. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Дата Дисциплина Вид Тема Стр. Повече
11.06.2019 БИОТЕХНОЛОГИЯ Дипломна работа Пробиотични ефекти на бактерии от род Bifidobacteruim 52 стр.
11.06.2019 Химия Реферат Пептидни хормони- инсулин , глюкагон, окситоцин, вазопресин 12 стр.
11.06.2019 Педагогика Дипломна работа УРОЦИТЕ ПО ЖИТЕЙСКА МЪДРОСТ В РАЗКАЗИТЕ НА ЙОРДАН ЙОВКОВ преподаване творчеството на Йордан Йовков в 12. клас 41 стр.
11.06.2019 Биотехнологии в производството на храни Реферат Твърди видове сирена с пикантен вкус – сирене Пармеджано, сирене Пекорино(Романо) 12 стр.
11.06.2019 Педагогика Дипломна работа Формиране на представи за геометричните фигури при 6-7 годишните деца 37 стр.
11.06.2019 КОРАБОСТРОЕНЕ, КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ Дипломна работа Проектиране на енергетична уредба на 21000 tdw кораб за насипни товари 140 стр.
11.06.2019 Иконимика Дипломна работа Европейският проект „Платежоспособност ІІ” – проблеми и перспективи 70 стр.
11.06.2019 Биотехнология Реферат Пробиотици -обща характеристика и класификация 9 стр.
11.06.2019 Химия Реферат Методи за трансфекция на растителни клетки.Приложение на растителните биотехнологии 15 стр.
11.06.2019 Индустриални биотехнологии Реферат Изолиране и идентификация на микроорганизми. Чисти култури. 13 стр.
11.06.2019 Микробиология II част Реферат Фотосинтезиращи ( фототрофни) бактерии 16 стр.
11.06.2019 Биотехнологии в производството на храни Реферат Кисело мляко 11 стр.
11.06.2019 Биотехнологии в производството на храни Реферат Кефир 11 стр.
11.06.2019 ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО Реферат Рестрикционни ендонуклеази – класификация; структура на молекулата; действие. 10 стр.
11.06.2019 ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО Реферат Кимчи 11 стр.
11.06.2019 Психология Дипломна работа Емоционална интелигентност и агресия при студенти 92 стр.
11.06.2019 Логопедия Дипломна работа ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ И ЗАЕКВАНЕ 59 стр.
11.06.2019 Инженерна екология Дипломна работа Охарактеризиране на почвите в природен резерват „Сребърна” 55 стр.
11.06.2019 ФИЛОСОФИЯ НА НОВОТО ВРЕМЕ Курсова работа СУБСТАНЦИЯ ПРИ СПИНОЗА И ЛАЙБНИЦ 9 стр.
11.06.2019 ФИЛОСОФСКА ЛОГИКА, ЧАСТ II Курсова работа ОСНОВНИ ИДЕИ В ЛОГИКАТА НА ХЕГЕЛ И ХАЙДЕГЕР 12 стр.
11.06.2019 Социална философия Курсова работа Езикът като логос (познание) и апел (общуване) 11 стр.
11.06.2019 Социална Философия Курсова работа Социалната фигура на чужденеца. Азът, Другият и Третият. 13 стр.
11.06.2019 Образователен мениджмънт Курсова работа Качество на образованието – същност и особености 13 стр.
11.06.2019 Приложение на информационни технологии в научните изследвания в професионално направление Биологичес Реферат Финансиране на научно изследователска дейност 21 стр.
11.06.2019 Биохимия и бионика Реферат Различни биохимични процеси при хранене на клас Земноводни животни 14 стр.
11.06.2019 Дистанционни методи Реферат Приложение на дистанционните методи за изследване на замърсявания в океани и морета 9 стр.
11.06.2019 Актуални филогенетични системи Реферат Клас Земноводни (Amphibia), Разред Жаби (Anura) 18 стр.
11.06.2019 Екология Реферат Природен парк „Шуменско плато“ 16 стр.
11.06.2019 Екологична микробиология Реферат Взаимодействие между микроорганизми и животни 10 стр.
11.06.2019 Екологична микробиология Реферат Микроорганизмите и значението им за човека 12 стр.
11.06.2019 Основи на началната училищна педагогика Реферат Връзката училище- семейство- нравствено възпитание 9 стр.
11.06.2019 Управление на антикризисните комуникации Курсова работа Фактори, влияещи на комуникациите по време на криза 14 стр.
11.06.2019 Екология Реферат Технологии за третиране и рециклиране на пластмасови отпадъци 10 стр.
11.06.2019 Методи на изследване на развитието Реферат Основни методи на изследване в психологията 15 стр.
11.06.2019 Психология Курсова работа Влиянието на очакванията върху вкусовите усещания 12 стр.
