. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Дата Дисциплина Вид Тема Стр. Повече
26.06.2017 АГРОХИМИЯ Реферат Сложни и комбинирани торове: представители,получаване ,агрохимически свойства и използване 12 стр.
26.06.2017 Педагогика Курсова работа Психология на личността и дейността на учителя.Способности ,майсторство и авторитет на учителя. 17 стр.
26.06.2017 Структурни фондове и оперативни програми Курсов проект Проект за изграждане и развитие на пчелно стопанство по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“, Оперативна програма за развитие на земеделието в селските райони 2014-2020 г.. 12 стр.
26.06.2017 Органична химия Реферат СРОКОВЕ И НАЧИНИ НА ТОРЕНЕ 9 стр.
26.06.2017 Операционни системи Курсова работа ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ, ВИДОВЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 17 стр.
26.06.2017 Тоталитарни системи между двете световни войни Курсова работа Революцията в Русия 1917г. 18 стр.
26.06.2017 Управление на човешките ресурси Реферат Същност, цели и задачи на управлението на човешките ресурси 17 стр.
26.06.2017 Педагогика Реферат Консултиране на деца със специални образователни потребности 14 стр.
26.06.2017 ПРАВО Дипломна работа АНАЛИЗ НА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРАВОМОЩИЯТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА 67 стр.
26.06.2017 История Дипломна работа Българо-сръбските династични отношения по време на Второто българско царство. 81 стр.
26.06.2017 География Дипломна работа РАЗВИТИЕ И СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ЛОЗАРО – ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ 97 стр.
26.06.2017 Педагогика Дипломна работа ФОРМИРАНЕ НА РЕФЛЕКСИВНИ УМЕНИЯ У ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ И БИТОВИ ДЕЙНОСТИ 93 стр.
26.06.2017 История Реферат Сблъсъкът на цивилизациите като фактор на тероризма 11 стр.
26.06.2017 Международни финансови организации Курсова работа Федерален резерв на САЩ 41 стр.
22.06.2017 Психологическа педагогика Курсова работа Паметта в обучението. Структура, механизми, закономерности на процесите на паметта 11 стр.
22.06.2017 Счетоводство Курсов проект Проблеми при отчитането на придобиването, използването и ремонта на дълготрайните материални активи 25 стр.
22.06.2017 Образователен менинджмънт Курсова работа Мотивирането в управлението на образователното заведение 10 стр.
22.06.2017 Социални методи за групово консултиране Реферат Същност на консултирането. Цели и стратегии на консултирането.Разновидности на консултирането 12 стр.
22.06.2017 Социална работа с хора от третата възраст Реферат Старост и стареене 12 стр.
22.06.2017 Органична химия Реферат Органични торове:оборски тор,торова течност, птичи тор,компости 12 стр.
22.06.2017 ЕКОУПРАВЛЕНИЕ Реферат Kлиматични промени и здравна уязвимост 20 стр.
20.06.2017 Иконимика Дипломна работа Магистърска теза на тема: Анализ и насоки за усъвършенстване на системата за управление на човешките ресурси в организация „Х” 65 стр.
20.06.2017 Застрахователно дело Дипломна работа Същнoст и oсoбенoсти на застрахoвка „Каскo” на МПС 52 стр.
20.06.2017 Застрахователно дело Дипломна работа Състояние и тенденции в развитието на застраховането срещу пожар и други бедствия в България 55 стр.
20.06.2017 Финансов мениджмънт Дипломна работа Магистърска теза на тема: Ценови флуктоации на борсово търгувани стоки – сезонна динамика, нормативна намеса и конкуренция в условията на финансово-икономическа криза 49 стр.
20.06.2017 ФИНАНСОВ АНАЛИЗ Реферат Фактори влияещи върху продажбите 19 стр.
20.06.2017 Брак, семейство, общество в прединдустриална Европа Реферат Престъпления срещу брака в православна България и в католическа Европа (ХІІ–ХV в.) 11 стр.
20.06.2017 ХИМИЯ НА ПЕСТИЦИДИТЕ Реферат ПЕСТИЦИДНИТЕ СВОЙСТВА НА АРИЛОКСИАЛКАНКАРБОКСИЛНИТЕ КИСЕЛИНИ И ТЕХНИ ПРОИЗВОДНИ.ХЕРБИЦИДНО ДЕЙСТВИЕ НА АРИЛОКСИОЦЕТНИ КИСЕЛИНИ 2,4-Д, 2,4,5-Т 15 стр.
20.06.2017 Геополитика Курсова работа Геополитика и енергийна сигурност 16 стр.
20.06.2017 Външна политика на държавите от Азия и арабските страни Курсова работа Влияние на близкоизточния конфликт върху арабския свят 19 стр.
20.06.2017 Финанси Курсова работа Отражение на глобалната финансова криза върху банковия сектор на България 28 стр.
16.06.2017 Консултиране на професионалното и кариерното развитие Реферат Образование и кариера 12 стр.
