. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Кинезитерапия при нервни и психични болести
 
 
Каталожен номер:
15124
Област:
Други
Дисциплина:
Кинезитерапия при нервни и психични болести
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Подход ориентиран към дейности за възстановяване на функционалстта на ръката след неврорафия
Страници:
85 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
НСА
Година:
2017
Добавена в сайта на:
06.02.2023
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание

Въведение.....................................................................................................8 стр.
Глава първа
Литературен обзор..................................................................................9 стр.
I.1. Честота и разпространение на травмите на перфиерните нерви.....9 стр.

I.2. Анатомо-физиологични особености на периферните нерви..........9 стр.
I.2.1 Цялостност на нервната система...................................................9 стр.
I.2.1.2. Анатомия на периферната нервна система..............................10 стр.
I.2.1.3. Физиология и патофизиология на периферната нервна система. Дегенерация и регенерация след периферно-нервна увреда………………………………………………..................................11 стр.
I.2.2. Nervus medianus – анатомия и функция……….............................14 стр.
I.2.2.1 Инервация на n. medianus.......…….............................................15 стр.
I.2.3. Nervus ulnaris – анатомия и функция............................................17 стр.
I.2.3.1. Инервация на n. ulnaris…........................................….....……...19 стр.
I.3 Клинични особености на лезиите на периферните нерви................20 стр.
I.3.1 Степени и механизми на увреда..................................................20 стр.
I.3.2 Клинични тестове.....................................................................…22 стр. I.4. Оперативно лечение при лезии на периферните нерви...................24 стр.
I.4.1 Директна поправка с епиневрални микросутури......................24 стр.
I.4.2 Групови фасцикуларни поправки...............................................24 стр.
I.4.3 Нервна автоприсадка...................................................................25 стр.
I.4.4. Причини за незадоволителни функционални резултати от гледна точка на хирургичнто лечение.................................................................26 стр.
I.4.5. Периоди на имобилизация и на ограничено движение.........27 стр.
I.4.6 Кинезитерапия и рехабилитация след оперативно лечение на лезии на периферните нерви...............................................................................27 стр.
I.4.6.1. Рутинни кинезитерапевтични методики при неврорафия на n. ulnaris и n. medianus...................................................................................27 стр.
I.4.6.2. Програми за сетивно ре-обучение......................................31 стр.
I.5 Особености на Принудително индуцираната двигателна терапия и приложението й при периферно-нервни увреди..............................32 стр.
I.5.1 Особености на принудително индуцираната двигателна терапия
......................................................................................................................32 стр.
I.5.1.2 Заучено изолиране (“Learned Non-Use”)...........................33 стр.
I.5.1.3 Базов протокол за провеждане на ПИДТ ( по Taub et al. , 1999) ......................................................................................................................33 стр.
I.5.1.4 Модифицирана принудително индуцирана двигателна терапия........................................................................................................33 стр.
I.5.2 Проучвания относно ефекта на ПИДТ при увреди на периферната нервна система…..................................................................................34 стр. I.6. Проприорецептивно нервно-мускулно улесняване....................35 стр.
I.7 Работна хипотеза..................................................................................36 стр.

Глава втора
Собствени наблюдения..........................................................................37 стр.
II.1. Цел и задачи на магистърската дипломна работа 37стр.
II.1.1. Цел............................................................................................37стр.
II.1.2. Задачи.......................................................................................37 стр.
II.2. Организация, контингент на наблюдаваните пациенти и методи на изследването............................................................................................38 стр.
II.2.1. Организация на изследването................................................ 38 стр.
II.2.2. Характеристика на изследвания контингент........................38 стр.
II.3. Методика на изследването 38стр.
II.3. 1. Въпросник за резултати при възстановяване на ръката на Мичиган (Michigan Hand Outcomes Questionnaire)................................39 стр.
II.3.2. Тест на Джебсън-Тейлър за функция на ръката..................40 стр.
II.3.3. Тест за дискриминация на две точки на Уебър и Моубърг......................................................................................................41 стр.
II.3.4 Електромиография (ЕМГ).......................................................43 стр.
II.4. Методика на кинезитерапията 43 стр.
II.4.1. Цел на кинезитерапията 44 стр.
II.4.2. Задачи на кинезитерапията 44 стр.
II.4.3. Средства на кинезитерапията 44 стр.
II.4.3.1. Пасивни упражнения, релаксиращи и подобряващи еластичността на тъканите техники ........................................................44 стр.
II.4.3.2. Прилагане на PNF модели и техники на ниво активности..................................................................................................46 стр.

II.4.3.2.1. Комплекс по кинезитерапия 46стр.
II.4.3.3. Модифицирана принудително индуцирана двигателна терапия в извънклинични условия...........................................................47 стр.
II.4.3.3.1 Комплекс дейности в CIMT........................................48 стр.
II.5. Резултати анализ..........................................................................51 стр.
II.5. 1. Резултати от Теста за функция на ръката на Джебсън-Тейлър.........................................................................................................51 стр.
II.5.2. Резултати от Въпросника на Мичиган (MHQ)....................55 стр.
II.5.3. Резултати от Теста за дискриминация на две точки...........61 стр.
II.5.4. Резултати от изследване с електромиография……….……66 стр.
II.6. Изводи .................................................................................................67стр.
Заключение..................................................................................................68стр.
Приложения................................................................................................70стр.
Библиография..........................................................................................81 стр.


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023