. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Специална педагогика
 
 
Каталожен номер:
7936
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Специална педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Роля на социалния педагог за ресоциализацията и рехабилитацията на лица със зрителни увреждания
Страници:
99 стр.
Цена:
70 лв.
Университет:
Шуменски университет
Година:
2014
Добавена в сайта на:
19.04.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

СТР.
УВОД. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЗОР НА НАУЧНАТА ЛИТЕРАТУРА И МЕДИКО-
СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ЛИЦАТА СЪС
ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.1. Статистически преглед на проблема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

1.2. Значение на зрението и трудностите
Произтичащи от увреждането му. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

1.3. Медицински обзор на изследвания проблем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.3.1. От анатомична гледна точка..................................................................20
1.3.2. Основни физиологични свойства на окото...........................................20
1.3.3. Патологични изменения на окото.........................................................21
1.3.3.1. Вродени зрителни аномалии...........................................................21
1.3.3.2. Заболявания на съдовата обвивка...................................................21
1.3.3.3. Дегенеративни заболявания............................................................23
1.3.3.4. Възпалителни заболявания..............................................................24
1.3.3.5. Травматични увреждания.................................................................24

1.4. Степени на слепота. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

1.5. Рехабилитация на лица със зрителни увреждания. . . . . . . . . . . . . . . .28
1.5.1. Същност, определения и основни
принципи на рехабилитацията.............................................................28
1.5.2. Видове рехабилитация на лица със
Зрителни увреждания............................................................................32
1.5.2.1. Медицинска рехабилитация............................................................33
1.5.2.2. Елементарна рехабилитация...........................................................33
1.5.2.3. Зрителна рехабилитация..................................................................47
1.5.2.4. Трудова рехабилитация....................................................................49

1.6. Ресоциализация на лица със зрителни увреждания.. . . . . . . . . . . . . . 55
1.6.1. Професионално ориентиране...............................................................56
1.6.2. Професионална квалификация и преквалификация...........................57
1.6.3. Трудово устрояване...............................................................................59

ГЛАВА ВТОРА
МЕТОДИКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
2.1. Цел и задачи на проучването. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 2.2. Предмет на проучването. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3. Обект на проучването. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4. Методика на изследване чрез системно-структурния анализ. . . . . . . 62
2.3. Методика на анкетното проучване. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

ГЛАВА ТРЕТА
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ
ПРОУЧВАНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.1. Общи положения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.2. Системно-структурно проучване. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.2.1. Характеристика на гнездата на наблюдение.......................................66
3.2.2. Системно-структурен анализ на получените резултати......................70
3.3. Резултати от проведеното собствено анкетно проучване. . . . . . . . . . . .75
3.3.1. Характеристика на корекционно-компенсаторните програми в ЦРППС-Пловдив................................................................................................76
3.3.2. Характеристика на наблюдавания контингент.....................................81
3.3.3. Анализ на данните от анкетата..............................................................83

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ИЗВОДИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
СТАТИСТИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
I.Организационна дейност...............................................................................89
II.Контролна дейност........................................................................................91
III.Трудова заетост............................................................................................91
IV.Социално-битова дейност...........................................................................93
V.Рехабилитационна дейност..........................................................................93
VI.Културно-масова дейност............................................................................94
VII.Спортна дейност..........................................................................................94

ПРЕПОРЪКИ. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95

БИБЛИОГРАФИЯ. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019