. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Бизнес план по Управление
 
 
Каталожен номер:
2125
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление
Вид на работата:
Бизнес план
Тема:
Бизнес план за получаване на кредит на фирма "Омуртаг Автотранспорт" АД
Страници:
47 стр.
Цена:
20 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
ФИРМЕН ПРОФИЛ НА КРЕДИТОИСКАТЕЛЯ 3
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 3
История 3
Дейност на дружеството 3
ПРАВЕН СТАТУТ, БУЛСТАТ, АДРЕСИ НА РЕГИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ, ДАНЪЧЕН НОМЕР, РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС, ПАТЕНТЕН ДАНЪК И ДРУГИ 4
СОБСТВЕНИЦИ, УПРАВЛЕНСКИ СЪСТАВ, СВЪРЗАНИ ЛИЦА 5
Структура на капитала на дружеството 5
Структура на управление 6
Дружеството се управлява от Съвет на директорите: 6
Дружеството се представлява от: 6
ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ 6
Дейност на дружеството и асортимент на предлаганите услуги 6
Анализ на разходите на дружеството. 8
Анализ на приходите на дружеството 9
Реални приходи на дружеството 10
Ефективност от дейността 10
ПРОИЗВОДСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА 13
Транспортна инфраструктура на региона 13
Характеристика на района на автогарата 13
Анализ на активите: 14
Анализ на пасивите: 17
АНАЛИЗ НА АМОРТИЗАЦИОННИТЕ НОРМИ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ДМА 19
Разходи за амортизации: 19
АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНСКИ И ПРОИЗВОДСТВЕН ПЕРСОНАЛ 22
Брой на персонала за съответната длъжност по месеци за 2002 г. 22
Описание на административно-управленския и производствения персонал зa 2002 г. 22
БАНКОВИ СМЕТКИ И ОБОРОТ ПО ТЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 23
ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КРЕДИТА (БИЗНЕСПЛАН) 24
ОПИСАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ 24
СТРУКТУРА И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ, ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 26
Структура и предназначение на инвестиционния проект: 26
Източници на финансиране: 27
МАРКЕТИНГ, ЦЕНИ И ПАЗАРИ 28
А. Автобусна транспортна дейност 28
В. Търговия с течни горива 29
ИЗБОР НА ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ОСНОВЕН ДОСТАВЧИК, ПРОДАВАЧ, МОНТАЖНИК, ОТНОШЕНИЯТА С ТЯХ, НАЧИНИ НА РАЗПЛАЩАНЕ, СРОКОВЕ И ДРУГИ 30
А. Доставка на автобуси. 30
В. Строеж на бензиностанция и газстанция 30
С. Ремонт и реконструкция на автогара 30
РАЗХОДИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ 31
А. Планирани разходи свързани с функционирането на новите автобусни линии. 31
В. Планирани разходи свързани с функционирането на бензиностанцията и газстанцията. 32
С. Планирани разходи свързани с функционирането на автогарата и прилежащите и търговски обекти. 33
Планирани месечни заплати 33
Погасителен план на заема. 34
АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ 36
А. Очаквани месечни приходи свързани с функционирането на новите автобусни линии. 36
В. Очаквани месечни приходи свързани с функционирането на бензиностанцията и газостанцията. 37
АНАЛИЗ НА АМОРТИЗАЦИОННИТЕ НОРМИ НА НОВИТЕ ДМА. 37
Разходи за амортизации 37
Амортизируема стойност на ДМА 38
ПРОГНОЗНИ ПАРИЧНИ ПОТОЦИ, БАЛАНСИ И ОТЧЕТИ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 40
Прогнозен паричен поток на проекта 40
Прогнозен паричен поток на досегашната дейност 41
Прогнозен паричен поток на цялата дейност 41
Прогнозни отчети за приходите и разходите за цялата дейност 43
Прогнозни баланси за цялата дейност 45
Коефициенти 46

Информация за Бизнес план за получаване на кредит на фирма "Омуртаг Автотранспорт" АД

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020