. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Дата Дисциплина Вид Тема Стр. Повече
23.02.2019 Митнически контрол Реферат Офшорни зони и компании 9 стр.
23.02.2019 Педагогика Курсова работа „Като използвате социометричния метод „Избор на партньор” проверете мястото на децата с високи стойности на индекса на егоцентризъм в социалната структура на даден клас/група” 14 стр.
23.02.2019 Педагогика Курсова работа Диагностициране личностната насоченост на приятелите ми. Кои от тях са ми най-близки? Кои са най-успешни в работата си? Какво ме изненада? 21 стр.
23.02.2019 Икономика на образованието и финансов мениджмънт Реферат Проблеми на финансирането на предучилищното образование 11 стр.
23.02.2019 Международно право и международни отношения Курсова работа ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО ЗА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 22 стр.
23.02.2019 Спорт Курсова работа Проучване на потребностите в тренировъчните занимания сред посетителите на фитнес зали на територията на град София 38 стр.
23.02.2019 Екология на микроорганизмите Курсова работа Компостиране-типове,етапи и приложение. 10 стр.
23.02.2019 Икономика Курсов проект Технология на издаване и на обжалване на ревизионен акт. 20 стр.
23.02.2019 Социална медицина Реферат Медико-социални проблеми на заболеваемостта с трайна загуба на трудоспособност (инвалидност) 12 стр.
23.02.2019 Невроморфология и неврофизиология Курсова работа Междинен мозък. Структурна и функционална характеристика на хипоталамуса и на лимбичната система 12 стр.
23.02.2019 УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Дипломна работа ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЕКТОРА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 71 стр.
23.02.2019 ПРОДУКТОВО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ В ТУРИЗМА Курсова работа МАРКЕТИНГОВИ И ПАЗАРНИ ИНОВАЦИИ В МЕДИЦИНСКИЯ ТУРИЗЪМ 11 стр.
23.02.2019 МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА Курсова работа ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО В УСЛОВИЯ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 14 стр.
23.02.2019 Административно право и административен процес Курсова работа Административноправна защита на личните данни на гражданите 20 стр.
23.02.2019 ТУРИСТИЧЕСКО ЕКСКУРЗОВОДСТВО Курсова работа Тридневна екскурзия София-Панагюрище-Копривщица-Клисура-София 24 стр.
23.02.2019 Информационен мениджмънт Курсова работа ОЦЕНКА НА САЙТА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СТОЯН ЧИЛИНГИРОВ“, ГР. ШУМЕН 11 стр.
23.02.2019 Предаване на данни и компютърни комуникации Курсова работа Оптимално кодиране. Алгоритъм на Хафмен за оптимално кодиране 18 стр.
23.02.2019 Туризъм Курсова работа Проблеми и перспективи пред ресторантьорските вериги 10 стр.
23.02.2019 Икономика Курсова работа Мотивация на кадрите в туризма в България – проблеми, възможности и успешни практики 11 стр.
23.02.2019 вирусология Курсова работа Биотехнологично производство на ваксини 8 стр.
23.02.2019 Педагогическа психология Курсова работа Концептуализиране на рефлексивното „Аз” 17 стр.
23.02.2019 Устойчиво развитие и законодателство по опазване на околната среда Реферат Опаковки и намаляване образуването на отпадъци 12 стр.
23.02.2019 Информатика Дипломна работа Оптимизация на параметрите на размита генетична система Изходни данни: Параметри на размита генетична система, данни от сензори. 76 стр.
23.02.2019 Икономика Дипломна работа РАЗРАБОТВАНЕ НА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ НА НАЛБ 44 стр.
23.02.2019 Екологична биотехнология Реферат Методи за изследване на повърхности. Електронни и молекулни спектроскопии 9 стр.
23.02.2019 Правни основи на системата за сигурност и контратероризъм Реферат Предимства и недостатъци на несмъртоносните оръжия и перспективи за тяхното бъдещо използване 9 стр.
23.02.2019 Счетоводство на капиталовите дружества Курсова работа Нормативни и организационни аспекти на процедурата по придобиване на публичен статут от дружество на БФБ. Съдържание и структура на проспекта за публично предлагане по примера на „Асенова Крепост“ АД 17 стр.
23.02.2019 Икономика Курсова работа Организация на облужването при събитието прием 9 стр.
23.02.2019 Икономика Дипломна работа Набор и подбор на персонал в Държавна опера – Варна 84 стр.
23.02.2019 Международен туризъм Дипломна работа Гърция – дестинация за круизен туризъм 94 стр.
23.02.2019 Образователен мениджмънт Дипломна работа ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 54 стр.
23.02.2019 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Дипломна работа Оптимизиране на веригата за доставки в „Данон Сердика“ АД 93 стр.
