. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Дата Дисциплина Вид Тема Стр. Повече
09.04.2019 СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Дипломна работа Устойчиво развитие на градовете в Република България на примера на град Добрич 50 стр.
09.04.2019 Логопедия Дипломна работа Влиянието на вокалната рехабилитация върху качеството на живот при пациенти с ларингектомия 52 стр.
09.04.2019 СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ Дипломна работа Счетоводно - информационно осигуряване на управлението на кредитния риск в банките 78 стр.
09.04.2019 Иконимика Курсова работа Бизнес стратегия на Training Academy (същност, елементи, силни и слаби страни, ефективност) 20 стр.
09.04.2019 Одитинг Дипломна работа Одитна дейност на Сметната Палата в България 62 стр.
09.04.2019 ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС Дипломна работа Изследване на процеса по оценяване на работата на персонала в “Язаки-България” ЕООД. 66 стр.
09.04.2019 УПРАВЛЕНСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ Курсова работа Бъдещето на всеобхватния и по-бърз Интернет - „Aquila” и „ МegaMIMO” 16 стр.
09.04.2019 Стопанско управление Дипломна работа ПРОУЧВАНЕ НА НИВАТА НА РАДОН В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН 63 стр.
09.04.2019 Информационни технологии Дипломна работа ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА АНАЛИЗ НА КЛАС ЗАДАЧИ ОТ ТЕОРИЯ НА ГРАФИТЕ 59 стр.
09.04.2019 Реклама Дипломна работа ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВЕН СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРСКИЯТ ПАЗАР 80 стр.
09.04.2019 ФИНАНСОВ КОНТРОЛ Дипломна работа КОНТРОЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ СЪГЛАСНО ЗКПО 66 стр.
09.04.2019 РЕФИОНАЛЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ Дипломна работа Прилагането на областната стратегия за регионално развитие на град Пловдив 54 стр.
09.04.2019 Биотехнология Дипломна работа Екологичен синтез на лигнин сребърни нанокомпозити и тяхното медиатирано-ензимно вграждане в биополимерни хидрогелове за превръзки на хронични рани 61 стр.
09.04.2019 ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ Дипломна работа ЦВЕТОВЕТЕ В ПЕЧАТНИТЕ ИЗДАНИЯ 67 стр.
09.04.2019 Автоматика Дипломна работа Разработване на хост-базирана система за откриване на ботнет атаки 101 стр.
09.04.2019 КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ Дипломна работа Експресията на PIBF (Progesterone-induced blocking factor) в карциноми на млечна жлеза е зависима от стадия на развитие и степента на диференциация на тумора 61 стр.
09.04.2019 Управление на технологичните рискове Дипломна работа Изследване на риска и влиянието на човешкия фактор при транспортиране на пожароопасни вещества (пропан-бутан) чрез метода МОЗАР за бензиностанция “Лукойл” в квартал”Победа”, Бургас. 80 стр.
09.04.2019 Екология и ООС Дипломна работа РАСТИТЕЛНО РАЗНООБРАЗИЕ НА ЕКОПЪТЕКА “КАНЬОНА НА ВОДОПАДИТЕ” (ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ „СОСКОВЧЕТО“) 45 стр.
09.04.2019 БИОТЕХНОЛОГИЯ Дипломна работа Изследване на пробиотичния потенциал на щамове, изолирани от различни източници и видова идентификация със система Biolog 60 стр.
09.04.2019 Иконимика Дипломна работа Счетоводно отчитане на материалните запаси в предприятията от публичния сектор 59 стр.
09.04.2019 КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО Дипломна работа Тракийско въоръжение през V-IVв.пр.Хр. 58 стр.
09.04.2019 Методи и модели за прогнозиране на финансовите пазари Курсова работа Технически анализ метод за прогнозиране, приложен за компанията „Химимпорт“ АД 15 стр.
09.04.2019 Информатика и информационни технологии Дипломна работа Инсталиране и конфигуриране на web сървъри под linux и windows 77 стр.
09.04.2019 Механика Дипломна работа Технологичен проект за производство на гъвкави опаковки с дълбок и флексопечат – сравнителна характерис-тика 54 стр.
