. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Дата Дисциплина Вид Тема Стр. Повече
20.10.2018 ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Реферат Институции на Европейския съюз Съвет на ЕС и Европейска комисия 15 стр.
20.10.2018 Стратегическо управление на качеството Реферат Тотално управление на качеството 9 стр.
20.10.2018 Стопанско управление Курсова работа Стратегии за управление на човешките ресурси в условията на криза 9 стр.
20.10.2018 Спецсеминар Реферат Тенденции в депозитната политика на търговските банки в България и ЕС 20 стр.
20.10.2018 Стратегически и иновационен мениджмънт Реферат Стратегия за развитие на образователна организация 18 стр.
20.10.2018 Външноикономическа дейност на предприятието Реферат Същност и приложение на документарното валутно инкасо 10 стр.
20.10.2018 Основи на правото Реферат Юридически актове 18 стр.
20.10.2018 ЕТИКА Реферат Етиката като философия на ценностите 11 стр.
20.10.2018 Държавно регулиране на икономиката Реферат СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КАТО ОБЕКТ НА ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ 15 стр.
20.10.2018 Български Фолклор и Етнология Курсова работа Идеен проект за туристически продукт свързан с нематериалното културно наследство на село Медово 12 стр.
20.10.2018 Корпоративно управление в Европа Курсова работа Пътят на коприната – участие на ТНК 13 стр.
20.10.2018 Мениджмънт на образователния процес Курсова работа Съвети за преподавател на възрастни учащи в контекста на функционалния мениджмънт на процеса на обучение 12 стр.
20.10.2018 Икономика Курсова работа Фактори на икономическия растеж и типове икономически растеж 25 стр.
20.10.2018 Икономика Курсова работа Бюджетна политика на Република България през периода 2013-2015г. 27 стр.
20.10.2018 Връзки с обществеността и медиите Курсова работа Връзки с обществеността на Министерство на вътрешните работи 12 стр.
20.10.2018 Външна политика в Европа Курсова работа Външна политика на Великобритания 22 стр.
20.10.2018 Европейска сигурност Курсова работа Сигурност, стабилност и развитие 19 стр.
20.10.2018 ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО Дипломна работа АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОДАЖБИТЕ НА СТРОИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ В БЪЛГАРИЯ 80 стр.
20.10.2018 УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ТЕМА: СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ОБЩИНА ПРИМОРСКО 93 стр.
20.10.2018 НАЦИОНАЛНА И МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ Дипломна работа МЕРКИ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА 59 стр.
20.10.2018 Финанси Дипломна работа КРЕДИТИРАНЕ И КРЕДИТЕН РИСК 65 стр.
20.10.2018 Стопанско управление Дипломна работа СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВАРНА (ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ) 125 стр.
20.10.2018 Европейска икономика Реферат Свободно движение на хора в Европейския съюз 10 стр.
20.10.2018 История на Византия и средновековна история на балканските народи II част Реферат Византия и исляма през средновековието 11 стр.
20.10.2018 Европа в международните отношения Курсова работа Геополитически концепции за Европа 16 стр.
20.10.2018 Административен процес Курсова работа Закон за частната охранителна дейност 10 стр.
20.10.2018 Финанси Курсова работа Финансиране на бизнеса чрез средства от структурните фондове на Европейския съюз 20 стр.
14.10.2018 Информатика Реферат Увод в информационните ситеми 11 стр.
14.10.2018 Образователен мениджмънт Курсова работа Образователната услуга като пазарен продукт. Подходи при нейната реализация 17 стр.
14.10.2018 Икономика Курсова работа Пазарно равновесие и пазарни шокове.Механизъм за възстановяване на равновесието 13 стр.
14.10.2018 Проектиране на системи за управление Курсова работа Дирекция „Вътрешен одит“ при Министерство на финансите на Република България 30 стр.
14.10.2018 EКОУПРАВЛЕНИЕ Реферат “От люлка до люлка” и решенията на проблемите с отпадъците. Анализ на жизнения цикъл/Оценка (LCA)на продукта 11 стр.
14.10.2018 Училищен курс по геометрия Курсова работа Същност и елементи на правоъгълен триъгълник. Метрични зависимости и Питагорова теорема 27 стр.
14.10.2018 Демография и управление на човешките ресурси Реферат ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ В ЕВРОПА НА ФОНА НА ГЛОБАЛНИТЕ ДЕМОГРАФСКИ ПРОБЛЕМИ 17 стр.
14.10.2018 Обща психопатология Курсова работа Емоционална сфера 12 стр.
14.10.2018 Обща теория на правото Курсова работа Правонарушение-Характеристики,състав и структура. Видове Правонарушения. 15 стр.
