. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Национална сигурност
 
 
Каталожен номер:
14756
Област:
Други
Дисциплина:
Национална сигурност
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
„Заплахи и рискове на националната сигурност“
Страници:
111 стр.
Цена:
80 лв.
Университет:
ВУСИ
Година:
2020
Добавена в сайта на:
21.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ АБРЕВИАТУРИ/СЪКРАЩЕНИЯ 5

УВОД 7

ГЛАВА ПЪРВА
ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ, ОПАСНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 11

1.1. Финансова и икономическа сигурност 12
1.1.1. Финансова сигурност 12
1.1.2. Икономическа сигурност 16
1.1.3. Земеделие и гори 19
1.2. Външна среда за сигурност 23
1.3. Социална сигурност 24
1.3.1. Образователни аспекти на националната сигурност 26
1.3.2. Здравни аспекти на социалната сигурност 27
1.3.3. Миграционни и бежански аспекти на националната сигурност и
интеграцията 29
1.3.4. Опазване на културно-историческото наследство 31
1.3.5. Политики за децата 32
1.4. Енергийна сигурност 33
1.5. Сигурност в отношенията „човек – природа“ 37
1.6. Противодействие на корупцията 40
1.6.1. Вътрешен ред 41
1.6.2. Природни бедствия, промишлени аварии и пътно-транспортни
произшествия 42
1.7. Дейности на чужди специални служби като хибридни войни и други посегателства срещу националната сигурност на Република България 44
1.8. Състояние на отбраната 46
1.9. Киберсигурност 47
1.10. Основни аспекти в цялостната дейност по защита на класифицираната информация 50
1.11. Система за защита на националната сигурност 52

Изводи 53ГЛАВА ВТОРА:
ПОЛИТИКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАСОКИ НА РАЗВИТИЕ 57

2.1. Основни аспекти на националната сигурност 57
2.1.1. Превенция и противодействие на корупцията 57
2.1.2. Финансова стабилност на банковия и небанков финансов сектор 58
2.1.3. Фискална стабилност чрез ефективно управление на публичните
финанси и данъчната събираемост 60
2.1.4. Информационна сигурност 62
2.1.5. Регионално развитие и благоустройство 65
2.1.6. Околна среда и води 67
2.2. Външна политика за сигурност 68
2.3. Медиите и новите заплахи за сигурността 71
2.3.1. Глобализация и сигурността 73
2.3.2. Основните измерения на човешката сигурност 74
2.3.3. Екология и сигурност 80
2.3.4. Технологиите като предпоставка за развитието на престъпност срещу сигурността 83
2.3.5. Бедността като предпоставка за престъпление против сигурността 86
2.3.6. Политики по заетостта, повишаване на квалификацията и
демографски въпроси 86
2.4. Политика за отбрана 88
2.5. Съвременни измерения на сигурността 89
2.6 Кризи и продоволствена сигурност 92
2.7. Правосъдие и вътрешен ред 94
2.7.1. Правосъдие 94
2.7.2. Вътрешен ред 97
2.8. Отбранителна политика 99
2.9. Среда за иновации в сектора за сигурност и отбрана 100

Изводи 103

ГЛАВА ТРЕТА:
СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 106
3.1. Управление на системата за сигурност 106
3.2. Дейности на структурите в системата 107
3.3.Контрол и отчетност на органите с преки отговорности към системата за национална сигурност 110

Изводи 112

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 113

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ/БИБЛИОГРАФИЯ 116 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021