. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Иконимика
 
 
Каталожен номер:
12323
Област:
Икономика
Дисциплина:
Иконимика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза на тема: Анализ и насоки за усъвършенстване на системата за управление на човешките ресурси в организация „Х”
Страници:
65 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
20.06.2017
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:


Увод. Актуалност на проблема, цел на дипломната работа, предмет и обект, ограничения и методи
Първаглава. Теоретико-методически въпроси на управлението на човешките ресурси в организациите
1. Същност на управлението на човешките ресурси и на системата за управление на човешките ресурси в организациите
2. Елементи на системата за управление на човешките ресурси
2.1 Анализ и проектиране на длъжностите
2.2 Планиране на човешките ресурси
2.3 Подбор на персонал
2.4 Обучение и развитие на персонала
2.5 Оценяване на персонала
2.6 Заплащане на труда
2.7 Осигуряване на ЗБУТ
2.8 Равни възможности и дискриминация в труда
3. Методика за анализ на система за управление на човешките ресурси в конкретна организация
Втора глава. Анализ на системата за управление на човешките ресурси в организация Х
1. Представяне на организация Х
2. Анализ на системата за управление на човешките ресурси в организация Х
3. Обобщени изводи от анализа на системата за управление на човешките ресурси в организация Х
Трета глава. Насоки за усъвършенстване на системата за управление на човешките ресурси в организация Х
Заключение
Списък с използвана литература
Приложения

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024