. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Управление на здравните грижи
 
 
Каталожен номер:
14741
Област:
Медицина
Дисциплина:
Управление на здравните грижи
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ОТ ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА
Страници:
102 стр.
Цена:
150 лв.
Университет:
Медицински университет
Година:
2018
Добавена в сайта на:
21.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ 5
ПЪРВА ГЛАВА. 7
ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР – АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 7
1.Насилието – социален феномен в съвременното общество 7
1.1. Същност на проблема насилие 8
1.2. Теории за насилието 11
2. Роля на семейство и обществото за развитие на детето 12
2.1. Насилие в семейната среда 13
2.2. Насилие и агресия в училище 16
2.3. Проява на насилие в училище 16
2.4. Рискови групи деца при проява на насилие. 18
3. Аспекти на проблема насилие. 19
3.1. Здравни аспекти на проблема насилие. 19
3.2. Социални аспекти на проблема насилие 21
3.3. Правни аспекти на проблема насилие 23
4. Превенцията на агресията и насилието като актуален социален проблем …………………………………………………………………………………..25
4.1. Превенция на насилието - същност и етапи. 25
4.2. Дейности по превенция на насилието в национален план 26
4.3 Взаимодействие и екипност по превенция на насилието 27
ГЛАВА ВТОРА. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И МЕТОДОЛОГИЯ 34
1.Цел и задачи на проучването 34
2.Работни хипотези 35
3.Организация на проучването 35
3.1 Предмет, обект и обхват на проучване 35
3.2 Време, място и органи на проучването 36
3.3 Етапи на проучването 36
4. Методи на проучването 38
ТРЕТА ГЛАВА РЕЗУЛТАТИ ОТ СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ И ОБСЪЖДАНЕ 40
1. Характеристика на изследваните лица 40
2.Информираност и умения сред медицинските сестри за разпознаване белезите на насилие 43
3.Дейности, предприемани от медицинската сестра по превенция на насилието 48
3.1. Действия при разпознаване на белези на насилие 48
3.2. Участие на медицинската сестра при установяване на белези на насилие 51
3.3. Идентифициране на трудности при работа с децата, жертви на насилие 55
3.4. Дейности по провеждане на здравното възпитание за осъществяване на превенция на насилието 57
4.Знания и умения на медицинската сестра по превенция на насилието над деца 62
5.Методика за оценка на риска от насилие сред деца 72
ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. 82
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 82
4.1. Изводи 82
4.2. Препоръки 83
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 85
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 90
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 95


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022