. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
7862
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В РЕШАВАНЕ НА ОБИКНОВЕНИ ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ В 1. КЛАС
Страници:
84 стр.
Цена:
60 лв.
Университет:
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“
Година:
2014
Добавена в сайта на:
11.04.2015
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД ......................................................................................................................................4
Първа глава
НАУЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА
1.1. Същност, елементи и структура на текстовата математическа задача...................
1.2. Етапи в процеса на решаване на текстови задачи…………....................................
1.3. Начини за усъвършенстване уменията на учениците за решаване на обикновени текстови задачи……………………………………………………………………………
1.4. Математическо моделиране в 1.клас и неговото значение за успешно решаване на текстови задачи …………………………………………………………………………
1.4.1. Класификация на моделите…………………………………………………….....
Глава втора
ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
2.1. Цел и задачи на изследването…… ................................................................................
2.2. Хипотеза на изследването……………….......................................................................
2.3. Методи на изследването ……………............................................................................
Глава трета
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
3.1. Място и роля на обикновените текстови задачи в 1.клас. Анализ на учебниците и учебно-помощната литература……………………………..…………………………….
3.1.1. Анализ на учебната документация за 1.клас по отношение на работа с обикновени текстови задачи………………………………………………………………………..…..
3.2. Система от упражнения за работа над обикновени текстови задачи……………..
3.2.1. Система от упражнения за затвърдяване наумението за решаване на обикновени текстови задачи…………………………………………………………………………….
3.3. Етапи на изследването……………………………………………………………….
3.3.1.Характеристика на формиращия експеримент……………………………………
3.3.2.Характеристика на заключителния експеримент…………………………………
3.4..Анализ на резултатите от изследването..……………………………………………
ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................
БИБЛИОГРАФИЯ 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019