. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Индустриален мениджмънт
 
 
Каталожен номер:
9317
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Индустриален мениджмънт
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза на тева: Управление на риска в стопанската дейност на транспортна фирма „Астери Травел“ ЕООД – гр. София
Страници:
105 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Година:
2014
Добавена в сайта на:
02.09.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
Резюме.................................................................................................стр.5
Въведение...........................................................................................стр.6
ГЛАВА ПЪРВА : ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
1.1. Същност, класификация, съдържание и начини за определяне на риск..........................................................................................................стр.8
1.1. Риск – същност,определение......................................................стр.8
1.1.2. Класификация на риск...............................................................стр.9
1.1.3. Начини за оценяване на риска..................................................стр.11
1.1.4. Фактори, влияещи на риска......................................................стр.14
1.2. Същност на мениджмънта на риска.........................................стр.15
1.3. Функции на мениджмънта на риска........................................стр.17
1.4. Организиране на управлението на риска................................стр.18
ГЛАВА ВТОРА: МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА В ТРАНСПОРТНА ФИРМА „АСТЕРИ ТРАВЕЛ ЕООД – ГР. СО-ФИЯ“
2. МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА
2.1.Общи сведения за транспортна фирма „Астери Травел ЕООД – гр. София “- форма на регистрация и предмет на дейност................................................................................................................стр.23
2.2.Анализ на мисията, целите и структурата на управление на бизнес организацията. Място на пазара на транспортните услуги..................................................................................................................стр.23
2.3.Анализна рисковете пред транспортна фирма „Астери Травел“ ЕООД – гр. София и тяхното управление...............................................стр.24
2.4.Цели по управление на риска пред транспортна фирма „Астери Травел“ ЕООД – гр. София.....................................................................стр.24
2.5.Идентификация на риска – основни проблеми и рискове в стопанската дейност на транспортна фирма „Астери Травел“ ЕООД – гр. София..........................................................................................................стр.24
2.6.Описание и систематииране на рисковете (идентификационна рамка)..........................................................................................................стр.25
2.7.Анализ на рисковете пред бизнес организацията : транспортна фирма „Астери Травел“ ЕООД – гр. София.........................................стр.25
2.8.Оценка на рисковете........................................................................стр.25
2.9.Определяне и избор на методи за въздействие чрез насоки за контролиране на рисковете пред транспортна фирма „Астери Травел“ ЕООД – гр. София. Реализация на взетите решения.............................стр.25
2.10.Докумениране на взетите решения за управление на рисковете. Мониторинг и контрол на рисковете пред бизнес организацията - транспортна фирма „Астери Травел“ ЕООД – гр. София................................................................................................................стр.26
ГЛАВА ТРЕТА : АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА В ТРАНСПОРТНА ФИРМА „АСТЕРИ ТРАВЕЛ” ЕООД – ГР.СОФИЯ
3.1. Общи сведения за транспортна фирма „Астери Травел“ ЕООД – гр. София – форма на регистрация и предмет на дейност....................стр.27
3.2. Анализ на структурата, мисията и целите на управление на транспортните услуги на транспортна фирма „Астери Травел“ ЕООД – гр. София...........................................................................................................стр.28
3.2.1.Управленска и производствена структур................................стр.28
3.2.2. Мисия и цели на транспортна фирма „Астери Травел“ ЕООД – гр. София....................................................................................................стр.29
3.3.Анализ на рисковете пред транспортна фирма „Астери Травел“ ЕООД – гр. София.....................................................................................стр.30
3.3.1. Цели по управление на риска пред транспортна фирма „Астери Травел“ ЕООД – гр. София......................................................................стр.30
3.3.2.Идентификация на риска – основни проблеми и рискове в стопанската дейност на транспортна фирма „Астери Травел“ ЕООД – гр. София……………………………………………………………………………..стр.31
3.3.2.1.SWOT анализ за идентификация на риска на транспортна фирма „Астери Травел“ ЕООД – гр. София..........................................стр.32
3.3.2.2.Идентифициране на опасностите на работното място, свързани с безопасни условия на труд.....................................................................стр.35
3.3.2.3. Идентифициране на рисковете от основната дейност на транспортна фирма „Астери Травел“ ЕООД – гр.София....................стр.38
3.3.3. Анализ и Оценка на рисковете..................................................стр.41
3.3.4. Определяне и избор на метод за въздействие, чрез насоки за контролиране на рисковете пред транспортна фирма „Астери Травел”ЕООД- гр.София................................................................................стр.50
3.3.5. Документиране на рисковете в транспортна фирма „Астери Травел”ЕООД- гр.София.............................................................................стр.51
Заключение..............................................................................................стр.57
Използвана литетартура.......................................................................стр.59
Приложения.............................................................................................стр.60

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019