. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
14740
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Анализ на състоянието и насоки за усъвършенстване на дейността на „ММоторс” АД
Страници:
94 стр.
Цена:
130 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2020
Добавена в сайта на:
21.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

Резюме 5
Въведение 7
ГЛАВА ПЪРВА 9
1.1 Същност и основни положения в мениджмънта на БО 9
1.1.1 Същност на БО 9
1.1.2 Същност, роля и функции на мениджмънта 10
1.1.3 Същност на системния подход за анализ на БО 12
1.1.3.1 Анализ на входа на БО 13
1.1.3.2 Анализ на изхода на БО 13
1.1.4 Същност на ситуационния подход за анализ на БО 14
1.1.4.1 Анализ на вътрешната среда на БО 15
1.1.4.2 Анализ на външната среда на БО 17
1.1.5 SWOT-анализ 20
1.2 Същност и основни положения в инженеринга на БО 22
1.2.1 Същност и определяне на производствената програма 22
1.2.2 Определяне на формата и типа на организация на 23
1.2.2.1 Тип на производството – същност, основни типове 23
1.2.2.2 Форма на организацията на производството 25
1.2.3 Производствен процес – същност и видове 26
1.2.3.1 Изграждане на производствения процес в пространството 27
1.2.3.2 Изграждане на производствения процес във времето 29
1.3 Показатели за технико-икономическа обосновка 32
1.4 Изводи от Глава Първа 32
ГЛАВА ВТОРА 34
2.1 Анализ на мениджмънта на „ММоторс“ АД 34
2.1.1 Общи сведения за „ММоторс“ АД 34
2.1.2 Системен подход за анализ на „ММоторс“ АД 35
2.1.2.1 Анализ на входа на „ММоторс“ АД 36
2.1.2.2 Анализ на изхода на „ММоторс“ АД 41
2.1.3 Ситуационен подход за анализ на „ММоторс“ АД 43
2.1.3.1 Вътрешна среда на „ММоторс“ АД 43
2.1.3.2 Външна среда на „ММоторс“ АД 48
2.1.3.2.1 Външна среда с пряко въздействие 48
2.1.3.2.2 Външна среда с косвено въздействие 51
2.2 Анализ на инженеринга на „ММоторс“ АД 54
2.2.1 Анализ на производствената програма на „ММоторс“ АД 55
2.2.2 Тип на производство на „ММоторс“ АД 56
2.2.3 Форма на организацията на производство 58
2.2.4 Анализ на производствения процес на „ММоторс“ АД в пространството 58
2.2.5 Анализ на производствения процес на „ММоторс“ АД във времето 60
2.2.6 SWOT Анализ на „ММоторс“ АД 62
2.2.7 Изводи от направения анализ 63
ГЛАВА ТРЕТА 64

3.1 Предложения за усъвършенстване 64
3.1.1 Предложения за усъвършенстване на мениджмънта в условията на „ММоторс“ АД 64
3.1.2 Предложения за усъвършенстване на инженеринга на „ММоторс“ АД 73
Заключение 83
Използвана литература: 84
Приложения 85

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022