. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ФИНАНСИ
 
 
Каталожен номер:
13512
Област:
Икономика
Дисциплина:
ФИНАНСИ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Организационно-методологически особености при счетоводното отчитане на разходите (по примера на „Фолия Дизайн” ООД)
Страници:
80 стр.
Цена:
59 лв.
Университет:
НБУ
Година:
2014
Добавена в сайта на:
08.04.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:

Увод...............................................................................................................стр.4
Първа глава
Характеристика на разходите като обект на счетоводството ........................................................................................................................стр.7
1. Същност на разходите.......................................................................стр.7
2. Видове разходи...................................................................................стр.8
3. Значение на разходите в дейността.................................................стр.14
Втора глава
Организация и методология на счетоводното отчитане на разходите .......................................................................................................................стр.16
1. Организация на синтетичното и аналитичното счетоводно отчитане на разходите.....................................................................................стр. 16
2. Методология на счетоводно отчитане на разходите на дейността ............................................................................................................стр.24
2.1 Отчитане на разходи за материали...........................................стр.24
2.2 Отчитане на разходи за външни услуги...................................стр.25
2.3 Отчитане на разходи за амортизации.......................................стр.26
2.3 Отчитане на разходи за заплати................................................стр.27
2.4 Отчитане на разходи за осигуровки..........................................стр.27
2.5Отчитане на разходи за данъци, такси и други подобни плащания...........................................................................................стр.28
2.6 Отчитане на разходи за провизии.............................................стр.28
2.7 Отчитане на разходи от последващи оценки на активи..........стр.29
2.8 Отчитане на други разходи........................................................стр.30
2.9 Отчитане на разходи за основна дейност................................стр.31
2.10 Отчитане на разходи за спомагателна дейност......................стр.32
2.11Отчитане на разходи за придобоване на дълготрайни активи.................................................................................................стр.33
2.12 Отчитане на административни разходи.................................стр.34
2.13 Отчитане на разходи за продажба...........................................стр.34
2.14 Отчитане на разходи за ликвидация на дълготрайни материални активи.................................................................................................стр.35
3. Счетоводно отчитане на финансовите и извънредни разходи.....стр.36
3.1 Отчитане на разходи за лихви...................................................стр.36
3.2 Отчитане на разходи за провизиране на рискови активи.......стр.36
3.3Отчитане на разходи по операции с финансови активи и инструменти......................................................................................стр.37
3.4 Отчитане на разходи по валутни операции..............................стр.37
3.5 Отчитане на разходи от последващи оценки на финансови активи и инструменти...................................................................................стр.38
3.6 Отчитане на други финансови разходи....................................стр.38
3.7 Отчитане на извънредни разходи..............................................стр.39
4. Счетоводно отчитане на разходите за бъдещи периоди...............стр.39
4.1Отчитане на нефинансови разходи за бъдещи периоди...........стр.39
4.2 Отчитане на финансови разходи за бъдещи периоди.............стр.40
Трета глава
Особености при организацията и счетоводно отчитане на разходите във „Фолия Дизайн” ООД......................................................................стр.41
1. Характеристика на дейност на „Фолия Дизайн” ООД..................стр.41
2. Счетоводна политика и организация на отчитане на разходите във „Фолия Дизайн” ООД.......................................................................стр.43
3. Особености при счетоводното отчитане на разходите във „Фолия Дизайн” ООД.....................................................................................стр.53
4. Възможности за подобряване на организацията на счетоводно отчитане на разходите във „Фолия Дизайн” ООД........................стр.64
Заключение................................................................................................стр.66
Използвана литература...........................................................................стр.68
Приложения...............................................................................................стр.69 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023