. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Въпроси за държавен изпит по Икономика
 
 
Каталожен номер:
2075
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Въпроси за държавен изпит
Тема:
Въпроси за държавен изпит по Икономика (вж.още информация)
Страници:
111 стр.
Цена:
20 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Раздел МИКРОИКОНОМИКА

1. Полезност. Пряка и непряка функция на полезност. Разходна функция. Функции на търсенето на Маршал и Хикс. Основни тъждества. Тъждество на Рой.

2. Избор в условията на неопределеност. Риск и поведение към риска. Мерки и способи за намаляване на риска, застраховане и диверсификация на портфейл от активи.


3. Монопол. Механизъм на възникване. Пазарно поведение, икономическа и социална цена на монопола. Естествен монопол. Регулиране на монопола. Ценова дискриминация.

4. Олигопол – обща характеристика, стратегии на поведение. Модели на Курно, Бертран и Стакелберг. Лидерство в цените. Анализ на картелното образуване.

5. Монополистична конкуренция. Механизъм. Краткосрочно и дългосрочно равновесие. Монополистична конкуренция и икономическа ефективност

6. Общо равновесие и икономическа ефективност. Общо равновесие при чиста размяна. Ефективност при размяна и изгоди от търговията. Кутия на Еджуърт. Крива на договорите. Равновесие по Валрас и Парето – ефективност. Първа и втора теорема на икономиката на благосъстоянието.


Раздел ІІ. МАКРОИКОНОМИКА

1. Класически модел на макроикономическо равновесие: основни постулати. Макроикономически модел на Кейнс

2. Потребителска и инвестиционна функция. Мултипликатор на инвестициите. Акселератор

3. Безработица – същност,причини,форми. Законът на Оукън. Феноменът ''хистерезис''. Държавна политика в областта на заетостта

4. Пари. Парично обращение.

5. Инфлация – същност, измерване, причини, видове, социално-икономически последици. Антиинфлационна политика

6.Кейнсианство-еволюция. Неокейнсианство. Ляво кейнсианство. Дж.Робинсън. Неокласическият синтез. Дж.Хикс

7. Монетаризъм. Чикагска школа - М.Фридмън. Икономика на предлагането

8. Парична политика-същност, цели, инструменти, механизъм на действие. Моделът на Хикс. Кривата IS-LM. Изместването на кривите и равнището на националния доход. Ефективност на паричната политика.

9. Зависимост между безработица и инфлация. Крива на Филипс – съвременна интерпретация.Раздел УПРАВЛЕНИЕ И МАРКЕТИНГ

1. Целеполагане, организационни цели, стратегии, планове.
2. Организационна диагностика.
3. Мотивационни теории
4. Ръководство, лидерство и ръководни стилове.
5. Организационни структури
6. Същност и обхват на маркетинга.
7. Потребителско поведение
8. Маркетингова обкръжаваща среда
9. Стоковата политика като елемент на наркетинг микса.
10. Комуникационен микс.
11. Пласментна политика
12. Цени и ценообразуване. Ценова политика.
13. Иновационна политика.
14. Маркетингова информационна система.
15. Сегментиране на пазара.

РАЗДЕЛ ФИНАНСИ

1. Парите в условията на съвременното пазарно стопанство. Покупателна сила и обезпечение на парите. Парична маса. Търсене и предлагане на пари в икономиката. Парични ориентири, измерване и регулиране на паричната маса.

2. Финансово посредничество. Банки и небанкови финансови институции. Финансови пазари. Структура на финансовите пазари. Инструменти на финансовите и капиталовите пазари. Кредит. Лихва и лихвен процент. Лихвена политика

3. Централна банка. Функции и автономност. Парична политика на Централната банка. Регулиране на валутния пазар. Банков надзор. Търговски банки - видове, структура, функции.

4. Данъци и данъчна система - видове, функции, структура. Ефекти и принципи на данъчно облагане. Начини на събиране на данъчни задължения. Единство на данъчната система.

