. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Специална Педагогика
 
 
Каталожен номер:
12890
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Специална Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Оценка на готовността на приемащата среда при интегриране на децата със СОП в общоообразователното училище и готовността на училищните педагози за реализиране на приобщаващото образование
Страници:
85 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
Тракийски университет
Година:
2018
Добавена в сайта на:
03.02.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД ..................................................................................................................................... 3
1. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ .............................................................

8
1.1.Еволюция на идеята за приобщаване на деца с увреждания в световен, европейски и национален мащаб
1.2. Стратегически и организационно-административни аспекти на приобщаващото образование.........................................................................
8
1.3. Съвременни принципи и подходи за социализация на деца със специални образователни потребности в училищна среда ........................
16
1.4. Приобщаващо образование на деца със специални образователни потребности като процес – теорeтични модели и практики...........................
20
1.5. Специфики на подкрепящата среда ........................................................... 24
1.5.1. Субекти на приобщаващия процес .................................................... 24
1.5.2. Ролята на семейството .......................................................................... 29
1.5.3. Ролята на училището............................................................................... 38
1.6. Актуални проблеми на приобщаващото образование в България
2. МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ .. 43
2.1. Цел на емпиричното изследване ................................................................ 43
2.2. Задачи на емпиричното изследване ........................................................... 43
2.3. Хипотеза ....................................................................................................... 44
2.4. Методи на изследване ................................................................................. 44
2.5. Организация и етапи на емпиричното изследване ................................... 45

3. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ...................... 47
3.1. Анализ на резултатите от проведената анкета с децата .......................... 47
3.2. Анализ на резултатите от проведената анкета с родителите .................. 52
3.3.Анализ на резултатите от проведената анкета с учителите ..................... 57

ИЗВОДИ .......................................................................................................... 63
ПРЕПОРЪКИ ............................................................................................. 64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................... 66
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА .................................................................... 68
ПРИЛОЖЕНИЯ .......................................................................................... 70
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023