11.06.2019 Психология на развитието Курсова работа Развитие на познавателната активност, предметната дейност и играта на детето от раждането до седемгодишна възраст 20 стр.
11.06.2019 Психология Курсова работа ФИЗИЧЕСКО И ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ РАЖДАНЕТО ДО ШЕСТГОДИШНА ВЪЗРАСТ 12 стр.
11.06.2019 Информационни технологии Дипломна работа Приложение на информационните технологии при преподаването по Корпоративни финанси 43 стр.
11.06.2019 Маркетинг Дипломна работа МАРКЕТИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР НА АВТОМОБИЛИ 68 стр.
11.06.2019 Българска филология Дипломна работа МИТОЛОГЕМАТА“ВОДА“ В ТВОРЧЕСТВОТО НА ЙОРДАН РАДИЧКОВ (НОВЕЛИТЕ „ПО ВОДАТА“ И „ГОРЕЩО ПЛАДНЕ“) 55 стр.
11.06.2019 ФИНАНСИ Дипломна работа Използване на доходния подход за оценка на стойността на предприятие (по примера на ,,Българска роза‘‘АД). 50 стр.
11.06.2019 Корпоративна сигурност Курсова работа Анализ и оценка на корпоративната култура на фирма „Консентрикс Сървисиз България” ЕООД 19 стр.
11.06.2019 Иконимика Курсова работа Фази и етапи на консултантския процес 10 стр.
11.06.2019 Конкуренция и конкурентна политика в ЕС Курсова работа Оценка на конкурентоспособността на продукт вафли -"Морени" и „Споко” 15 стр.
11.06.2019 СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТИНГ Курсова работа Имоти, машини и съоръжения 20 стр.
11.06.2019 Маркетингови проучвания Доклад Маркетингово проучване върху нагласите и удовлетвореността на клиенти посещаващи заведението за бързо хранене BMS Българска кухня 14 стр.
11.06.2019 Интернет право Курсова работа Същност и предмет на интернет правото 13 стр.
10.06.2019 Икономика Дипломна работа ПОДБОР И ОЦЕНЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЕРСОНАЛА 48 стр.
10.06.2019 Педагогика Дипломна работа Художествената литература като средство при обучението по чужд език на 5-7 годишните деца 46 стр.
10.06.2019 Финансов мениджмънт Дипломна работа АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМНИТЕ ЕКСЗПОЗИЦИИ НА БАНКИТЕ (ПО ПРИМЕРА НА БЪЛГАРСКА БАНКА) 46 стр.
10.06.2019 Икономика Дипломна работа Анализ на обучението на персонала в общинска администрация 100 стр.
10.06.2019 БИБЛИОТЕЧЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ Дипломна работа ПУБЛИЧНА КОМУНИКАЦИЯ В РБ “СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ” 168 стр.
10.06.2019 Международно частно космическо право Курсова работа Видове частни дейности в космоса 9 стр.
10.06.2019 Приобщаващо образование Реферат Стратегия за адаптация и организация на учебната среда за приобщаващо образование на ученик с аутизъм. 9 стр.
10.06.2019 ТОПЛОЕНЕРГЕТИКА И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА Дипломна работа Екстремни външни условия, влияещи на безопасността на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй 130 стр.
10.06.2019 Биология Дипломна работа Разработване на нов подход за проучване разпространението на Yersinia enterocolitica при свине 86 стр.
10.06.2019 Педагогика Дипломна работа Взаимодействие между семейството и училището в начален етап на основната образователна степен 108 стр.
10.06.2019 Педагогика Дипломна работа Изследване постиженията в обучението по български език на ученици от ІV клас чрез таксономията на Блум и ДОС 67 стр.
10.06.2019 География Курсова работа Защитена местност “Пода” 34 стр.
10.06.2019 Спорт Реферат Теоретични и методологични основи на физическото възпитание и спорта 10 стр.
10.06.2019 СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА Курсова работа УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИТЕ 13 стр.
10.06.2019 Ентомология Дипломна работа Пеперудите от групата Macrolepidoptera (Lepidoptera, Insecta) на Бесапарските възвишения 170 стр.
10.06.2019 СПОРТНА ЖУРНАЛИСТИКА Курсова работа УПРАВЛЕНИЕ НА РЕПУТАЦИОННА КРИЗА 15 стр.
10.06.2019 География Курсова работа ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВОДНИ ОБЕКТИ 15 стр.
10.06.2019 Международно разследване Реферат ОЛАФ-Европейска служба за разследване на измамите и трансграничната престъпност 9 стр.
10.06.2019 Информационни технологии Реферат Корпоративни решения за информационна сигурност. Антивирусна защита. 8 стр.
10.06.2019 Противодействие на организираната престъпност Реферат ОП на пазара на крадени автомобили и на черният пазар на антики 9 стр.
