. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Финанси
 
 
Каталожен номер:
2210
Област:
Икономика
Дисциплина:
Финанси
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Финансово-икономически анализ на фирма "Елкабел" АД
Страници:
65 стр.
Цена:
43 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:

Въведение.
Изложение:
I. Кратко историческо развитие на фирма “Елкабел” АД – гр. Бургас.
II. Същност на финансово-стопанския анализ на предприятието.
1. Обща характеристика и особености на системата на финансово-стопанския анализ.
2. Място на финансово-стопанския анализ в системата на управление и тяхната функционална връзка.
3. Връзка на финансово-стопанския анализ с други дисциплини.
III. Метод (подход) във финансово-стопанския анализ. Методика и методи (технически способи) на анализа.
1. Метод на финансово-стопанския анализ.
2. Методи (технически способи), използвани в единна система (методика) за целите на финансово-стопанския анализ.
IV. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите – основни информационни източници на данни за анализ на финансовото състояние във финансово-стопанския анализ.
1. Същност, структура и съдържание на счетоводния баланс на предприятието. Основни изисквания за съставянето на счетоводен баланс.
2. Същност, структура и съдържание на отчета за приходите и разходите на предприятието. Основни изисквания за съставяне на отчета за приходите и разходите.
3. Роля и значение на счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите като основи за изследването на финансовото състояние на предприятието. Взаимовръзка между двата отчета.
V. Анализ на финансовото състояние по данни от счетоводния баланс и отчетът за приходите и разходите на фирма “Елкабел” АД – гр. Бургас.
1. Обща оценка и анализ на Актива по счетоводния баланс.
2. Анализ на Дълготрайните активи по баланса.
3. Анализ на Краткотрайните активи по баланса.
4. Анализ на обращаемостта на Краткотрайните активи.
5. Обща оценка на Пасива на баланса.
6. Анализ на Собствения капитал и пасивите на предприятието.
7. Анализ на ликвидността.
8. Анализ на приходите и разходите по данни от отчета за приходите и разходите:
a. Обща оценка на приходите на предприятието;
b. Обща оценка на разходите на предприятието;
c. Анализ на показателя “Разходи на 100лв. Приходи”;
9. Анализ на балансовата печалба.
10. Анализ на рентабилността по данни от баланса и отчета за приходите и разходите:
a. Анализ на рентабилността на база Активи;
b. Анализ на рентабилността на база Пасиви;
c. Анализ на рентабилността на база Приходи;
d. Анализ на рентабилността на база Разходи;

Информация за Финансово-икономически анализ на фирма "Елкабел" АД 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024