16.06.2017 Стопанско управление Курсова работа Олимпиада и фалит в Рио 31 стр.
16.06.2017 Иконимика Курсова работа Консолидирани и индивидуални финансови отчети, прилики и различия МСФО 10 и МСС 27 62 стр.
16.06.2017 СЛУХОВО - РЕЧЕВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ Реферат РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕ С УВРЕДЕН СЛУХ 11 стр.
16.06.2017 Бизнес комуникации и управление на проекти Курсова работа Особености на управлението на комуникациите в проекта според най-разпространените методологии, наръчници и стандарти 20 стр.
16.06.2017 Педагогика Реферат Семейно възпитание 14 стр.
16.06.2017 Рекламни кампании и събитиен маркетинг в дистрибуционните канали Курсова работа Нетрадиционна реклама 10 стр.
16.06.2017 Консултирането като общуване в социалната работа Реферат Деонтологични аспекти на социалното общуване 11 стр.
16.06.2017 Счетоводство Курсова работа Проблеми при отчитането и анализа на дълготрайните материални активи 27 стр.
16.06.2017 Производство на семена от технически култури Курсова работа Методи и фази на полска инспекция при производство на посадъчен материал от Казанлъшка роза 13 стр.
16.06.2017 Финанси Курсова работа Условия по ипотечните кредити 9 стр.
16.06.2017 Социална администрация – функции Реферат Социална администрация 11 стр.
16.06.2017 Аграрна икономика Курсова работа Управление на политическия риск на предприятията в аграрния бизнес 16 стр.
16.06.2017 Иконимика Дипломна работа Магистърска теза на тема: Кредитиране на малките и средни предприятия от Райфайзенбанк (България) ЕАД през периода 2010г.-2015г. 56 стр.
16.06.2017 Иконимика Дипломна работа Изследване на корпоративната социална отговорност на фирми, част от нефтопреработвателният сектор в Република България 88 стр.
16.06.2017 УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Дипломна работа Обучение и развитие на човешките ресурси в организация от транспортния сектор 52 стр.
16.06.2017 Мениджмънт Дипломна работа Магистърска теза на тема: Мотивация и екипна работа – съвременни измерения 100 стр.
16.06.2017 ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ НА ТУРИЗМА Дипломна работа Презентиране на туристически обекти 67 стр.
16.06.2017 Бизнес администрация Дипломна работа Модели за мотивация на човешките ресурси в предприятия от производствената и непроизводствена сфера 76 стр.
16.06.2017 Финансов анализ Дипломна работа Магистърска теза на тема: АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК 77 стр.
16.06.2017 ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Реферат Външнотърговки договор 11 стр.
16.06.2017 Данъчен контрол върху косвени данъци Курсова работа Вътреобщностно придобиване на стоки 11 стр.
16.06.2017 Електронен бизнес, II част Курсова работа Internet of things и електронните банкови услуги. Модели. 9 стр.
15.06.2017 Управление на недвижимата собственост Курсов проект Организация и анализ на продажбите на недвижими имоти в публичния и в частния сектор в гр. Варна 19 стр.
15.06.2017 Педагогическа психология Курсова работа Психология на училищния клас в процеса на възпитанието 20 стр.
15.06.2017 Библиотекознание Курсова работа Анализ на дигитална библиотека Националната библиотека на Естония 19 стр.
15.06.2017 Лидерство в публичната сфера Курсова работа Лидерство. Дефиниране. Основни характеристики и стилове 15 стр.
15.06.2017 Педагогика Курсова работа Естетическо възпитание,трудово възпитание- задачи,методи,форми 15 стр.
15.06.2017 Клинична и консултативна психология Реферат Проективни методи в клиничната практика 14 стр.
15.06.2017 СПЕЦИАЛНА ЕНТОМОЛОГИЯ -1 ЧАСТ Реферат Система за борба с насекомните неприятели по цвеклото 30 стр.
15.06.2017 Нова обща история Курсова работа Конфликтът между Севера и Юга преди Американската гражданска война от 1861 г. – 1865 г. 21 стр.
15.06.2017 Динамика на екипа, груповите процеси и лидерството Курсова работа Групова динамика и групова сплотеност 10 стр.
15.06.2017 Маркетинг с интерактивни медии Курсова работа Развитие на интернет в света 16 стр.
14.06.2017 СЪВРЕМЕННИ МОТИВАЦИОННИ ТЕХНИКИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В УЧР Курсова работа КОРПОРАТИВНИ МОТИВАТОРИ 14 стр.
14.06.2017 Мениджмънт и стратегическо ръководство в националната сигурност Реферат Същност и роля на конфликтите. Управление на конфликти 22 стр.
14.06.2017 Методология на НИР Курсова работа ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ,СЪГЛАСНО ИМУНИЗАЦИОНИЯ КАЛЕНДАР НА Р.БЪЛГАРИЯ 16 стр.