14.10.2018 основи на гражданско право Курсова работа ПРЕЗУМПЦИИ И ФИКЦИИ В ГРАЖДАНСКОТО ПРАВО 16 стр.
14.10.2018 Образователен мениджмънт Курсова работа Образователната услуга като пазарен продукт. Подходи при нейната реализация 13 стр.
14.10.2018 Политики на европейската интеграция Курсова работа Същност и особености на плана „Делор“ 10 стр.
14.10.2018 Финансов анализ Курсова работа Анализ на финансовото равновесие и устойчивост в бизнес организацията 24 стр.
14.10.2018 Организационна структура Реферат ОРГАНИЗАЦИОННА СТУКТУРА НА “СТАТ” ООД 16 стр.
14.10.2018 Управление на отбранителните ресурси Курсова работа Използване на задачата за назначения при управление на отбранителните ресурси 26 стр.
14.10.2018 Маркетинг в ЕС Курсова работа Дистрибуционна политика на Zara и H&M 19 стр.
14.10.2018 Демография и управление на човешките ресурси Курсова работа Сравнителна демографска характеристика между общините Разлог, Банско и Сандански 16 стр.
14.10.2018 Педагогика Дипломна работа СТРУКТУРА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЕЗИКОВО-ГОВОРНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І – ІV КЛАС НА ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ 92 стр.
14.10.2018 Бизнес финанси Дипломна работа Данъчна система в България. Диференцирано облагане с данък добавена стойност в България и Европейския Съюз. 92 стр.
14.10.2018 Икономика Дипломна работа НАРУШЕНИЯ И ЗЛОУПОТРЕБИ В СФЕРАТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИВЕ 51 стр.
14.10.2018 Маркетинг Дипломна работа Бизнес план за стартиране на сладкарница „Дияна“ 120 стр.
14.10.2018 Икономика Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА Трагедията на еврото: институционални провали, кризата и бъдещето на европейския проект 69 стр.
14.10.2018 Право Реферат ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНА ПОЛИТИКА 12 стр.
14.10.2018 Теория на игрите Реферат Равновесие на Неш 10 стр.
14.10.2018 Социални дейности Реферат ПРОТОКОЛ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК ПРИ ПОЛАГАНЕТО НА (ХОСПИСНА) ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ТЕРМИНАЛНО БОЛНИ 15 стр.
14.10.2018 Маркетинг Курсова работа Емоциите като вярвания и маркетингът 11 стр.
14.10.2018 Психология на развитието в детско-юношеска възраст Курсова работа Сравнителен анализ между теорията на З. Фройд и Е. Ериксън в етапа на детството 9 стр.
13.10.2018 Национални особености в храненето Курсова работа Проучване на националните особеностите в храненето в град Кърджали и село Главатарци 30 стр.
13.10.2018 Психология Курсова работа Разработка на темите от конспекта по Методика на преподаването по психология 30 стр.
13.10.2018 Когнитивна психология Реферат ПАМЕТ 22 стр.
13.10.2018 Туризъм Курсова работа Значение на човешките ресурси за развитието на устойчиви туристически продукти в регион Родопи 21 стр.
13.10.2018 ХУМАНИТАРНИЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ Курсова работа Хуманитарните дейности – само на книга ли са? 10 стр.
13.10.2018 Икономика и Стопанско управление Реферат Конкурентни стратегии на индустриално предприятие. 15 стр.
13.10.2018 Икономика Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА „СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ“ 101 стр.
13.10.2018 Стопанско управление Дипломна работа Финансово-стопански анализ на фирма „Агроком“ ООД 70 стр.
13.10.2018 Педагогика Дипломна работа Планиране на човешките ресурси в организации предоставящи социални услуги за деца от резидентен тип 120 стр.
13.10.2018 Национална сигурност и отбрана Дипломна работа ИЗТОЧНИЦИ НА НЕСИГУРНОСТ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК 68 стр.
13.10.2018 Икономика Дипломна работа ПАРИЧЕН СЪВЕТ В БЪЛГАРИЯ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 75 стр.
13.10.2018 Информатика Дипломна работа СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЧИЛИЩЕН САЙТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 73 стр.
13.10.2018 Металургия Реферат Получаване на биоетанол от лигноцелулозни материали. Технологии. 11 стр.
13.10.2018 Туристически ресурси на България Реферат Туристически район - Родопски 13 стр.
13.10.2018 Психология на аномалното развитие I част Курсова работа Нарушения в развитието. Дислексия- същност и особености 12 стр.
13.10.2018 Психология на личността Реферат Психология на „Аза” в теорията на Е.Ериксън 14 стр.
