. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Организация и технология на счетоводството в юридическите лица с нестопанска цел
 
 
Каталожен номер:
7105
Област:
Икономика
Дисциплина:
Организация и технология на счетоводството в юридическите лица с нестопанска цел
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
СЪЩНОСТ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ. СЧЕТОВОДНОТО ИМ ОТЧИТАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ В ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ФОНДАЦИЯ “РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ”
Страници:
32 стр.
Цена:
15 лв.
Университет:
ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
Година:
2014
Добавена в сайта на:
16.11.2014
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
А. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ 5
А 1. Счетоводен баланс – специфика 6
А 2. Отчет за приходите и разходите на юридическите лица с нестопанска цел - специфика на формата и съдържанието 6
А 2.1. Двустранната форма на отчета за приходите и разходите - съдържание: 6
Лява страна – РАЗХОДИ 6
I. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА 6
А. Разходи за регламентирана дейност: 6
1. Разходи за дарения 6
2. Други разходи 6
Б. Административни разходи. 6
II. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ: 6
3. Разходи за лихви 6
4. Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти 7
5. Отрицателни разлики от валутни операции 7
6. Други разходи по финансови операции 7
III.ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ 7
IV.ЗАГУБА ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 7
V. ОБЩО РАЗХОДИ 7
VI. РЕЗУЛТАТ 7
Дясна страна – ПРИХОДИ 7
I. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА 7
А. Приходи от регламентирана дейност: 7
1. Приходи от дарения под условие 7
2. Приходи от дарения без условие 7
3. Членски внос 7
4. Други приходи 7
II. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ 7
5.Приходи от лихви 7
6. Приходи от съучастия 7
7. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти 7
8. Положителни разлики от промяна на валутните курсове 7
9. Други финансови приходи 7
III. ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ 7
IV. ПЕЧАЛБА ОТ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ 7
V. ОБЩО ПРИХОДИ 7
VI. РЕЗУЛТАТ 7
А 2.2. Едностранна форма на отчета за приходите и разходите 7
А 3. Отчет за паричните потоци на юридическите лица с нестопанска цел 7
I. Наличност на паричните средства в началото на периода. 7
II. Парични потоци от нестопанска (или от специфична за съответното юридическо лице) дейност: 7
А. Постъпления от нестопанска дейност: 7
1. Получени дарения под условие 7
2. Получени дарения без условие 7
3. Постъпления от членски внос 7
4. Постъпления от осигурителни предприятия 7
5. Получени обезщетения от застраховане 7
6. Постъпления от банкови и валутни операции 7
7. Други постъпления 7
Б. Плащания за нестопанска дейност: 7
1. Изплатени дарения 7
2. Изплатени заплати 7
3. Изплатени осигуровки 7
4. Плащания по банкови и валутни операции 7
5. Плащания за услуги 7
6. Други плащания 7
В. Нетен паричен поток от нестопанска дейност 7
III. Парични потоци от стопанска дейност 7
А. Постъпления от стопанска дейност; 7
1. Постъпления от продажба на активи и услуги; 7
2. Постъпления от клиенти; 7
3. Постъпления от банкови и валутни операции; 7
4. Други постъпления. 7
Б. Плащания за стопанска дейност: 7
1. Плащания за получени услуги и за придобити активи; 7
2. Плащания към доставчици; 7
3. Изплатени данъци; 7
4. Плащания по банкови и валутни операции; 7
5. Други плащания; 7
В. Нетен паричен поток от стопанска дейност 7
IV. Наличност на парични средства в края на периода 7
V. Изменение на паричните средства през периода 7
А 4. Отчет за собствения капитал 7
А 5. Приложение 7
Б. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ 7
I. Кратко представяне на фондациятa, нейната дейност и източници на финансиране. 7
II. Годишен счетоводен отчет за 2012 на Фондация “Работилница за граждански инициативи” 7
1. Счетоводен баланс на ФРГИ за 2012 7
2. Отчет за приходите и разходите за стопанската дейност 7
3. Отчет за паричния поток 7
4. Отчет за приходите и разходите за 2012 г. за нестопанска дейност 7
III. Основа за изготвяне на финансовия отчет 7
IV. Промени в счетоводната политика 7
V. Счетоводна политика 7
1. Общи положения 7
2. Представяне на финансовия отчет 7
3. Сделки в чуждестранна валута 7
4. Приходи от регламентирана дейност 7
5. Приходи от стопанска дейност 7
6. Предоставяне на услуги 7
7. Приходи от лихви и дивиденти 7
8. Оперативни разходи 7
9. Имоти, машини и съоръжения 7
10. Отчитане на лизинговите договори 7
11. Финансови инструменти 7
11.1. Финансови активи 7
11.2. Финансови пасиви 7
12. Материални запаси 7
13. Данъци върху дохода 7
14. Пари и парични еквиваленти 7
15. Собствен капитал 7
16. Пенсионни и краткосрочни възнаграждения на служителите 7
В. ИЗВОДИ 7
Г. ИЗТОЧНИЦИ 7
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018