. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Финанси
 
 
Каталожен номер:
6665
Област:
Икономика
Дисциплина:
Финанси
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Автомобилно застраховане и ликвидация на щети. Определяне размера на обезщетението
Страници:
46 стр.
Цена:
30 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2014
Добавена в сайта на:
18.05.2014
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

Увод............................................................................................................................................4

Част I : Видове застраховки в автомобилното застраховане................................................5

1. Автокоско на МПС...............................................................................................................5
1.1 Същност.....................................................................................................................5
1.2 Обект, субект и териториален обхват на застраховката.......................................6
1.3 Застрахователна сума и лимит на отговорност.....................................................6
1.4 Отговорност на застрахователя и застрахователно покритие..............................7
1.4.1 Пълно автокаско..............................................................................................8
1.4.2 Частично автокаско.........................................................................................8
1.4.3 Изключения......................................................................................................9
1.5 Застрахователна премия.........................................................................................10
1.5.1 Премийна система.........................................................................................10
1.5.2 Показатели за анализ на застрахователната съвкупност...........................10
1.5.3 Калкулиране на тарифната ставка................................................................11
1.5.4 Системата „Бонус – Малус”.........................................................................13

2.Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”................14
2.1 Обект, субект и териториален обхват на застраховката............................................14
2.2 Застрахователна сума и лимит на отговорност..........................................................14
2.3 Изключения...................................................................................................................15
2.4 Настъпване на застрахователно събитие....................................................................16
2.5 Застрахователно обезщетение и право на регрес.......................................................16
2.6 Гаранционен фонд.........................................................................................................17

3. Сертификат „Зелена карта”................................................................................................18
3.1 Застрахователно покритие и лимити на отговорност................................................18
3.2 Териториален обхват....................................................................................................19
3.3 Застрахователен период и застрахователна премия..................................................20

4. Злополука на лицата в автомобила....................................................................................21
5. Отговорност на шосейния превозвач................................................................................22

ЧастII : Ликвидация на щетите и повредите........................................................................23

1. Констатация на щета...................................................................................................23
2. Извършване на оглед на увредено МПС...................................................................23
3. Избор на начин на обезщетение.................................................................................24
4. Извършвана на допълнителен оглед (при необходимост)......................................25
5. Определяне размера на обезщетението. Франшиза.................................................25
6. Отстраняване на щетите и повредите.......................................................................28
7. Изплащане на обезщетение........................................................................................28

Част III: Определяне размера на обезщетението.................................................................29

1. Професията изчислител/оценител.............................................................................29
2. Калкулация за ремонта...............................................................................................30
3. Методика за изчисление на застрахователното обезщетение................................31
3.1 Наредба 24..........................................................................................................31
3.2 Smart ClaiMS.......................................................................................................33
3.3 AUDATEX..........................................................................................................38

Част IV: Насоки за усъвършенстване....................................................................................41

1. По отношение на застраховка Гражданска отговорност.........................................41
2. По отношение на застраховка Каско.........................................................................42
3. По отношение на процеса по ликвидация на щети..................................................43


Заключение..............................................................................................................................44
Списък за използваните съкращения....................................................................................45
Използвана литература...........................................................................................................46 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021