. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Дата Дисциплина Вид Тема Стр. Повече
11.06.2021 ИНЖЕНЕРНА ФОТОГРАМЕТРИЯ Реферат Приложимост на резултатите от фотограметричната обработка на материали получени с БЛА за нуждите на геодезията, кадастъра и инвестиционното проектиране. 17 стр.
11.06.2021 Мениджмънт на социалните организации Дипломна работа Организация и управление на социалната работа в сферата „Социално подпомагане” и „Социални услуги” 35 стр.
11.06.2021 ПСИХОЛОГИЯ Реферат Темпераментови особености. Видове темперамент. Характеристика. Прояви на доминиращите видове темперамент в учебния процес. 14 стр.
11.06.2021 ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛНА ПЛИТИКА Курсова работа SWOT-анализ на община Благоевград като туристическа дестинация 16 стр.
11.06.2021 Защита на населението и критичната инфраструктура Дипломна работа Управление на околната среда в индустрията и енергетиката 89 стр.
11.06.2021 ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Реферат Приобщаващо образование – законова и нормативна уредба в България. Специфики в начините на реализиране. 14 стр.
11.06.2021 Г Е О Ф И З И К А Курсова работа кинематика и динамика на глобалните движение на земята 25 стр.
11.06.2021 НУП Дипломна работа ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ (КЛУБЪТ ПО ИНТЕРЕСИ) 79 стр.
11.06.2021 ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛНА ПЛИТИКА Курсова работа Сравнителна характеристика на Словения и Хърватия 37 стр.
11.06.2021 Педагогика Реферат ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ XXI ВЕК 14 стр.
11.06.2021 КУЛТУРНО-ГЕОГРАФСКИ РЕГИОНИ В ЕВРОПА Курсова работа Културно-географска характеристика - Кралство Дания 16 стр.
11.06.2021 ГЕОГРАФИЯ И РЕГИОНАЛНА ПЛИТИКА Курсова работа Принципи и изисквания за изграждане на урбанизационни стратегии за градско развитие. 23 стр.
11.06.2021 Икономика Дипломна работа ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В БАНКИТЕ на примера на Юробанк България АД (Пощенска банка) 49 стр.
15.02.2021 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Курсова работа СОЦИАЛНИ МРЕЖИ.СЪЩНОСТ, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 10 стр.
15.02.2021 Предучилищна педагогика Дипломна работа ИНТЕРАКТИВЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДОНАУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (6 – 7-ГОДИШНИ) 197 стр.
15.02.2021 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В ТРАНСПОРТА Дипломна работа КОНСТРУКЦИЯ И ПАРАМЕТРИ НА НАДЕЖДНОСТТА НА ГОРИВНА АПАРАТУРА НА АВТОМОБИЛ 62 стр.
15.02.2021 Начална и предучилищна педагогика Дипломна работа Умение за писане на звучни съгласни 83 стр.
15.02.2021 Мениджмънт на персонала Курсова работа Програма за мотивиране на персонала 12 стр.
15.02.2021 Телекомуникации Дипломна работа Проектиране на широколентов квадратурен мост с дефекти в заземената равнина 52 стр.
15.02.2021 БИОТЕХНОЛОГИЯ Дипломна работа Имуноанализ за определяне на ентеротоксин А 44 стр.
15.02.2021 Национална сигурност и отбрана Дипломна работа Кримският полуостров в съвременната политика на Русия 73 стр.
18.01.2021 Финансов мениджмънт Курсова работа Британското предложение за свободна търговска зона 17 стр.
18.01.2021 Финансов мениджмънт Дипломна работа Финансов анализ на публично търгувана компания – Албена АД 41 стр.
18.01.2021 Софтуерни и Интернет Технологии Дипломна работа „Разработване на учебна информационна система и мобилно приложение за използване на нейните услуги 136 стр.
18.01.2021 КРИЗИ, КОНФЛИКТИ И ДИПЛОМАЦИЯ В СВЕТОВНАТА ПОЛИТИКА XVI – XXI век Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА Антивоенни движения в европейските страни от Централните сили в годините на Първата световна война 78 стр.
18.01.2021 Финансов мениджмънт Дипломна работа Индивидуални инвестиции в човешки капитал 52 стр.
18.01.2021 Банков мениджмънт и инвестиционна дейност Дипломна работа Фалитът като следствие на неовладян риск. Същност, причини и резултати за фалит на банки 49 стр.
18.01.2021 Туризъм Дипломна работа Хранителни продукти в храненето при диабетно болни 63 стр.
18.01.2021 Национална сигурност Дипломна работа Магистърска теза На тема: Звена за киберсигурност в ЕС и националната стратегия за киберсигурност „Кибер устойчива България 20 стр.
18.01.2021 Международна сигурност Дипломна работа Магистърска теза на тема: Трансформацията на Западните Балкани: От район, разкъсван от войни, към зона на стабилност и интеграция 69 стр.
