. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Електроника
 
 
Каталожен номер:
6013
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Електроника
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ПРОЕКТИРАНЕ НА МАЛКА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА
Страници:
60 стр.
Цена:
55 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2009
Добавена в сайта на:
02.05.2013
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Съдържание 2
Основни понятия и ползвани абревиатури 6
1 Въведение 7
2 Цел на дипломната работа 8
3 Обща част 9
3.1 Правилници и стандарти 9
3.2 Видове инсталации 9
3.3 Избор на компановка 9
3.3.1 Характеристики на парцела 9
3.3.2 Избор на разпределението на конструкциите и инверторните групи 10
3.3.3 Избор на отстоянията между конструкциите 10
3.3.4 Избор на схема на променливо токовите кабелни връзки 12
3.4 Характерни данни на оборудването на централата 13
3.4.1 Напрежение 13
3.4.1.1 Ниско напрежение 13
3.4.1.2 Средно напрежение 13
3.4.2 Инсталирана мощност 14
3.4.3 Фотоволтаичен генератор 14
3.4.3.1 Фотоволтаични модули 14
3.4.3.2 Площ на фотоволтаичния генератор 14
3.4.3.3 Брой низове 14
3.4.3.4 Брой на фотоволтаичните модули в низ 14
3.4.4 Постояннотоков преобразувател 14
3.4.4.1 Инвертори 14
3.4.4.2 Постояннотокова мощност на инвертора 14
3.4.4.3 Променливо токова мощност на инвертора 15
3.4.5 Комплектен трансформаторен пост и метални табла- трансформатори 15
4 Специална част 17
4.1 Постояннотокова част 18
4.1.1 Фотоволтаични модули 18
4.1.2 Кабелни връзки 19
4.1.3 Инвертор 19
4.2 Променливотокова част 20
4.2.1 Кабелни връзки 20
4.2.2 Инверторни табла 23
4.2.3 Главно Разпределително Табло 23
4.2.4 Електромерно табло 23
4.3 Комплектен трансформаторен пост и метални табла трансформатори 24
4.3.1 Комплектен трансформаторен пост 24
4.3.1.1 Начин на монтаж 27
4.3.2 Метални табла трансформатори 28
4.4 Мълниезащитна инсталация 29
4.4.1 Оценка на Риска от попадения на мълнии 30
4.4.2 Защита от преки попадения на мълнии 30
4.4.2.1 Избор на типа на мълниезащитната инсталация 30
4.4.2.2 Избор на мълниеприемници 31
4.4.3 Защита от внасяне на опасни потенциали (защита от пренапрежения) 33
4.5 Заземителна инсталация 35
5 Обяснителна записка по ЗБУТ 36
5.1 Организационен план 36
5.1.1 Ограничителни условия по ПБЗ 37
5.1.2 Етапи за изпълнение на СМР, съобразени с изискванията по ЗБУТ 37
5.1.3 Класифициране на опасностите 38
5.1.4 Инструкции за безопасна работа 39
5.1.5 Организационни указания за преодоляване на опасностите по етапи 40
5.2 Строителен ситуационен план 43
5.3 Комплексен график за последователността на извършване на СМР 44
5.4 Планове за предотвратяване на пожари и аварии и за евакуация на работещите 44
5.5 Мерки за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР 46
5.6 Списък на отговорните лица за провеждане на контрол 48
5.6.1 Технически ръководител: 48
5.6.2 Координатор по безопасност и здраве 48
5.6.3 Ръководител на противопожарната комисия 48
5.7 Схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка 48
5.8 Схеми на местата, на които ще работят повече от двама строители 49
5.9 Схеми на местата, на които има специфични рискове 49
5.10 Схеми на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения 49
5.11 Схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване и места за складиране на строителни отпадъци 49
5.12 Разполагане на санитарно битовите помещения 49
5.13 Захранване на определените за строителни площадки места 50
5.14 Изкуствено осветление на строителната площадка 50
5.15 Вид на сигнализацията за бедствия аварии, злополуки или пожар 50
5.16 Заключение 51
5.17 Нормативна уредба 51
6 Количествена сметка 53
7 Заключение 55
8 Списък на чертежите 56
8.1 Ситуация- кадастрален план 56
8.2 Площадка 56
8.3 Общ вид- поглед отгоре генплан 56
8.4 Трасе на променливотокови кабелни линии 56
8.5 Трасе на кабелни изкопни канали 56
8.6 Разрез АА на кабелни канали 56
8.7 Разрез BB на кабелни канали 56
8.8 Разрез CC на кабелни канали 56
8.9 Постояннотокова част 57
8.10 Променливотокова част- кабелни връзки НН 57
8.11 Променливотокова част- инверторно табло 57
8.12 Променливотокова част- кабелни връзки СН 57
8.13 Променливотокова част- еднолинейна схема на комплектен трансформаторен пост с главно разпределително табло 57
8.14 Променливотокова част- еднолинейна схема на МТТ 1 с главно разпределително табло 57
8.15 Променливотокова част- еднолинейна схема на МТТ2 с главно разпределително табло 57
8.16 Комлектен трансформаторен пост - разпределение 57
8.17 Комплектен трансформаторен пост – фасада „Юг” 57
8.18 Комплектен трансформаторен пост – фасада „Изток” 57
8.19 Комплектен трансформаторен пост – фасада „Север” 57
8.20 Комплектен трансформаторен пост – фасада „Запад” 58
8.21 Комплектен трансформаторен пост – фундамент – поглед отгоре 58
8.22 Комплектен трансформаторен пост – фундамент – вертикални разрези 58
8.23 Метално табло– транформатор 1 и 2 - разпределение 58
8.24 Метално табло– транформатор 1 и 2 – фасада „Юг” 58
8.25 Метално табло– транформатор 1 и 2 – фасада „Изток” 58
8.26 Метално табло– транформатор 1 и 2 – фасада „Север” 58
8.27 Метално табло– транформатор 1 и 2 – фасада „Запад” 58
8.28 Метално табло– транформатор 1 и 2 – фундамент – поглед отгоре 58
8.29 Метално табло– транформатор 1 и 2 – фундамент – вертикални разрези 58
8.30 Фасада на ГРТ 59
8.31 Мълниезащитна инсталация 59
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019