. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Славянска филология
 
 
Каталожен номер:
9633
Област:
Други
Дисциплина:
Славянска филология
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Лексикално-семантичното поле на глаголите, означаващи звук, в чешкия език
Страници:
119 стр.
Цена:
72 лв.
Университет:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Година:
2013
Добавена в сайта на:
24.10.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД………………………………………………………………………..
3
І глава: ОСНОВНИ ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ…………………
І.1. Езикът като система с определена структура…………………
І.2. Теорията за езиковите полета……………………………… .....
I.2.1. Лексикално поле………………………………….
I.2.2.Семантично поле………………………………….
І.3. Същност на метода за компонентния анализ……....……....…
І.4.Звукът като физическо и психо-физиологично явление …...…
I.4.1. Понятието звук…………………………………...
I.4.2. Звукът като физическо явление ………………..
I.4.3. Звукът като психо-физиологично явление……..
I.4.4. Възприемане на звука……………………………
I.4.5.Звукът в музиката…………………………… ... ...
I.5. Понятието ‘глагол, означаващ звук (акустичен глагол)’. ... ...

7
7
11
12
13
15
17
17
18
19
20
20
21
ІІ глава: ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА АКУСТИЧНИТЕ ГЛАГОЛИ В ЧЕШКИЯ ЕЗИК ………………………………………….....
II.1. Характеристика на АГ по строеж …………....... .. …….........
II.2. Морфологични особености на АГ……………………….. .....
II.2.1.Спрежения на АГ……………………………........
II.2.2. Лични, безлични и третолични АГ…………......
II.3. Особености на АГ по тематични подгрупи……………….....
II.4. Неутрални и експресивни АГ ……………….....……….........

24

25
28
28
29
32
35


ІІІ глава: СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА АКУСТИЧНИТЕ ГЛАГОЛИ В ЧЕШКИЯ ЕЗИК………………….. .... ………………….. ...
III.1. Класификация на АГ в чешкия език според
идентифициращи семи………………….. .... ………………
III.2. Класификация на АГ в чешкия език според диференциални
семи………………….. .... ……………………………………
ІІІ.2.1. АГ с източник на звук същество ………………
III.2.2. АГ с източник на звук артефакт (предмет) …
III.2.3. АГ с източник на звук природно явление ………
III.2.4. АГ с източник на звук орган на тялото………
ІІІ.3.Глаголи, обозначаващи звуци, които съпровождат
определени действия……………………………………………
39


39

45
46
53
58
62

67
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1: Азбучен списък на акустичните глаголи в чешкия език……………………………………………………….….….…...
Приложение 2: Азбучен списък на акустичните глаголи в чешки според източника на звук………………………................. ..
Приложение 3: Азбучен списък на префигираните акустични глаголи в чешки……………………………………………………….........
Приложение 4: Азбучен списък на акустичните глаголи в чешки според лексикографската дефиниция…………………………...........
Приложение 5: Азбучен списък на глаголите, обозначаващи звуци, които съпровождат определени действия…………............

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА…………………………………………..
68
72

73

90

101

110

113

115

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021