. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Застраховане и социално дело
 
 
Каталожен номер:
2245
Област:
Икономика
Дисциплина:
Застраховане и социално дело
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Проблеми на технологията и организацията на контрола в социалното осигуряване
Страници:
68 стр.
Цена:
30 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
1

Друга информация:
Съдържание
Увод 1
Глава I. Същностна характеристика на системата за контрол в социалното осигуряване 3
1. Контрола и координирането, като основни функции в управленския процес 3
2. Прилагане на принципа на държавното регулиране в системата за контрол в социоалната сфера 6
3. Хронологичен преглед на индтитуционалното изграждане на системата за контрол в социалното осигуряване 9
4. Обекти на контрола в социалното осигуряване 14
4.1 Законова регламентация на дейността и управлението на часните социалноосигурителни фондове 14
4.2 Осигурени лица, работодатели и самоосигуряващи се 19
Глава II. Текущо състояние на контрола в социалното осигуряване 24
1. Контрол в рамките на държавното обществено осигуряване 25
1.1 Контролни органи на НОИ 26
1.2 Планиране на контролно-ревизионната дейност 26
1.3 Извършване на финансовите ревизии 29
1.4 Документооборот и отчитане на контролната дейност 33
1.5 Административнонаказателно производство 35
2. Контрол при допълнителното социално осигуряване 39
2.1 Основни цели и направления в дейността на Комисията за финансов надзор................. 39
2.2 Лицензионна дейност на КФН в областта на осигурителния надзор 40
2.3 Ревизионна дейност по постъпили сигнали и жалби 41
2.4 Извършени проверки, наложени принудителни административни мерки и административни наказания 42
2.5 Текущ дистанционен контрол върху дейността на лицензираните пенсионноосигурителни дружества. 44
2.6 Регулаторна дейност на КФН 44
Глава III. Възможности за усъвършенстване на ситемата за контрол в социалното осигуряване през следващите години 46
1. Основни приоритети в бъдещата дейност на контролните органи 47
2. Дейности по обезпечаване на вземанията 48
3. Мерки за усъвършенстване на информационните системи на осигурителните дружества 50
3.1 Изисквания към хардуера и софтуера 52
3.2 Функционални изисквания към информационната система 53
3.3 Изисквания за сигурност и надеждност на информацията 54
4. Възможности за въвеждане принципите на консолидирания надзор при контрола в социалното осигуряване 56
Заключение 63
Приложение № 1 66
Приложение № 2 67
Използвана литература 68

Информация за Проблеми на технологията и организацията на контрола в социалното осигуряване

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020