09.04.2019 ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ Дипломна работа ТЕКСТ И ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИ ОФОРМЯНЕТО НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ 63 стр.
09.04.2019 ХИМИЯ’ Дипломна работа Определяне на тирозиназно-инхибиторна активност на амиди на 1,2,4-триазол-3-карбоксилна киселинa 44 стр.
09.04.2019 Управление на човешките ресурси Дипломна работа Подбор и оценка на изпълнението на човешките ресурси в банковия сектор 55 стр.
09.04.2019 Международно право и международни отношения Дипломна работа ВЛИЯНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ВЪРХУ СУВЕРЕНИТЕТА И НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ 65 стр.
09.04.2019 Психология Дипломна работа Социалното развитие на 5-6-годишното дете и преодоляване на детските конфликти 148 стр.
09.04.2019 Обща и промишлена микробиология Дипломна работа СКРИНИНГ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ЕНЗИМИ, РАЗГРАЖДАЩИ КАПСУЛАТА ИЛИ КЛЕТЪЧНАТА СТЕНА НА STAPHYLOCOCCUS AUREUS 89 стр.
09.04.2019 Туризъм Дипломна работа МЕНИДЖМЪНТ НA ХОТЕЛ „КAЗAНЛЪК” собственост нa „БИМAКС” ЕООД 116 стр.
09.04.2019 Растителна защита Дипломна работа Сравнителни морфологични проучвания върху представители от род Sitophilus – неприятели по складираните продукти 56 стр.
09.04.2019 Иконимика Дипломна работа Повишаване нивото на обслужване на потребителите, с цел подобряване конкурентоспособността на фирма ЕТ „ МЕРИ – Ахмед Чакър” 75 стр.
09.04.2019 Туризъм Дипломна работа Иновация на продукта на авиокомпания “Би Ейч Еър” 60 стр.
09.04.2019 Маркетинг Дипломна работа Конфликти по каналите за реализация - типове, причини, практики 61 стр.
09.04.2019 Логистичен мениджмънт Дипломна работа Възможности за развитие на железопътния транспорт в Република България 97 стр.
09.04.2019 МИО И БИЗНЕС Дипломна работа Корпоративната социална отговорност като императивен фактор за успешен международен маркетинг в хартиената индустрия (на примера на компанията Navigator) 72 стр.
09.04.2019 Педагогика Дипломна работа „Социална работа с бежанци- проблеми и предизвикателства 96 стр.
09.04.2019 Стопанско управление Дипломна работа ОНЛАЙН МАРКЕТИНГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПОВЕДЕНИЕ 85 стр.
08.04.2019 Културно-историчеескоо наследство Дипломна работа Културно-историческо наследство на град Мелник 87 стр.
08.04.2019 Икономика Дипломна работа ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И КАЛКУЛИРАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ НА БАЗА НА ЗКПУ ”Мъглен”- с. МЪГЛЕН 84 стр.
08.04.2019 Финансов мениджмънт и маркетинг Дипломна работа Изследване на позиционирането на Societe Generale Експресбанк 60 стр.
08.04.2019 Съвременни информационни технологии в обучението Реферат Системен софтуер 13 стр.
08.04.2019 Право Курсова работа Диференциация на наказателната отговорност 17 стр.
08.04.2019 Космически мониторинг на екстремни явления в атмосферата, хидросферата и литосферата на Зе Курсова работа Природно бедствие и неговото наблюдение от космоса 18 стр.
08.04.2019 ВЕЩНО ПРАВО Курсова работа ДОБРОСЪВЕСТНО ВЛАДЕНИЕ И ДОБРОСЪВЕСТНИ ПОДОБРИТЕЛИ 14 стр.
08.04.2019 Материали и техники в образователното направление КТ Курсова работа Хартия и картон технологии за конструиране в хартия и картон.Техника за обработване на хартия и картон.Видове изделия от хартия и картон 11 стр.
08.04.2019 Право Реферат Учредяване на ипотеката.Вписване и заличаве на ипотеките. 43 стр.
