. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по МИО, Финанси
 
 
Каталожен номер:
2442
Област:
Икономика
Дисциплина:
МИО, Финанси
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Съвременни аспекти в техниката на реализация на международни лизингови сделки
Страници:
70 стр.
Цена:
35 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
1

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ 2
ВЪВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА ПЪРВА. ЛИЗИНГЪТ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 6
1. ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПОЛИТИКА НА ФИРМИТЕ 6
2. СЪЩНОСТ, ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЛИЗИНГА 9
3. ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЛИЗИНГОВАТА ОПЕРАЦИЯ 14
4. ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЛИЗИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ 16
5. ПРЕДИМСТВА И РИСКОВЕ НА ЛИЗИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ 19
6. ВИДОВЕ ЛИЗИНГ И ФОРМИ НА ЛИЗИНГОВИ ОПЕРАЦИИ 21
6.1. Видове лизинг 21
6.1.1. Финансов лизинг 21
6.1.2. Оперативен лизинг 25
6.1.3. Лизинг на движими вещи 28
6.1.4. Лизинг на недвижимо имущество 28
6.1.5. Вътрешен лизинг 28
6.1.6. Международен лизинг 28
6.1.7. Други видове лизинг 29
6.2. Форми на лизингови операции 30
6.2.1. Разделен лизинг (Liveraged leasing) 31
6.2.2. Експортен лизинг (Export leasing) 32
6.2.3. Транзитен лизинг (Transit leasing) 33
6.2.4. Обратен лизинг (Sale and Leasback) 34
6.2.5. Лизинг на доставчика (Vendor leasing) 35
6.2.6. Специален лизинг (от типа “ад хок”) 36
ГЛАВА ВТОРА. ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛИЗИНГОВАТА ОПЕРАЦИЯ И ОСОБЕНОСТИ НА ЛИЗИНГОВИЯ ДОГОВОР 38
1. Технология на лизинговата операция 38
1.1. Проучвателен етап 38
1.2. Преддоговорна подготовка 38
1.3. Подписване на лизингов договор 39
1.4. Поръчка и доставка на обекта на лизинговата сделка 40
1.5. Същински лизингов период 41
2. УСЛОВИЯ НА ЛИЗИНГОВИЯ ДОГОВОР 41
ГЛАВА ТРЕТА. ЛИЗИНГЪТ В БЪЛГАРСКАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 47
1. ПРАВНИ РАМКИ НА ЛИЗИНГОВИТЕ СДЕЛКИ СПОРЕД БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 47
1.1. Същност на лизинга 47
1.2. Обект на лизинг 47
1. 3. Видове лизинг 48
1.3.1. Оперативен лизинг 48
1.3.2. Финансов лизинг 49
1. 4. Особености на оперативния и финансовия лизинг 49
1. 5. Права и задължения на страните при лизинговия договор 52
1. 5.1. Задължения на лизингодателя 52
1.5.2. Задължения на лизингополучателя 54
1.6. Сублизинг 55
2. СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ЛИЗИНГОВИТЕ ОПЕРАЦИИ 56
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЗИНГА ВЪВ ФИРМА “БУЛФИН” ООД* 60
1. ЕТАПИ НА ЛИЗИНГОВАТА ОПЕРАЦИЯ В ПРАКТИКАТА НА ФИРМА “БУЛФИН” ООД 60
1.1.Получаване на запитване и събиране на информация 60
1.2. Финансов анализ и одобрение за финансиране 61
1.3. Поръчка на транспортните средства 61
1.4. Подготовка и подписване на договора за лизинг 62
1.5. Поръчка за реална доставка на транспортните средства, обект на лизинговия договор 62
1.6. Доставка и обмитяване на оборудването 63
1.7. Доставка на оборудването при Лизингополучателя 64
1.8. Плащане на лизинговите вноски 64
1.9. Право на изкупуване на превозните средства 65
ОСНОВНИ ИЗВОДИ 66
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 69
ПРИЛОЖЕНИЯ 70

Информация за Съвременни аспекти в техниката на реализация на международни лизингови сделки

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020