. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Национална сигурност
 
 
Каталожен номер:
15129
Област:
Други
Дисциплина:
Национална сигурност
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Организация на митническия граничен контрол на ГКПП
Страници:
100 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2019
Добавена в сайта на:
12.02.2023
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
Използвани съкращения .................................................................................стр. 4

Увод ......................................................................................................................стр. 6


ГЛАВА ПЪРВА.................................................................................................стр. 10
Видове граничен контрол на ГКПП – регламентация, основни понятия и представители на институциите……...……………………………………стр. 10

§ 1. Правна регламентация и организация на граничния контрол.................стр.10
§ 2. Граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП)…............................стр.18

§ 3. Органи осъществяващи граничен контрол……………............................стр.21
А). Граничен паспортно-визов контрол……………….…............................стр.24
Б). Граничен митнически контрол……………………..…............................стр.24
В). Граничен държавен здравен контрол……………...…............................стр.25
Г). Граничен ветеринаро-медицински контрол и карантина.......................стр.27
Д). Граничен фитосанитарен контрол и карантина…..…............................стр.28
Е). Граничен фискален контрол……………………….….............................стр.28
§ 4. Граничен митнически контрол……………………..….............................стр.33
А). Правни актове регламентиращи граничния митнически контрол........стр.33
Б). Организационна структура на граничния митнически контрол............стр.38
В). Правомощия на митническите органи…………….…............................стр.44
Г). Мисия на Агенция Митници……………………….…............................стр.54
Д). Визия на Агенция Митници……………………….…............................стр.54
Е). Цели на Агенция Митници………………………...…............................стр.54

ГЛАВА ВТОРА................................................................................................стр. 58
Организация на граничния митнически контрол на ГКПП-Кулата....стр.58

§1. Схема на организация на институциите………........................................стр. 58
А). Технологичен ред за обработка на МПС…... ........................................стр. 61
Б). Организационна структура на Агенция Митници на ГКПП-Кулата...стр. 63
В). Място на длъжността инспектор в структурата на организация на териториалната дирекция ….……………………………………....................стр. 65
Г). Място на длъжността старши инспектор в структурата на организация на главната дирекция ……………….………………………………....................стр. 65
Д). Основна цел на длъжността инспектор………………...........................стр.66
Е). Преки задължения на инспектора………………….…...........................стр.66
Ж). Възлагане, планиране и отчитане на работата…...…............................стр.69
З). Отговорности, свързани с организацията на работа, управление на персонала и ресурсите………………………………………............................стр.70
И). Вземане на решения………………………………..…….........................стр.71
Й). Необходими компетентности…………………………...........................стр.72
§ 2. Структура, управление и организация на граничния контрол от страна на гръцките компетентни власти на ГКПП-Промахон)…...................................стр.75
§ 3. Взаимодействие на органите на Агенция Митници и Гранична полиция за извършване на съвместни проверки на ГКПП-Кулата….…...........................стр.79
А). Основни задачи и дейности……..………………….…...........................стр.80
Б). Форми на взаимодействието………………………..…...........................стр.82
В). Взаимодействие при извършване на съвместни проверки....................стр.83
Г). Настаняване на лица, задържани със заповед на митническите органи, в помещенията за настаняване на задържани лица в структурите на МВР.....стр.86
Д). Обмен на информация и анализ на риска………….…...........................стр.88
Заключение..……………………………………………...…...........................стр.94Изводи и препоръки .......................................................................................стр. 96

Библиография ................................................................................................стр. 100 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023