18.01.2021 Агролесовъдски системи Курсова работа Създаване и поддържане на алейна агролесовъдска система в района на ДГС ,, Мъглиж ” 11 стр.
18.01.2021 Прогнозиране и планиране Курсова работа Бизнес план ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ 18 стр.
07.12.2020 ДЕТЕТО В КРИТИЧНА СИТУАЦИЯ Реферат Обучение на децата по БДП в детската градина 14 стр.
07.12.2020 Мениджмънт и бизнес развитие Дипломна работа MAГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА: Стратегия за развитие на „Игълс Груп Къмпани” ЕООД 79 стр.
30.11.2020 Банков мениджмън Дипломна работа Управление на персонала в търговската банка по примера на Банка ДСК ЕАД 50 стр.
30.11.2020 Финансов мениджмънт Дипломна работа Анализ и оценка на ликвидността на „Свилоза” АД за периода 2013-2017г. 59 стр.
30.11.2020 Телекомуникации Дипломна работа Изследване на свързани планарни линии с нееднородности в заземената равнина с плаващ потенциал 56 стр.
30.11.2020 ТРУДОВА И ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ Дипломна работа ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В АУТСОРСИНГ КОМПАНИЯ 99 стр.
30.11.2020 Управление при извънредни ситуации и защита на населението Дипломна работа ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕКТИ ОТ КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА 71 стр.
30.11.2020 ТЕХНОЛОГИЯ НА ВОДА Дипломна работа Извършване на полупромишлени експерименти по приложимостта на вилемитови и шпинелни пигменти към използваните в завод Хан Омуртаг, Шумен глазури и декорация на керамични плочки 50 стр.
25.10.2020 НУП Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА: УСВОЯВАНЕ НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИ В ДИАЛЕКТНА СРЕДА 89 стр.
25.10.2020 Логопедия Реферат РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 12 стр.
25.10.2020 Социална педагогика Реферат Стилове на взаимоотношенията в работата на социалния педагог 10 стр.
09.10.2020 РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Курсова работа Интегрирана растителна защита при царевица 19 стр.
08.10.2020 Бизнес среда и конкурентноспособност Курсова работа „ Корпоративен профил и конкурентноспособност на „Софарма“ АД Условията на национална бизнес среда 15 стр.
08.10.2020 РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА Реферат Интегрирана растителна защита при лоза 13 стр.
08.10.2020 Логопедия Реферат ОНТОГЕНЕЗА НА ЕЗИКА И РЕЧТА 10 стр.
08.10.2020 Интернет базирана свързаност на устройствата (IoT) Реферат Приложение на IoT в системите за електронно таксуване при използване на пътна мрежа. 9 стр.
08.10.2020 Невроморфология и неврофизиология Реферат Краен мозък - общ преглед. Строеж на кората на главния мозък. Локализация на функциите в кората на главния мозък. Корови зони свързани с речта. Афазии. 14 стр.
08.10.2020 Диагностика и терапия на езиковите нарушения на развитието Реферат Развитие на речта при децата 9 стр.
04.10.2020 Мениджмънт и бизнес развитие Курсова работа “Холлеман България” ООД. Русе 13 стр.
04.10.2020 Социология Реферат Вярванията на съвременното българско общество 10 стр.
04.10.2020 Изкуствен интелект Реферат Приложение на сензорните мрежи за повишаване на добивите от селскостопанските култури 10 стр.
01.12.2019 История Реферат Българският преход и паметта за комунистическото минало. 15 стр.
01.12.2019 Компютърни системи и технологии Дипломна работа Мултиплатформено приложение за управление на комуникацията между медицински лица и пациенти 63 стр.
01.12.2019 Аграрен мениджмънт Дипломна работа ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ РАСТИТЕЛНОСТ ВЪРХУ АКТИВНАТА ПОЧВЕНА КИСЕЛИННОСТ 52 стр.
01.12.2019 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА Дипломна работа ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕЛЕЕН ШКАФ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА РЕЛЕЙНИ ЗАШИТИ И АВТОМАТИ 80 стр.
01.12.2019 Музикална педагогика Дипломна работа Извънучилищната дейност и възможностите за приобщаването на деца със СОП чрез включването им във вокална група 70 стр.
01.12.2019 Философия Дипломна работа ВЪПРОСНО-ОТГОВОРНАТА СИСТЕМА НА СОКРАТ. СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕСТОВЕ И ВЪПРОСНО-ОТГОВОРНАТА СИСТЕМА 52 стр.
01.12.2019 Предучилищна и начална училищна педагогика Дипломна работа Иновации в организацията на свободното време на детето в начална училищна възраст 133 стр.
01.12.2019 История Реферат Осман и началото на османската държава 13 стр.
01.12.2019 Стратегии за справяне със стреса в образованието Реферат Мениджмънт на стреса в образователна среда 9 стр.
01.12.2019 География Реферат Художествена обработка на метал. Тракийски съкровища - характеристики и интерпретация. 23 стр.