10.06.2019 Конфликти и конфликтно поведение в предучилищна и начална училищна възраст Реферат Етапи на преговорния процес и функции за превенция и преодоляване на възникнали противоречия в педагогическия процес 10 стр.
10.06.2019 Журналистически жанрове Курсова работа Българската медийна ситуация днес – акценти и специфики 19 стр.
10.06.2019 Клетъчна биология и патология Дипломна работа Ефекти на Ca2+, Glu и GABA върху моделни мембрани, съставени от hBest1 и сфингомиелин 65 стр.
10.06.2019 Иконимика Дипломна работа ФОРМИ И ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ЕВРОПА И БЪЛГАРИЯ 89 стр.
10.06.2019 Лаборатория по квантова и изчислителна химия Дипломна работа Моделиране на взаимодействията на леки алкални йони с неводен разтворител и моделен анод 42 стр.
10.06.2019 Митническо разузнаване и разследване Дипломна работа ИНСТИТУЦИОНАЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА ПОСТИГАНЕ СИГУРНОСТТА НА ПРИСТАНИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 73 стр.
10.06.2019 Международна сигурност Дипломна работа Основни фактори и тенденции в развитието на тероризма в началото на XXI век . 81 стр.
10.06.2019 Лаборатория по квантова и изчислителна химия Дипломна работа Моделиране на неалтернантни въглеводороди за анодни материали в натриевойонни батерии 36 стр.
10.06.2019 Иконимика Дипломна работа Международен инженеринг- същност и характеристики 52 стр.
10.06.2019 Електротехника и електротехнологии Дипломна работа Микроконтролерна система за измерване скоростта на въртене на ротационни машини 54 стр.
10.06.2019 Педагогика Курсова работа Общуването между учители и ученици 10 стр.
10.06.2019 Икономика на труда Курсов проект Дискриминационни различия при заплащането на труда 14 стр.
10.06.2019 Спорт Курсова работа Приноса на СК по борба НСА Академик за развитието на Българската борба 22 стр.
10.06.2019 ЗИД Диагностика и терапия при лица с увреден слух Реферат Технически средства в помощ на обучението на деца с увреден слух 10 стр.
09.06.2019 ЯПОНИСТИКА Курсова работа РЕЦЕПЦИЯ НА ЯПОНСКИЯ АВТОР ЯСУНАРИ КАВАБАТА 8 стр.
09.06.2019 Детска литература Реферат Приказките на Ханс Кристиан Андерсен 10 стр.
09.06.2019 Икономика Дипломна работа Проблеми пред икономическото развитие на Франция в Европейския съюз 57 стр.
09.06.2019 Туризъм Дипломна работа Икономичското влияние на културните събития върху местната икономиката. Сравниителен аналз на местните икономики на Банско и Умбрия. 67 стр.
09.06.2019 ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА Дипломна работа БИЗНЕС ПЛАН НА БИО КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА 23 стр.
09.06.2019 НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ Дипломна работа СЪВРЕМЕННИ ЗАПЛАХИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 92 стр.
09.06.2019 ФИНАНСОВ КОНТРОЛ Дипломна работа ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ 57 стр.
09.06.2019 Счетоводство и анализ Дипломна работа Анализ на ликвидността на банките 66 стр.
09.06.2019 Икономика Дипломна работа ОТЧИТАНЕ НА ЕМИСИОННО-КАСОВИТЕ ОПЕРАЦИИ 60 стр.
09.06.2019 Физиология Курсова работа Влияние на различни стресови фактори върху минералното хранене. Симптоми при недостиг на макро и микро елементи. 18 стр.
09.06.2019 Детска литература Реферат Творчеството на Дора Габе за деца 10 стр.
09.06.2019 Икономика и стопанско управление Реферат Икономически модели за управление на околната среда 9 стр.
09.06.2019 Теология Реферат Традиция, догмат и обряд 10 стр.
09.06.2019 Технологично проектиране в хотела и ресторанта Курсов проект Проектиране на класически ресторант с 160 места и барбекю с 60 места 17 стр.
09.06.2019 Изграждане на ефективна интернет среда за приложение в туристическата индустрия Реферат Информационна безопасност в бизнес процесите на туристическата индустрия. 10 стр.
09.06.2019 Екологично законодателство и норми Реферат Преглед на законовата уредба за безопасност на храните в България 10 стр.
09.06.2019 Регулации и управление на риска във финансовия сектор Курсова работа Оценка са собствения капитал и капиталовата адекватност на търговските банки. Базел 3 21 стр.
09.06.2019 Интернет и WEB дизайн Курсова работа Технолигия за осигоряване на защита на информацията в интернет средите 16 стр.
09.06.2019 Концепции и политики за информационна сигурност Курсова работа Същност на информационната сигурност 28 стр.

 

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019