08.04.2019 Социално педагогическо консултиране и съветване Реферат Мотивационни методи и интервюиране на младежи с девиантно поведение 15 стр.
08.04.2019 Право Реферат Съдържание на договора за строителство 19 стр.
08.04.2019 Mеждународни отношения Реферат Национална и международна сигурност 23 стр.
08.04.2019 Приложна психология Реферат Проблемът с човешката агресия 23 стр.
08.04.2019 Педагогика Реферат СЪЩНОСТ НА ОБЩУВАНЕТО 11 стр.
08.04.2019 Педагогика Реферат ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ КАЧЕСТВА И ЦЕННОСТИ В ТРУДА НА УЧИТЕЛЯ 18 стр.
08.04.2019 здравен мениджмънт Дипломна работа Фармакоикономическа и социално-икономическа ефективност на лимфната дисекция при рак на яйчника 63 стр.
08.04.2019 Педагогика Дипломна работа Работата по проекти в обучението по информационни технологии VІІ-VІІІ клас 55 стр.
08.04.2019 Информационни технологии Дипломна работа ИЗВЛИЧАНЕ НА ЗНАНИЯ ОТ СТУДЕНТСКА БАЗА ДАННИ 106 стр.
08.04.2019 ФИНАНСИ Дипломна работа Организационно-методологически особености при счетоводното отчитане на разходите (по примера на „Фолия Дизайн” ООД) 80 стр.
08.04.2019 ГЕООС Дипломна работа Развитие на културния туризъм в област Пловдив, като част от Европейски културен коридор „Диагонален път“ 85 стр.
08.04.2019 Филология Дипломна работа ЕЗИКОВО РАЗВИТИЕ И ПРОЯВИ НА ЕЗИКОВ ДЕФИЦИТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 142 стр.
08.04.2019 Педагогика Дипломна работа ПОДБОР НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОРГАНИЗАЦИИ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 84 стр.
08.04.2019 Валутен, митнически и данъчен контрол Дипломна работа Контрол върху данъчните облекчения 52 стр.
08.04.2019 Европейски проекти Дипломна работа Влиянието на европейските програми и проекти върху регионалните различия на заетостта и безработицата в България 100 стр.
08.04.2019 Финанси Дипломна работа Сравнителен анализ на социалното осигуряване в България и Швейцария 50 стр.
08.04.2019 Туризъм Дипломна работа Създаване и управление на туристическа база 85 стр.
08.04.2019 Психология Дипломна работа Структурни и функционални нарушения на семейството, като фактор за девиантно поведение у подрастващите 66 стр.
08.04.2019 Иконимика Дипломна работа РАЗХОДИ И СЕБЕСТОЙНОСТ В МЕБЕЛНА ФИРМА „МЕЛА” ООД, гр. Варна 78 стр.
07.04.2019 Бизнес администрация Дипломна работа Управление на търговски сделки в международната търговия по примера на „Българска Роза“ АД 65 стр.
07.04.2019 Авиационна техника и технологии Дипломна работа Проектиране на защитно устройство на вертолетен газотурбинен двигател от попадане на чужди тела. 71 стр.
07.04.2019 Национална сигурност Дипломна работа Рискове при проектирането на хидротехнически съоръжения 76 стр.
07.04.2019 АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА Дипломна работа СТАНДАРТИ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В АРХИВНАТА ДЕЙНОСТ 63 стр.
07.04.2019 Икономика Дипломна работа Развитие на малките и средните предприятия в общините Кюстендил и Невестино 82 стр.
07.04.2019 СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ Дипломна работа ПРОЕКТИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА НА ВИЛНА СГРАДА НАХОДЯЩА СЕ В ПИ № 885, КВ.63, ПО ПЛАНА НА СО „ВАЯЛАР”, ГР.ВАРНА 54 стр.
07.04.2019 ЕООС Дипломна работа Кафявата мечка (Ursus arctos L., 1758) на територията на парков участък „Благоевград”, Национален парк „Рила“ 81 стр.
07.04.2019 Филология Дипломна работа Легендата за Голем и драмата „R.U.R.“ на Карел Чапек 55 стр.
