Анализ на индустриалния инженеринг на “Пластика” 34
1.Определяне на производствена програма 34
2.Описание на технологичния процес 35
3.Анализ на пространственото изграждане в производственото звено 36
4.Определяне на типа на производство 37
5.Определяне на необходимите ресурси 38
6.Конструктивни и технологични особености на бастуните,патериците и проходилките 38
7. Конструктивни и технологични особености на ходовите колела 41
8.Определяне на сумарна годишна трудопоглъщаемост 42
9.Изисквания към транспортните операции 45
10.Определяне на броя на работните места за всяка технологична операция 45
11.Определяне на начина на съчетаване на технологичните операции 46
12.Определяне на начина на движение на полуфабрикатите 46
13.Избор на транспортно средство 46
14.Изчисляване на заделите 46
15.Разработване на плана на разположение на работните места 53
16.Определяне на технологичния цикъл 54
17.Определяне на броя на основните работници 59
18.Определяне на броя на обслужващите работници 59
ІІІ.Изводи,произтичащи от анализа на мениджмънта и инженеринговата дейност на фирма “Пластика” 60
Глава четвърта:Насоки за усъвършенстване на мениджмънта и инженеринговата дейност на фирма”Пластика” 61
1.Непрекъснато проучване на пазара в други градове с цел привличане на нови клиенти 62
2.Избиране на персонал 62
3.Стимулиране на персонала 63
4.Подобряване качеството на живот 63
5.Избор на доставчици 63
6.Продукт 63
6.1.Стратегия за разработване на нови продукти 63
6.2.Подход към етапите на жизнения цикъл на продукта 64
6.3.Цени и ценообразуване 64
6.4.Място 64
6.5.Представяне 65
ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТА 65
Финансов план 65
Инвестиционни разходи и начален оборотен капитал 65
Разчети за разходите по икономически елементи 67
Прогнозни приходи и разходи 67
Точка на критичните съотнношения 67
Нетна настояща стойност 68
Оценка на риска 69
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 70
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 71

Информация за Анализ и усъвършенстване на мениджмънта и инженеринга на организацията на ЕТ "Пластика" 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024