. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
14742
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Проектното обучение при изучаване на човекът и обществото В 3 и 4 клас
Страници:
62 стр.
Цена:
54 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2019
Добавена в сайта на:
21.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:
I.Увод......................................................................................................... стр. 3

II. Глава първа. Теоретична постановка на проблема
1.1.Определение за проект....................................................................... стр. 5
1.2.Характеристика на проектното обучение......................................... стр. 7
1.3. Водещи автори в областта................................................................. стр. 21
1.4. Очаквани резулати от обучението по Човекът и обшество за 3 и 4
клас..............................................................................................................стр.24

III. Глава втора. Методика на експерименталното изследване
2.1. Цел, задачи и хипотеза на дипломната работа....................................стр.28
2.2. Структура и последователност в провеждането на изследването ....стр.29
2.3. Същност на проектното обучение........................................................стр. 29
2.4. Характеристика на методическата система .......................................стр. 30
2.5. Критерии и показатели за оценка на резултатите ............................. стр. 31
2.6. Анализ на резултатите от прилагането на експерименталната методика....
...........................................................................................................................стр.31


IV. Глава трета. Анализ на получените резултати
3.1. Анализ на резултатите от експеримента..............................................стр.32
3.2. Изводи и заключения.............................................................................стр.33
3.3. Тестове по Човекът и общество за трети клас.....................................стр.34
3.4. Резултатите от тестовете. Анализ на получените резултати.............стр.36

Приложение. Планиране и подготовка на проектните уроци
1. „Аз откривам информация в разказ от миналото“ .........................стр.40
2. „Българските средновековки столици“............................................стр.46
3. „Манастирите – пазители на българския дух“.................................стр.52
4. „Ден на народните будители“............................................................стр.58

Използвана литература....................................................................................стр.62
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022