. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Инженерна екология
 
 
Каталожен номер:
14184
Област:
Екология
Дисциплина:
Инженерна екология
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Охарактеризиране на почвите в природен резерват „Сребърна”
Страници:
55 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ
Година:
2018
Добавена в сайта на:
11.06.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Списък на фигурите стр.3
Списък на таблиците стр.4
Увод (въведение) стр.5
I. Теоретична част стр.8
1. Разпространение и характеристика на почвите стр.8
1.1. Плодородие на почвите. Елементи на почвеното плодородие стр.11
1.2 Химични свойства на почвата стр.12
1.2.1.Обменни катиони, катионен обменен адсорбционен капацитет стр.13
1.2.2.Реакция на почвата стр.13
1.3.Буферност на почвата стр.16
1.4.Химичен състав на почвата стр.16
1.5.Хумус стр.17
2.Замърсяване на почвите стр.18
3.Влажни зони в България стр.19
4.Природен резерват „Сребърна” – характеристика на почвите стр.20
4.1.Главни фактори за развитие на почвените процеси стр.25
4.2.Фактори формирали съвременния релеф. Палеогеографско развитие на територията на ПР. стр.26
4.3. Характеристика на формите на съвременния релеф стр.27
5. Обща характеристика на природен резерват „Сребърна" стр.29
5.1.Флора и фауна стр.30
5.2.Геология и геоморфология стр.31
II. Експериментална част стр.34
1.Изготвяне на план за пробоотбор и пробовземане. стр.34
1.1. Пробоотбор стр.34
2.Предварителна обработка на взетите проби – използвани методи и техники стр.38
2.1.Анализ и охарактеризиране на състава на взетите проби. Използвани методи за анализ. стр.38
2.1.1. Определяне хумуса в почвата стр.39
2.1.2. Определяне на общото съдържание на фосфор и подвижните форми на фосфора в почвата стр.41
2.1.3. Определяне на pH и електропроводимост стр.41
2.1.4.Определяне на тежки метали стр.43
3.Представяне и дискусия на получените резултати стр.44
3.1.Определяне хумуса в почвата стр.44
3.2.Определяне на общи форми на фосфора стр.45
3.3. Определяне на pH и електропроводимост стр.46
3.4.Определяне съдържанието на тежки метали стр.48
III. Изводи. стр.52
Литературни източници стр.53


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019