. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Счетоводство
 
 
Каталожен номер:
6938
Област:
Икономика
Дисциплина:
Счетоводство
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза На тема: Стандартизиран подход при отчитане на дълготрайните материални активи в публичния сектор
Страници:
95 стр.
Цена:
75 лв.
Университет:
С У „ Ч Е Р Н О Р И З Е Ц Х Р А Б Ъ Р ”
Година:
2014
Добавена в сайта на:
27.09.2014
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
УВОД 3

Глава първа

БЮДЖЕТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ – СЪЩНОСТ, ХАРАКТЕРИСТИКА, ВИДОВЕ 7
1.1. Характеристика и особености на бюджетните предприятия 7
1.2. Кое налага създаването и функционирането на бюджетните предприятия? 8
1.3. Счетоводна характеристика на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия. 10
1.3.1. Същност и класификация на ДМА вбюджетното предприятие …………………..10
1.3.2. Признаване на ДМА………………………………………………………………….15

Глава втора

ПРОБЛЕМИ И НЕСЪВЪРШЕНСТВА В НОРМАТИВНОТО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 20

2.1. Счетоводно отчитане на придобиването на ДМА 27
2.1.1. Отчитане придобиването на ДМА по безвъзмезден начин………………………..28
2.1.2. Отчитане на придобиване на ДМА при покупка ………………………………… 29
2.1.3. Отчитане придобиването на ДМА чрез строителство………………………… … 30

2.2. Счетоводно отчитане намалението на дълготрайните материални активи 32
2.2.1. Отчитане продажбата на ДМА……………………………………………………... 33
2.2.2. Отчитане на брака и ликвидацията но ДМА………………………………………. 33
2.2.3. Отчитане на липсите установени при инвентаризация ……………………………34
2.2.4. Отчитане на земи, инфраструктурни обекти, активи с историческа и художествена стойност и активи със специално предназначение …………………….35
2.2.5. Оценка на ДМА с незавършен процес на придобиване към края на отчетната година ………………………………………………………………………………………..37
2.3. Отклонение от принципа действащо предприятие 38
2.4. Отклонение от принципа вярно и честно представяне 39
2.5. Отклонение от принципите на предпазливост, текущо начисляване и съпоставимост на приходите и разходите 40
2.6. Отклонение от принципа възможно запазване на счетоводната политика 41
2.7. Отклонение от принципа предимство на съдържанието пред формата 42
2.8. Отклонение от принципа съпоставимост на приходите и разходите 43
2.9. Проспективеи анализ на стандартизацията на счетоводството в публичния сектор в глобален аспект 46

Глава трета

СТАНДАРТИЗИРАНИ МОДЕЛИ ЗА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР 51

3.1. Дълготрайните материални активи като обект на счетоводно отчитане в предприятията от публичния сектор 51
3.2. Първоначално оценяване и признаване в баланса 52
3.3. Стандартизиран модел за счетоводно отчитане на разходите за придобиване и ремонт по стопански начин иа дълготрайните материални активи 55
3.4. Критичен анализ на нормативния подход за неначисляване на амортизация на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор 57
3.5. Стандартизиран модел за начисляване на амортизация на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор 60
3.6. Стандартизиран модел за оценяване след първоначално признаване на дълготрайните материални активи в предприятията от публичния сектор 71
3.7. Стандартизиран модел за счетоводно отчитане на некапитализираните активи в предприятията от публичния сектор 81

Заключение 89

Литература 93 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019