. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ
 
 
Каталожен номер:
10935
Област:
Други
Дисциплина:
УВОД В ОБЩОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
МАЛЪК ЛИНГВИСТИЧЕН СПРАВОЧНИК
Страници:
22 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
ШУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
23.06.2016
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Увод

II. Същинска част

1. Общо частно езикознани
1.1. Общо езикознание
1.2. Частно езикознание
2. Класически езици
3. Международни езици
3.1. Лингва франка
3.2. Пиджин езици
3.3. Креолски езици
4. Отмрели, мъртви и живи езици
5. Билингвизъм
5.1. Видове билингвизъм
5.1.1. В зависимост от критерия “съотнесеност” на билингвизма с определен социален колектив
5.1.2. В зависимост от степента на владеене и ролята на отделните езици в условията на билингвизъм
6. Диглосия
7. Книжовен език
8. Социолекти
8.1. Видове социолекти
8.1.1. Класови жаргони
8.1.2. Социолекти от арготичен тип(арго)
8.1.3. Сленгове
8.1.4. Професионални диалекти
9. Фонема
9.1. Функции на фонемите
9.1.1. Конституивна
9.1.2. Дистинктивна
10. Фонемни парадигми
10.1. Пардигма на вокалите
10.2. Парадигма на сонорите
10.3. Парадигма на консонантите
10.4. Парадигма на глайдовете
11. Морфема
12. Видове морфеми
13. Грамема и граматическа категория
13.1. Грамема
13.2. Граматическа категория
14. Лексема
15. Лексикална основа
16. Лексико- граматически класове думи
16.1. Лексико- граматически клас на съществителните
16.2. Лексико- граматически клас на прилагателните
16.3. Лексико- граматически клас на числителните имена
16.4. Лексико- граматически клас на глаголите
16.5. Лексико- граматически клас на наречията
16.6. Лексико- граматически клас на междуметията
17. Вторични лексикални парадигми
17.1. Семантични групирания
17.1.1. Антонимия
17.1.2. Синонимия
17.1.3. Хипонимия
17.1.4. Тематични групи
17.1.5. Семантични полета
17.2. Формални групирания
17.2.1. Омонимия
17.2.2. Омофония
17.2.3. Омография
17.3. Формално семантични групирания
18. Паратаксис
18.1. Начини на изразяване на паратаксиса
18.1.1. Чрез съчинителни съюзи
18.1.2. Безсъюзно
18.1.3. С комбинация от безсъюзни и съюзни връзки
19. Хипотаксис
19.1. Начини за изразяване на хипотаксиса
19.1.1. Съгласуване
19.1.2. Управление или рекция
19.1.3. Прилагане


III. Използвана литература

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021