. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
13809
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ЗДРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Страници:
86 стр.
Цена:
55 лв.
Университет:
ШУ
Година:
2015
Добавена в сайта на:
14.05.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД...........................................................................................................................................4
ПЪРВА ГЛАВА. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО И ЗДРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ........................................................................... 6
1.1. Същност на здравната култура и здравното поведение........................................... 6
1.2. Съдържание на здравното образование....................................................................... 8
1.3. Принципи на здравното образование......................................................................... 10
1.4. Участие на родителите в здравното образование и възпитание........................... 12
1.5. Ролята на дидактичните игри за изграждане на здравно-хигиенни навици на учениците в I - III клас.................................................................................................................. 13
1.6. Институции, участващи в здравното образование.................................................. 18
1.7. Оценка на здравното състояние на децата. Промоция на здравето..................... 20

ВТОРА ГЛАВА. ОРТАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ......................................................................................... 29
2.1. Постановка на проблема............................................................................................... 25
2.2. Работна хипотеза при изследването............................................................................ 25
2.3. Цел на изследването....................................................................................................... 26
2.4. Задачи на изследването.................................................................................................. 27
2.5. Методика на изследването............................................................................................ 27
2.6. Предмет на проучването................................................................................................ 27
2.7. Обект на изследването................................................................................................... 28
2.8. Период на реализация на изследването и изследван контингент......................... 28

ТРЕТА ГЛАВА. АНАЛИЗ НА СОБСТВЕНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ОТ ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ.............................................................................................. 29
3.1. Собствени проучвания – анализ на резултатите от емпиричното изследване......................................................................................................................................... 29
3.1.1. Анализ на резултатите от анкетите с родителите........................................... 29
3.1.2. Анализ на резултатите от анкетите с учители................................................. 32
3.1.3. Анализ на резултатите от анкетите с ученици................................................. 38
3.2. Оптимизиране качеството на учебната среда и обслужването в училището..... 48
3.3. Интерактивни методи и похвати за организиране на възпитателната дейност 52
3.4. Организация на групова работа.................................................................................. 53
3.5. Прилагане на разнообразни методи на обучение..................................................... 56
3.6. Хигиенна организация на урока.................................................................................. 57
3.7. Изготвяне на рационално дневно и седмично разписание..................................... 59
3.8. Изисквания към почивките.......................................................................................... 60
3.9. Извънкласни и извънучилищни форми..................................................................... 61

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ................................ 63
БИБЛИОГРАФИЯ................................................................................................................. 67
ПРИЛОЖЕНИЯ..................................................................................................................... 70
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019