07.04.2019 МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ Дипломна работа Управление на риска при иновационен проект 54 стр.
07.04.2019 Икономика Дипломна работа Данъчен контрол. Ревизия при ЕТ „Раим Пътраклъ- Агрошанс” 68 стр.
07.04.2019 Икономика Дипломна работа Анализ на дългосрочните капитали на фирма „ХАРВЕСТ” АД – град Русе за периода 2012-2015г. 57 стр.
07.04.2019 ЛОЗАРО ГРАДИНАРСТВО Дипломна работа Проектиране на машина за наситняване на изсушени тютюневи стъбла 45 стр.
07.04.2019 Стопанско управление Дипломна работа МОТИВАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ГРАД МОНТАНА 85 стр.
07.04.2019 ПСИХОЛОГИЯ Дипломна работа ВЛИЯНИЕ НА СЕМЕЙСТВОТО ПРИ ФОРМИРАНЕТО НА ДЕТСКАТА ПСИХИЧНА СТРУКТУРА 111 стр.
07.04.2019 ИСТОРИЯ Дипломна работа Създаването на Българската болница „Евлоги Георгиев“ в Цариград в контекста на българо-турските отношения в края на XIX и началото на XX век 63 стр.
07.04.2019 Икономика Дипломна работа Финансов анализ на дейността на фирма „АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ” АД, гр. Варна 86 стр.
07.04.2019 Икономика Дипломна работа Съвременно управление на човешките ресурси в държавната администрация(областна администрация Кърджали) 68 стр.
08.04.2019 Икономика Дипломна работа Местна икономика и местно самоуправление на община Стара Загора 67 стр.
07.04.2019 Национална сигурност Дипломна работа Журналистика и национална сигурност 140 стр.
07.04.2019 Компютърни технологии Дипломна работа Уеб приложение „My books store“ 59 стр.
07.04.2019 ЕООС Дипломна работа СЪВРЕМЕННО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЛАЛУГЕР В ЗЗ „ЛОМОВЕТЕ“ 42 стр.
07.04.2019 Горско стопанство Дипломна работа Изследване на теглителните възможности на cпециализиран колесен трактор за извозване на дървесината в производствените условия на ДГС 'Селище' 67 стр.
07.04.2019 Философия Дипломна работа Проблемът за любовта във философията на Сьорен Киркегор 62 стр.
07.04.2019 Безопасност на храните Дипломна работа Разработване на НАССР план за производство на композиция от бонбони с белтъчна декорация 65 стр.
07.04.2019 Педагогика Дипломна работа ИГРАТА КАТО ИНТЕРАКТИВЕН МЕТОД НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, НА ВЪЗРАСТ 10 ГОДИНИ 64 стр.
07.04.2019 ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА Дипломна работа Възможности за усъвършенстване на набора и подбора на персонал в бистро „Глория“. 77 стр.
07.04.2019 Икономика Дипломна работа Проблеми при счетоводно отчитане на стоково – материалните запаси в бюджетните организации 60 стр.
07.04.2019 Управление на човешките ресурси’’ Дипломна работа Анализ на обучението и развитието на човешките ресурси в организация от сектора на телекомуникациите . 90 стр.
07.04.2019 Философия Дипломна работа Жил Дельоз и съвременното визуално изкуство от края на XX и началото на XXI век (Проблемът за тялото в съвременното визуално изкуство) 59 стр.
07.04.2019 КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ Дипломна работа Проектиране на компютърна мрежа на СОУ Св. „Св. Паисий Хилендарски“ град Кресна 56 стр.
07.04.2019 Компютърни технологии Дипломна работа Система – помощник при взимане на решения в процеса по подбор на персонал 58 стр.
07.04.2019 Информационни технологии Дипломна работа Андроид приложение “QR скенер на отстъпки” 66 стр.
07.04.2019 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Дипломна работа ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТРУДОВАТА МОТИВАЦИЯ КАТО ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА „АРКУС” АД, ГР. ЛЯСКОВЕЦ 75 стр.

 

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019