23.02.2019 БРАНД МЕНИДЖМЪНТ И РЕКЛАМА В ТУРИЗМА Курсова работа БРАНД НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ САНДАНСКИ 15 стр.
23.02.2019 Цени и ценообразуване Курсова работа Цени и ценообразуване в условията на икономическа криза 10 стр.
23.02.2019 СОЦИОЛОГИЯ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА Курсова работа ЧОВЕКЪТ В ГЛОБАЛНАТА ЕПОХА. РЕЛИГИЯТА В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ 24 стр.
22.02.2019 Нарушения на ученето Курсова работа Нарушения на ученето 12 стр.
22.02.2019 Трудотерапия при възрастни Курсова работа Прилагане на трудотерапия при близки възрастни 11 стр.
22.02.2019 Регионално развитие Курсова работа Регионален икономически анализ на туристическията потенциал на два курорта по избор 17 стр.
22.02.2019 Стопанско управление Дипломна работа Стратегии за намаляване на пластмасите в условия на кръгова икономика 80 стр.
22.02.2019 Икономика и мениджмънт Дипломна работа Анализ на конкуренцията и конкурентоспособността на предприятията от строителния бранш в област Велико Търново 54 стр.
22.02.2019 Приложна математика и статистика Дипломна работа Изследване на връзката между образованието и пазара на труда в България 48 стр.
22.02.2019 Физическо възпитание и спорт Реферат Съвремено олимпийско движение хронология на летни олимпийски игри. Ролята на Пиер дьо Кубертен 16 стр.
22.02.2019 Инвестиции в международния бизнес Доклад Преки чуждестранни инвестиции между България и Германия 10 стр.
22.02.2019 БИОТЕХНОЛОГИИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ Дипломна работа ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕТЕРИЧНО МАСЛО ОТ КОПЪР В МЛЕЧНОКИСЕЛИ ПРОДУКТИ 34 стр.
22.02.2019 Мениджмънт на човешките ресурси Реферат Равни възможности на труд 24 стр.
22.02.2019 Агрономство Дипломна работа Неприятели по царевицата и система за борба с тях 63 стр.
22.02.2019 Сигурност и безопасност Дипломна работа ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ПЕТРИЧ 70 стр.
22.02.2019 ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО Курсова работа СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 15 стр.
22.02.2019 Маркетинг на финансовите услуги Курсова работа Анализ на българския пазар на банкови продукти- предложители. 11 стр.
22.02.2019 Туризъм Курсова работа Национални особености в американската кухня. 30 стр.
22.02.2019 МЕЖДУНАРОДНИ И РЕГИОНАЛНИ СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ Реферат СТРУКТУРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 13 стр.
22.02.2019 Глобализация на световната икономика Курсова работа Същност на глобализацията и проявлението й в България 13 стр.
22.02.2019 Социална педагогика Дипломна работа Възможности за образователна реинтеграция при отпаднали от образователната система ученици 55 стр.
22.02.2019 Агрономство Дипломна работа Изследване върху биологичните особености при сортове маточина свързани с химичната защита 37 стр.
22.02.2019 ИКОНОМИКА Курсова работа Как се реализират принципите за вертикалната и хоризонталната справедливост при конструирането на данъчната система 12 стр.
21.02.2019 Педагогика Реферат Интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности 19 стр.
21.02.2019 Хигиена на зрялата възраст Реферат Епидемиология. Инфекциозен процес 11 стр.
21.02.2019 Туризъм Курсова работа Проучване върху потенциала на България като международна туристическа дестинация 21 стр.
21.02.2019 Технология на пивото Курсова работа Изследване на изменението на антиоксидантната активност и фенолните съединения на пивна мъст от ечемичен малц и лимец 24 стр.
21.02.2019 Иконимика Реферат С И С Т Е М И И Ф О Н Д О В Е З А О С И Г У Р Я В А Н Е П Р И Б Е З Р А Б О Т И Ц А 9 стр.
21.02.2019 Технологии и съоръжения за пречистване на прахови/газови смеси и отпадъчни води Реферат Скрубери за мокро пречистване 11 стр.
21.02.2019 Педагогика Реферат СПЕЦИФИЧНИ ЧЕРТИ, ПРОБЛЕМИ И ТРУДНОСТИ НА НАДАРЕНИТЕ ДЕЦА 27 стр.
21.02.2019 СММЕ I Реферат Керамични фасети 12 стр.
21.02.2019 Проектиране на информационни системи Курсова работа Данни и информация, категории информация 13 стр.
03.02.2019 Химия Дипломна работа Изследване състав на неизвестен продукт открит в ръка от бронзова статуя 46 стр.
