. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Индустриален мениджмънт
 
 
Каталожен номер:
2519
Област:
Икономика
Дисциплина:
Индустриален мениджмънт
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Стратегически мениджмънт в "Транс комс" ООД и възможностите за промяна в мениджмънта на персонала
Страници:
94 стр.
Цена:
40 лв.
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
1

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД

ГЛАВА І
СТРАТЕГИЧЕСКО МЕНИДЖМЪН ВЪВ ФИРМАТА
1. Стратегически мениджмънт.
1.1. Необходимост от прилагането на стратегически мениджмънт във фирмата
1.2. Същност и особености на стратегическия мениджмънт на организацията.
3. Процес и етапи на стратегическо планиране.
4. Структура на стратегическия план
4.1. Определяне на мисията и целите
4.2. Стратегически анализ
4.2.1. Анализ на външната среда
4.2.2. Модел на Надлер-Тъшман
4.2.3. Анализ и оценка на индустриалния сектор, конкуренцията и основните конкуренти

ГЛАВА ІІ.
СТРАТЕГИЧЕСКАТА ПРОМЯНА В МЕНИДЖМЪНТА НА ПЕРСОНАЛА
1. За нуждата от мениджмънт на промяната във фирмата.
2. Видове промяна
2.1. Тактическа организационна промяна
2.2. Стратегическа организационна промяна в мениджмънта на персонала
3. Специфични характеристики на мениджмънта на промяната
4. Мениджмънта на промяната като процес
4.1. Следене на движещите сили на промяната
4.2. Диагноситциране необходимоста и типа на промяната
4.3.Диагностициране на евентуалната съпротива на персонала срещу промяната
4.4. Планиране на дейностите по извършване на промяната
4.5. Инициране на промените
5.Анализ и оценка на фирмената ситуация и позиция – swot анализ
5.1. Рамка и последователност на SWOT анализа
5.2. Анализ на кункорентните позици на фирмите в отрасъла
5.2. Анализ и оценка на фирмената ситуация и позиция. SWOT анализ.
5.2.1. Анализ на ефективността на стратегията и нейните силни и слаби страни
а/ Ефективност на стратегията
б/ Методи за анализ на силните и слаби страни на фирмата

ГЛАВА ІІІ
СТРАТЕГИЧЕСКИ МЕНИДЖМЪНТ В “ТРАНС КОМС” ООД И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОМЯНА В МЕНИДЖМЪНТА НА ПЕРСОНАЛА
І. Общи сведения за обекта на усъвършенстване
1. Кратка история на “Транс КомС” ООД
2. Характеристика на “Транс КомС”
2.1. Продукти
2.2. Конкуренти
2.3. Клиенти
2.4. Производство
2.5. Доставчици
3. Маркетинг
3.1. Продукти
3.2. Пласмент
3.3. Промоция
4. Характеристика на системата за мениджмънт на персонала
4.1. Фирмено управление
4.2. Организационна култура
ІІ. Анализ на външната среда
1. Анализ на икономическата среда
2. Анализ на политическата среда
3. Социално- културна среда
4. Научно-техническа среда
5. Анализ и оценка на индустриалния сектор
5.1 Характеристика на отрасъла
5.2. Икономически характеристики на индустрията
5.3. Стратегически измерения на индустрията
6. Анализ на конкуренцията и конкурентните сили
ІІІ. Анализ на вътрешнофирмената среда
1. Производство
2.Маркетинг
2.1. Продукти
2.2. Пласмент
2.3. Промоция
3. SWOT анализ

ГЛАВА ІV
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ МЕНИДЖМЪНТА НА ПЕРСОНАЛА В “ТРАНС КОМС” ООД
І. Мениджмънт на персонала в „Транс КомС“ ООД
1. Набиране и подбор на персонала
2. Обучение
3. Мотивация на персонала
4. Развитие на персонала
ІІ. Предложения за усъвършенстване мениджмънта на персонала
1.За необходимостта от въвеждане на нови схеми за управление на персонала в “Транс Комс”
2. Дефиниране на основните слаби места в мениджмънта на персонала в „Транс Комс“
3. Подбор на персонала. Съпротива. Планиране на дейностите по извършване на промяната и тяхното инициране на промените
3.1. Съпротива.
3.2. Планиране на дейностите по извършване на промяната и тяхното инициране
4. Инструктиране
5. Делегиране на пълномощия и овластяване на подчинените
5.1. Съпротива. Диагностициране
5.2. Планиране на дейностите по извършване на промяната и тяхното инициране
6. Предложения за усъвършенстване на системата на заплащане
7. Мотивиране на персонала. Възнаграждения за икономии на разходи в основното производство

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

Информация за Стратегически мениджмънт в "Транс комс" ООД и възможностите за промяна в мениджмънта на персонала

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020