. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Управление на човешките ресурси (УЧР)
 
 
Каталожен номер:
1576
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление на човешките ресурси (УЧР)
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Мотивирането в управлението на човешките ресурси (на практиката на "Мис Каприз Комерс" - АД)
Страници:
107 стр.
Цена:
73 лв.
Добавена в сайта на:
22.03.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

Част първа
МОТИВАЦИОННИ ТЕОРИИ И МОДЕЛИ......................................….....6
1.1 Управлението и ролята на човешките ресурси в
икономическатаорганизация...............................................….…........6
1.1.1 Същност и особености на хората като ресурси.........................…....6
1.1.2 Предназначение на човешките ресурси.....................................…....9
1.2 Мотивация. Пнятието мотивация ..............................................…...9
1.3 Процесът на мотивация.............................................................…....12
1.4 Видове модели на мотивация...................................................…....14
1.4.1. Модел на икономическата рационалност (целесъобразност)........…..14
1.4.2 Модел на социалните човешки отношения...............................…...14
1.4.3 Модел на човешкото саморазвитие (себереализацията)..........…...14
1.4.4 Модел на комплексния човек......................................................….15
1.4.5 Японски мотивационен модел...................................................…..15
1.5 Мотивационни теории в управлението на
човешките ресурси...................................................................…...15
1.5.1 Теория на йерархията на потребностите на А. Маслоу..............…....16
1.5.2. Теoрията ЕRG на Клейтън Алдерфер........................................…..21
1.5.3 Теория на потребностите на Дейвид МакКлелънд..................…...23
1.5.4 Двуфакторната теория на мотивацията на Фр. Хърцбърг..........…...28
1.5.5 Сравнително обобщение на теориите за съдържанието
на мотивацията.........................................................................…....32
1.6 Теории на процеса на мотивация............................................…....33
1.6.1 Теория на очакването................................................................…...33
1.6.2 Tеория на справедливостта.......................................................…..38
1.6.3 Теория за целополагането........................................................…...42
1.7 Изводи за ефективна мотивация на персонала..............................47
1.8 Заключение - глобален анализ на мотивацията.............................48
Част втора
МЕТОДИКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА
МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ НА ФИРМАТА
2.1 Индустриалната фирма - характеристика, видове, създаване
и функциониране........................................................................……......51
2.2 Индустриалната фирма като широк обект на изследване.........…....51
2.3 Персоналът като конкретен обект на изследване...................…........54
2.4 Разработване на методика за проучване на
фактическото състояние на фирмата...........................................…….57
2.5 Мотивационен профил на поерсонала на фирмата....................….....58
2.6 Методика за разработване на мотивационни профили
на персонала на фирмата............................................................….….59
2.7 Разработване на мотивационен профил на персонала
на фирмата...........…………………………………………………......62
2.8 Насоки за анализ на мотивационните профили......................…......68
ЧАСТ ТРЕТА
ПРАКТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА
НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ФИРМАТА
3.1 Характеристика на фирмата...................................................…….....69
3.2 Организация на производството и труда в предприятието.......….......75
3.2.1 Производствена структура на фирмата....................................….....78
3.3 Организационно - управленска структура...........................….......…79
3.4 Управление на персонала и социални дейности......................….….82
3.5 Изследване равнището на мотивация на мениджърите
и специалистите.......................................................................……….86
3.6 Изследване равнището на мотивация на изпълнителният
състав - работниците..................................................................….….88
3.7 Анализ на проблемните ( лимитиращите ) фактори -
мотиватори при изпълнителният състав (работниците).................……89
3.8 Изводи за проблемните фактори-мотиватори....................……........94
3.9 Насоки за преодоляване на лимитиращите
( проблемните ) фактори-мотиватори....................................…….….95
Заключение……………………………………………………………98
Приложение 1: Примерен обхват на мотивиращи фактори, които
ще се използват в анкетната карта…………..…………….…..99
Приложение 2 - Анкетна карта за изследване на мениджърите
и специалистите…………………………………………………….100
Приложение 3 Анкетна карта за изследване на работниците…………...101
Приложение 4 Допълнителен въпросник зa работниците .………….…..102
ИЗПОЛЗВАНАЛИТЕРАТУРА………………………………………107


Информация за Мотивирането в управлението на човешките ресурси (на практиката на "Мис Каприз Комерс" - АД) 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024