. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Одитинг
 
 
Каталожен номер:
13565
Област:
Икономика
Дисциплина:
Одитинг
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Одитна дейност на Сметната Палата в България
Страници:
62 стр.
Цена:
55 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2016
Добавена в сайта на:
09.04.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Списък на използваните съкращения......................................................................................4
Увод............................................................................................................................................5

ПЪРВА ГЛАВА
СЪЩНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
1.1. Структура, функции и принципи на Сметната палата ...............................................6
1.2.Взаимодействие с институции.......................................................................................14
1. 3. Одит на Сметната палата .............................................................................................17
1.3.1. Разнообразие на одитната дейност........................................................................17
1.3.2. Обхват и правомощия на одитната дейност.........................................................18
1.3.3. Етапи на одитния процес........................................................................................21
1.4. Контрол върху дейността на Сметната палата............................................................43

ВТОРА ГЛАВА
Анализ на извършения одит на ГФО на Министерството на здравеопазването за 2015г
2.1. ВЪВЕДЕНИЕ..................................................................................................................44
2.1.1. Теоретична обосновка и становище за заверка на ГФО на Министерство на здравеопазването ....................................................................................................................44
2.1.2. Отговорност на ръководството на одитираната организация за финансовия отчет.........................................................................................................................................46
2.1.3.Оговорност на одитора..............................................................................................47
2. 2.. Констатации или База за изразяване на становище..................................................48
2.2.1. Некоригирани отклонения, които оказват влияние върху достоверността на ГФО..........................................................................................................................................48
2.2.2. Некоригирани отклонения, които не оказват влияние върху достоверността на ГФО..........................................................................................................................................54
2.2.3. Отклонения, коригирани по време на одита.........................................................57

2.3. Обобщение и основни моменти на извършения одиторски доклад от страна на Сметна палата спрямо ГФО на Министерството на здравеопазването към 31.12.2015г...............................................................................................................................57
Заключение..............................................................................................................................60
Използвана литература...........................................................................................................61

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019