03.11.2019 Релеф и човешка дейност Курсова работа Военни действия – ендо- и екзогенни процеси 13 стр.
03.11.2019 Биотехнологии Реферат Производство на млечни продукти- катък, сирене, кумис, извара, кефир 17 стр.
03.11.2019 Стратегически и иновационен мениджмънт Курсова работа Стратегия за развитие на 34 ОУ „Стою Шишков“, гр. София за периода септември 2014 – септември 2017 г. 9 стр.
03.11.2019 Туризъм Курсова работа Туризъм в Египет – проблеми и препоръки 19 стр.
03.11.2019 Математика и информатика Дипломна работа Изучаване на език за програмиране Go в профилираната подготовка по информатика 65 стр.
03.11.2019 География Курсова работа АНАЛИЗ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ НА КОНТИНЕНТА АЗИЯ 11 стр.
20.10.2019 Педагогическо консултиране Курсова работа Консултиране на професионалното и кариерно развитие. Диагностика на интересите и способностите. Професионално ориентиране 10 стр.
20.10.2019 Международно правосъдие Курсова работа Мироопазващи операции на ООН 10 стр.
20.10.2019 Бизнес интелигентни системи Курсова работа Анализ на потребителската кошница (Market Basket Analysis) 14 стр.
20.10.2019 Съвременни образователни технологии Дипломна работа Технологии за партньорство „родители - учители“ в начален училищен етап 133 стр.
20.10.2019 Педагогика на обучението по изобразително изкуство Дипломна работа Българското културно наследство в обучението по изобразително изкуство в V клас и изкуството на Древна Гърция по нашите земи 59 стр.
20.10.2019 Икономика Дипломна работа Изследване на възможностите за усъвършенстване на логистичната дейност 68 стр.
20.10.2019 Околен свят Курсова работа - План конспект Аз съм различен 8 стр.
20.10.2019 ПНУП Курсова работа - План конспект План-конспект на игрово-познавателна ситуация на тема - Зимно облекло 6 стр.
20.10.2019 Биология Реферат Черен Дроб 14 стр.
20.10.2019 Биотехнологии Реферат Пробиотици 12 стр.
20.10.2019 Органична химия Реферат Живак 14 стр.
20.10.2019 Информационни технологии Курсова работа Агенти 21 стр.
20.10.2019 Финанси Курсова работа Приложен анализ на финансовите данни 12 стр.
20.10.2019 МОТП Курсова работа Методика на обучението по конструирането, технологиите и предприемачеството в ДГ и НУ 9 стр.
14.10.2019 АВИТО Курсова работа Влиянието на информационните и комуникационни технологии върху човека 12 стр.
14.10.2019 Информационни технологии Курсова работа Сървър за управление контрола на достъп RADIUS 15 стр.
14.10.2019 Биотехнологии Реферат Ферментации. Млечнокисела и алкохолна ферментация. Приложения. 11 стр.
14.10.2019 Биотехнологии Реферат Растеж и размножаване при бактериите 11 стр.
14.10.2019 Генно инженерство Реферат Секвеционен анализ на ДНК: Метод на Maxam-Gilbert; дидезокси метод на Sanger; автоматично секвениране 9 стр.
14.10.2019 ОЕЕЕО Реферат Регулиране на честотата и мощността в електроенергийните системи 9 стр.
14.10.2019 Двигателно – сетивно развитие на детето Курсова работа Спортът и игрите като метод за преодоляване на детската агресия в детската градина 19 стр.
25.06.2019 Аудиовизуална политика Курсова работа Стратегия на аудиовизуалната сфера в България в двата й основни стълба – филмова индустрия и обществени медии (БНТ) 8 стр.
25.06.2019 Психопатология Реферат Анорексия - причини симптоми, терапия и превенция 10 стр.
25.06.2019 Филология Реферат Синонимията и богатството на езика 8 стр.
24.06.2019 Мениджмънт и бизнес развитие Дипломна работа Приложение на производствената система на Toyota в индустриално предприятие 55 стр.
24.06.2019 ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН Дипломна работа Сервизна количка 47 стр.
24.06.2019 Информационни технологии Дипломна работа Сайт на привърженици на спортен клуб 57 стр.
24.06.2019 НЕОРГАНИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ Дипломна работа ПОЛУЧАВАНЕ И СВОЙСТВА НА НАНЕСЕНИ ВЪРХУ АКТИВЕН ВЪГЛЕН СМЕСЕНО ОКСИДНИ Cu-Mn-Fe КАТАЛИЗАТОРИ 44 стр.
24.06.2019 Информационни технологии Дипломна работа Уеб базирана система по дисциплината Компютърна периферия. 69 стр.
24.06.2019 Телекомуникации Дипломна работа Интегрирани услуги през хибридни мрежи 70 стр.
24.06.2019 Автоматика и мехатроника Дипломна работа Разработване на система за мониторинг на микроклимат в оранжерия 54 стр.

 

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021