03.02.2019 ЕЛЕКТРОНИКА Дипломна работа Технически и икономически условия за либерализиране на електроенергийния пазар. 69 стр.
03.02.2019 Информатика Дипломна работа Времеви органайзер за мобилна и уеб платформа 69 стр.
03.02.2019 Химия Дипломна работа Статистическа оценка на нивата на биохимични маркери в контролна група 80 стр.
03.02.2019 Международни икономически отношения Дипломна работа Световна търговия с обекти на интелектуална собственост 77 стр.
03.02.2019 Туризъм Курсова работа Счетоводен баланс 13 стр.
03.02.2019 Икономика Курсова работа Усъвършенстване на дистрибуционната система на фирма "Софарма Трейдинг АД" 15 стр.
03.02.2019 Търговско банкиране Доклад Лихвени проценти. Същност, роля, измерване. Доходност до падежа. Реални, номинални лихвени проценти. Рискова и срочна структура на лихвените проценти. 19 стр.
03.02.2019 Икономика Реферат Екипи и работа в екип 10 стр.
03.02.2019 Икономика Реферат Същност на маркетинга. 13 стр.
03.02.2019 Растителна защита Реферат ГЕННО МОДИФИЦИРАНИ РАСТЕНИЯ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ 11 стр.
03.02.2019 Мениджмънт Курсова работа СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ - гр. Пловдив за периода 2018г.-2022 г. 15 стр.
03.02.2019 Стандартизация и сертификация Реферат Сертификация и стандартизация в строителството 13 стр.
03.02.2019 Диетика и лечебно хранене. Курсова работа Пробиотици. 10 стр.
03.02.2019 Управление на качеството Курсова работа Анализ на работата по качеството в “British American Tobacco” 25 стр.
03.02.2019 Икономика Реферат Стратегии на ценообразуване 9 стр.
03.02.2019 Икономика Курсова работа Търговия на Чикагската стокова борса през 2017г. 15 стр.
03.02.2019 Психологични измервания и оценка Курсова работа Психологични измервания.Тест-Активен човек ли сте? 14 стр.
03.02.2019 Икономика Курсова работа Туристически борси и панаири 11 стр.
03.02.2019 Икономика Курсова работа Анализ и оценка на фирмената култура на ,,SOS Детски селища България 11 стр.
03.02.2019 Икономика Реферат Класификация на счетоводните сметки 9 стр.
03.02.2019 Икономика Реферат ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ФИРМА 11 стр.
03.02.2019 Биология Реферат Витамин C (Аскорбинова киселина) 14 стр.
03.02.2019 Мениджмънт Дипломна работа Управление на иновациите на ЕКОПАК България АД 81 стр.
03.02.2019 Туризъм Дипломна работа Пролетен цикъл - традиции в храненето на Пловдивска област 57 стр.
03.02.2019 Икономика Дипломна работа РЕГИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА БЕЗРАБОТИЦАТА В БЪЛГАРИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК 71 стр.
03.02.2019 Информатика Дипломна работа Интеграция на софтуерен бот в комуникационна среда (SLACK) 61 стр.
03.02.2019 Горско стопанство Дипломна работа Проектиране на автомобилен горски път в ТП ДГС "Тутракан“ 75 стр.
03.02.2019 Мениджмънт Дипломна работа ЗНАЧИМИ ПРОФЕСИОНАЛНО-ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА В СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ТЯХНОТО НАЛИЧИЕ СРЕД УПРАЖНЯВАЩИТЕ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 62 стр.
03.02.2019 Икономика Дипломна работа Управление на човешките ресурси в SOS Детски селища – България 82 стр.
03.02.2019 Публична администрация Дипломна работа АНАЛИЗ НА МАРКЕТИНГОВАТА СИСТЕМА НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯ 87 стр.
03.02.2019 Растителна защита Дипломна работа Влияние на имуностимулатора „Имунобета“® върху яйчната продуктивност и благополучие при свободно отглеждани кокошки 58 стр.
03.02.2019 ЕЛЕКТРОНИКА Дипломна работа Регулиране и дистанционно управление на Абонатни станции 60 стр.
03.02.2019 Икономика Дипломна работа Маргетинг на иновативна банкова услуга (по примера на Пощенска банка) 56 стр.
03.02.2019 Икономика Дипломна работа Прoтивoдействие и прaктики при изпирaнетo нa пaри в бaнкoвия сектoр 80 стр.
03.02.2019 МАРКЕТИНГ Дипломна работа ПОТРЕБИТЕЛСКИ НАГЛАСИ КЪМ (НЕ)ЕТИЧНИ ПРАКТИКИ В РЕКЛАМИТЕ ЗА БЪРЗИ КРЕДИТИ В БЪЛГАРИЯ 88 стр.

 

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019