. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ
 
 
Каталожен номер:
13567
Област:
Икономика
Дисциплина:
СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Счетоводно - информационно осигуряване на управлението на кредитния риск в банките
Страници:
78 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2017
Добавена в сайта на:
09.04.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:
УВОД ....................................................................................................................................... 3

ПЪРВА ГЛАВА:
ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КРЕДИТА КАТО ИКОНОМИ-
ЧЕСКА КАТЕГОРИЯ И КАТО НОСИТЕЛ НА КРЕДИТЕН РИСК……….............. 6
1. Характеристика на кредита като икономическа категория .................................... 6
1.1. Възникване и развитие на кредита и кредитирането ........................................ 6
1.2. Дефиниране, характерни особености и роля на кредита и
кредитирането ...................................................................................................... 7
1.2.1. Дефиниране на кредита като икономическа категория ..................... 7
1.2.2. Характерни особености на кредита и кредитирането ...................... 9
1.2.3. Роля на кредита и кредитирането ....................................................... 11
2. Кредитът като носител на кредитен риск ............................................................... 14
2.1. Същност и съдържание на понятието „риск“................................................... 14
2.2. Банков риск ......................................................................................................... 18
2.2.1. Същност на банковия риск .................................................................... 18
2.2.2. Видове банков риск ................................................................................. 20
2.2.3. Нормативна регламентация ................................................................. 26
2.3. Кредитен риск .................................................................................................... 27
2.3.1. Същност и характеристика на кредитния риск като основен
елемент на общия банков риск .............................................................. 27
2.3.2. Причини за възникване и видове кредитен риск .................................. 29
ВТОРА ГЛАВА:
СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
УПРАВЛЕНИЕТО НА КРЕДИТНИЯ РИСК В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ............. 35
1. Счетоводството като контролна и информационна система в банките ............... 35
1.1. Теоретична характеристика на счетоводната отчетност като
обособила се счетоводна информационна система (СИС) ............................ 35
1.2. Същност и особености на банковото счетоводство и ролята му като
информационна система при осъществяване и управление на
банковата дейност.............................................................................................. 40
1.3. Банковото счетоводство в условията на прилагане на Международните
стандарти за финансово отчитане (МСФО) .................................................... 47
2. Счетоводството на търговските банки - източник на информация за
определяне, анализ и управление на кредитния риск ............................................ 48
3. Капиталови изисквания за кредитен риск според регулаторната
рамка ........................................................................................................................... 56
3.1. Исторически ход на капиталовите изисквания за кредитен риск ................. 56
4. Формиране на обезценки за кредитни експозиции ................................................ 63
4.1. Публикувани официални данни от БНБ за състоянието на
банките относно обезценките и капиталовите буфери за периода
юли-септември 2016 г......................................................................................... 68
5. Признаване и класифициране на експозиции в неизпълнение ............................. 69
5.1. Провизии (обезценки) за експозиции в неизпълнение ................................... 72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................... 74
БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА ...................................................................................... 76 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019