14.06.2017 АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА Курсова работа ОЗДРАВЯВАНЕ/ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „РУМИНА“ ЕООД, ГР. РУСЕ 41 стр.
14.06.2017 Достъпност на туристическите услуги за хора със специални нужди Реферат ДОСТЪПНОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ ЗА ХОРА СЪС СПЕЦИАЛНИ НУЖДИ. ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ ИСПАНИЯ, АВСТРИЯ И УНГАРИЯ. ОЦЕНКА НА ПРЕСПЕКТИВИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ. 11 стр.
14.06.2017 КОМПЮТЪРНИ ИГРИ Реферат ИЗГРАЖДАНЕ НА ИГРA 18 стр.
14.06.2017 Финанси Курсова работа Инвентаризирането като елемент на счетоводния метод. Ред за провеждане на инвентаризация. Документално оформление и счетоводно отчитане на резултатите от инвентаризацията. 24 стр.
14.06.2017 Структурните фондове на ЕС в България - до 2013 година и отвъд Курсова работа Оперативни програми, свързани с директното стимулиране на заетостта и намаляване на безработицата, финансирани от ЕСИФ за периода 2007 – 2013г. 14 стр.
14.06.2017 Компютърни технологии в рекламата и медийните комуникации Курсова работа Разработване на рекламен уебсайт на туристическа агенция “Holiday Guide” 12 стр.
14.06.2017 Предучилищна и начална училищна педагогика Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА: ИГРОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЦА СЪС СОП В ПОДГОТВИТЕЛНА ЗА УЧИЛИЩЕ ГРУПА 62 стр.
14.06.2017 Туризъм Дипломна работа АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА СМОЛЯН 63 стр.
14.06.2017 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Дипломна работа Проблеми и перспективи пред икономическото развитие на община Самоков 51 стр.
14.06.2017 Образователен менъджмънт Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА: НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА УЧИТЕЛИ ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА – РЕАЛНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 84 стр.
14.06.2017 Национална и регионална сигурност Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА на тема: ТАЙНИТЕ ОБЩЕСТВА В ИНФОРМАЦИОННАТА ЕПОХА 80 стр.
14.06.2017 Управление на човешките ресурси Курсова работа Подходи и системи за обучение, квалификация и развитие на човешките ресурси. 15 стр.
14.06.2017 Ценова политика Курсова работа Отчитане на работната заплата и социалните осигуровки в България 20 стр.
14.06.2017 Градска хидрология Курсова работа Морфометричен анализ на басейна на река Конска 15 стр.
14.06.2017 Педагогика Курсова работа Проблемът за децата в предучилищна възраст пред телевизорa 17 стр.
14.06.2017 Информационни системи Курсова работа Банкови показатели за изследване на кредитната стабилност 14 стр.
11.06.2017 Интегрирано и приобщаващо образование Реферат Групи деца и ученици със специални образователни потребности 14 стр.
11.06.2017 Управление на човешкия капитал Курсова работа Човешки капитал на организацията и влиянието му върху нейната конкурентоспособност 12 стр.
11.06.2017 Трудово право Курсова работа Международноправна уредба на забраната от дискриминация в заетостта и професиите 20 стр.
11.06.2017 Управление на трудови конфликти и трудови отношения Курсова работа Модел на трудовите отношения в Испания 12 стр.
11.06.2017 СМФИОТ Реферат Гонартроза 14 стр.
11.06.2017 Агроекология Реферат Агроекологични предпоставки и методи за отглеждане на фъстъци в град Садово 29 стр.
11.06.2017 Стопанско управление Курсова работа Здравно осигуряване 44 стр.
11.06.2017 Психология Дипломна работа Агресията при семейни двойки 87 стр.
11.06.2017 Икономика на природните ресурси Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА На тема: „Управление на отпадъците на местно ниво“ 58 стр.
11.06.2017 Здравен мениджмънт Дипломна работа Магистърска теза на тема: Съвременни модели за финансиране в здравеопазването 56 стр.
11.06.2017 Дистрибуционна политика Дипломна работа Дистрибуцията като форма на търговско посредничество 71 стр.
11.06.2017 Управленско счетоводство Курсова работа Класификация на разходите за целите на управленското счетоводство 11 стр.
11.06.2017 СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ Курсова работа Стратегическо управление ‘’Automotive Leather Company’’ 11 стр.
04.06.2017 Психология на агресивността Курсова работа Насилието в училище 10 стр.
04.06.2017 ПСИХОДИАГНОСТИКА Курсова работа Същност на психодиагностиката.Стандартизация и видове тестове и методи. 11 стр.
04.06.2017 Магистърски семинар Курсов проект „Ценова политика на „Зебра“ ООД, град Аксаково при проекти финансирани с европейски средства“ 35 стр.
04.06.2017 Стопанско управление Курсова работа Състояние на пазара на труда в България през 2014 и 2015 година 47 стр.

 

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2017