5. Държавни разходи. Понятие и икономически характеристики. Държавен бюджет. Бюджетът като основна икономическа платформа на правителството. Състав и структура на държавния бюджет. Видове бюджети. Принципи и изисквания за изграждане на бюджета. Държавен дълг и бюджетен дефицит. Видове бюджетен дефицит - първичен, вътрешен,касов, общ.

6. Измерване на стойността на парите във времето. Бъдеща и настояща стойност. Нетна настояща стойност и норма на възвращаемост. Определяне настоящата стойност на облигации и анюитети. Определяне на настоящата стойност на цената на активи с неограничено дълъг срок на съществуване /вечни ренти, акции с постоянен и нарастващ доход/

7. Капиталово бюджетиране. Измерване на Бета-коефициент. Финансов и бизнес риск. Изчисляване на настоящата стойност при променящ се дисконтов процент. Анализ на чувствителността и на критичните отношения. Break-even анализ. Определяне на минимално необходимото количество на продажбите.

8. Емисия на ценни книжа от фирмата - начин и процедури. Собствено финансиране на фирмата. Кредитно финансиране на фирмата. Средно-претеглена и пределна цена на капитала. Дивиденти и дивидентна политика. Финансово планиране. Финансово съотношение.

9. Специфични източници на финансиране: Лизинг, гаранции и конвертируеми облигации. Финансова и капиталова структура на фирмата. Избор на финансиращ вариант. Колко трябва да заема фирмата?


РАЗДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО

1. Същност, място, функции и значение на отчетната и в частност на счетоводната информация. Счетоводно-отчетна единица. Видове счетоводства и счетоводни системи. Счетоводен баланс - елемент на счетоводния метод и система от данни и показатели. Видове баланси. Балансът в годишния счетоводен отчет. Процедурни техники на съставянето му. Извличане на информация за финансова балансираност. Извличане на информация за ликвидност. Счетоводно законодателство.

2. Предмет на счетоводството. Капиталът и капиталовият оборот - обекти на счетоводно отразяване и опознаване. Счетоводно-икономически показатели на функционалната и на финансово-организационната същност на капитала. Основни видове стопански операции на капиталовия оборот. Определение за приходи и разходи. Организация на счетоводното отчитане на приходите и разходите. Характеристика на използваните счетоводни сметки. Установяване на крайния финансов резултат. Съставяне на годишния отчет за приходите и разходите. Основни счетоводни принципи. Документирането като елемент на счетоводния метод. Счетоводни документи.

3. Счетоводен метод. Обща характеристика на съставните му елементи. Счетоводните сметки и системи от сметки. Сметкоплан - национален и индивидуален. Текущо счетоводно отчитане (хронологично и систематично) и периодично извличане на информация за вътрешните и външните потребители. Операционни сметки. Създаване на счетоводна информация за финансовата и за извънредната дейност. Отчет за приходите и разходите: строеж, структура, информационно съдържание. Оценка на активите и пасивите. Извличане на счетоводна информация за възвръщаемостта на активите и на собствения капитал.

4. Проблеми на създаването и използването на счетоводна информация за основна дейност. Видове основна дейност. Установяване на незавършеното производство и осчетоводяване на произведената продукция. Национални счетоводни стандарти: същност, необходимост, принципи на изграждане. Разработване на счетоводна политика и нейното оповестяване в годишния счетоводен отчет. Инвентаризирането като елемент на счетоводния метод. Инвентаризация - видове, ред на извършване. Установяване и осчетоводяване на резултатите от инвентаризацията. Извличане на показател за обща ликвидност.

5. Амортизация на дълготрайните материални активи. Методи на амортизиране. Създаване и използване на счетоводната информация. Същност на сметка амортизация. Счетоводен баланс. Процедурни техники за съставянето му. Видове баланси. Основни балансови връзки и показатели. Информационно съдържание. Извличане на информация за чистия оборотен капитал. Анализ на структурата на активите и пасивите. Същност на счетоводството. Счетоводна и одиторска професия. Същност. Роля и професионална независимост


РАЗДЕЛ СТАТИСТИКА. ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ
...


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021