13.10.2018 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ Курсов проект Платежен баланс на България – фактори, тенденции и ограничения за икономически растеж 12 стр.
13.10.2018 МЕЖДУНАРОДЕН МЕНИДЖМЪНТ Курсова работа МЕЖДУНАРОДНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В КОМПАНИЯ “L’OREAL PARIS” 17 стр.
13.10.2018 Икономика Курсова работа ЕЛЕКТРОННИТЕ КАНАЛИ И МАРКЕТИНГЪТ В РЕАЛНО ВРЕМЕ ПРИ САЙТОВЕТЕ ЗА КОЛЕКТИВНО ПАЗАРУВАНЕ 12 стр.
13.10.2018 Икономика Дипломна работа ОРГАНИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ПРОДАЖБИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ 63 стр.
13.10.2018 Екология Дипломна работа Таксономично разнообразие на съобществата на кърлежи (Аcari: Parasitiformes) в гнезда на Голям синигер (Parus major) в Североизточна България 52 стр.
13.10.2018 Управление на човешките ресурси Дипломна работа Обучение и развитие на човешките ресурси в организация от сектора на телекомуникациите 93 стр.
13.10.2018 Финансов анализ и контрол Дипломна работа УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 65 стр.
13.10.2018 Управление на промяната в туристическите фирми Курсова работа Анализ на дейността на DoubleTree by Hilton Варна 13 стр.
13.10.2018 Индустриален мениджмънт Курсова работа Организация на индустриалната фирма – фактор за конкурентоспособност 18 стр.
13.10.2018 Продуктов мениджмънт’ Курсова работа Анализ на продуктов портфейл 10 стр.
13.10.2018 Публична администрация Курсова работа Причини, последици и поуки от кризата в световен мащаб 10 стр.
13.10.2018 Транспортна Ервоинтеграция Курсова работа Стратегия за устойчиво развитие и интеграция на железопътния транспорт 13 стр.
13.10.2018 НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ Курсова работа План за защита при бедствия на област Смолян 50 стр.
13.10.2018 Митнически контрол Курсова работа МЕЖДУНАРОДНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ СЪЮЗИ 12 стр.
13.10.2018 Педагогика Дипломна работа Дисграфия при хиперактивност и дефицит на вниманието (ХАДВ) 88 стр.
13.10.2018 Финанси Дипломна работа Сравнителна характеристика между финансов лизинг и банков кредит като източници за дългосрочно финансиране 47 стр.
13.10.2018 Психология Дипломна работа Психологически аспекти на качеството на живот и предпочитани стратегии за справяне със стреса при пациенти с тип 1 и тип 2 захарен диабет 55 стр.
13.10.2018 Маркетинг Дипломна работа МАГИСТЪРКА ТЕЗА на тема Комуникационни стратегии за изграждане на имиджа на търговските марки на бизнес организацията, по примера на Lindt & Sprüngli 57 стр.
13.10.2018 Телекомуникации Дипломна работа Магистърска теза на тема: Изследване на поведението на маршрутизиращ протокол OSPF 56 стр.
13.10.2018 Публична администрация Курсова работа Анализ на капиталовата адекватност 20 стр.
13.10.2018 Международни предприемачески обединения Доклад Интернационализация на бизнеса.Определение и фактори. 12 стр.
13.10.2018 Търговско банкиране Доклад Лихвени проценти. Същност, роля, измерване. Доходност до падежа. Реални, номинални лихвени проценти. Рискова и срочна структура на лихвените проценти. 19 стр.
13.10.2018 Митнически контрол Курсова работа Митнически режим транзит като форма на контрол. Митническа конвенция за международен превоз на стоки по шосе с карнет ТИР. Митническа конвенция за временно пропускане на стоки АТА. 15 стр.
13.10.2018 Икономика Курсова работа Същност на прането на пари 17 стр.
13.10.2018 Икономика на Европейския Съюз Курсова работа Европейска Комисия. Състав, конституиране, компетентност и правомощия на ЕК 14 стр.
13.10.2018 Митнически контрол Курсова работа Свободни зони, митнически режими, активно и пасивно усъвършенстване 20 стр.
13.10.2018 Туризъм Реферат Биоразнообразие и защитени територии в област Бургас и района на реките Ропотамо и Велека 14 стр.
13.10.2018 Финансов мениджмънт Курсова работа Взаимни фондове и ETF’s (Exchange-Traded Funds) – същност, финансова структура и инвестиционни възможности 15 стр.
13.10.2018 Международна Търговия Курсова работа Япония в международната икономика и търговия 13 стр.
13.10.2018 Основи на управлението Курсова работа Лидерство и мениджмънт 15 стр.

 

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018