. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
15112
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Дидактичните игри – възможност за оптимизиране и формиране на начална нотна грамотност
Страници:
71 стр.
Цена:
125 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2021
Добавена в сайта на:
17.09.2022
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
Увод
Глава 1. Теоретична постановка на изследването
1.1. Проблемът за нотната грамотност –
исторически традициии и съвременно състояние .................................................. 04
1.1.1. Нотното ограмотяване от Освобождението до 1903 година ........................ 04
1.1.2. Нотното ограмотяване от 1903 до 1923 година ............................................. 08
1.1.3. Нотното ограмотяване от 1923 до 1944 година ............................................. 09
1.1.4. Нотното ограмотяване от 1944 до 1972 година ............................................. 10
1.1.5. Нотното ограмотяване от 1972 до 2016 година ............................................. 15
1.1.6. Проблемът за нотната грамотност в ДОС и в учебните програми по музика
в началния етап на СУ след 2016 година ................................................................. 18
Глава 2 Дидактичните игри в обучението по музика ........................................... 20
2.1. Видове дидактични игри ................................................................................... 20
2.2. Дидактични игри и игрови подходи в посока начална нотна грамотност,
заложени в учебниците и учебно-методическите пособия за III клас –
2.3. Сравнителен анализ ............................................................................................ 37
Глава 3. Експериментална постановка на изследването ................................ 44
3.1. Предмет, обект, цел, задачи и хипотеза на изследването ............................ 44
3.2. Организация и методика на изследването ..................................................... 44
3.2.1. Констатиращ етап на педагогическия експеримент ..................................... 44
3.2.2. Формиращ етап на педагогическия експеримент ......................................... 49
3.2.3. Заключителен етап на педагогическия експеримент ................................... 53
3.3. Обобщения, изводи и препоръки ................................................................... 60
Литература ................................................................................................................ 63
Приложение 1 ........................................................................................................... 65
Приложение 2 ........................................................................................................... 66
Приложение 3 ........................................................................................................... 67
Приложение 4 ............................................................................................................ 68
Приложение 5 ............................................................................................................ 69
Приложение 6 ............................................................................................................ 70
Приложение 7 ............................................................................................................ 71

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023