. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ
 
 
Каталожен номер:
13554
Област:
Други
Дисциплина:
КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ И ПАТОЛОГИЯ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Експресията на PIBF (Progesterone-induced blocking factor) в карциноми на млечна жлеза е зависима от стадия на развитие и степента на диференциация на тумора
Страници:
61 стр.
Цена:
50 лв.
Университет:
Софийски университет
Година:
2015
Добавена в сайта на:
09.04.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
1. Увод ......................................................................................................................................................... 6
2. Литературен обзор ......................................................................................................................... 7
2.1. Карцином на млечната жлеза ................................................................................... 7
2.2. Класификация .................................................................................................................... 8
2.2.1. TNM класификация .................................................................................................. 8
2.2.2. Оценка на стадия на развитие на рака ...................................................... 10
2.2.3. Статус на ключовите рецептори .................................................................... 10
2.2.4. Степен на диференциация (Grading) ............................................................ 10
2.2.5. Видове рак на гърдата .......................................................................................... 11
2.3. Прогестерон индуциран блокиращ фактор – PIBF ...................................... 13
2.4. Изоформи на PIBF – експресия на PIBF при тумори ................................... 14
2.5. Функции на PIBF ............................................................................................................ 17
2.5.1. ИМУНОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ НА PIBF ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ ................................................................................................................................................. 17
2.5.2. ТУМОРОГЕНЕЗА И ИМУНОМОДУЛИРАЩИ ЕФЕКТИ НА PIBF ................................................................................................................................................ 20
2.6. Сигнализация на PIBF в клетката ........................................................................ 20
2.6.1. PIBF активира JAK1/STAT6 сигналния път чрез рецептора за IL-4 ................................................................................................................................................. 20
2.6.2. PIBF модулира активността на PKC (Protein kinase C) и нивата на Са++ в клетката ........................................................................................................... 22
2.7. PIBF - регулатор на активността на матриксните металопротеинази 2 и 9 ......................................................................................................................................... 23
2.8. МАТРИКСНИ МЕТАЛОПРОТЕИНАЗИ (MMPs): Роля в туморогенезата и метастазирането ............................................................................................................. 25
2.8.1. Регулация на активността на матриксните металопротеинази ................................................................................................................................................. 26
2.8.2. Ендогенно инхибиране на MMP ........................................................................... 28
2.8.3. Патогенеза на рак на гърдата и ролята на MMP-2 и MMP-9 ................................................................................................................................................. 29
3. Цели и задачи .................................................................................................................................... 30
3.1. Цел ............................................................................................................................................... 30
3.2. Задачи ........................................................................................................................................ 30
4. Материали и методи ..................................................................................................................... 31
4.1. Материали .......................................................................................................................... 31
4.2. Използвани реактиви .................................................................................................. 33
4.3. Методи .................................................................................................................................. 34
4.3.1. Получаване и обработка на тъканен материал за хистология ................................................................................................................................................. 34
4.3.2. Оцветяване на парафинови срези с хематоксилин и еозин за оценка на туморите ................................................................................................. 34
4.3.3. Имунохистохимия на парафинови срези ...................................................... 35
4.3.4. Документиране на имунохистохимичните реакции и обработка на дигитализираните изображения ..................................................................... 35
4.3.5. Изолиране на тотална РНК от тъканен материал ............................ 35
4.3.6. Реакция на обратна транскрипция ................................................................. 36
4.3.7. qRT-PCR (quantitative Real Time Polymerase Chain Reaction) ............... 36
4.3.8. Обработка на резултатите от qRT-PCR .................................................... 37
4.3.9. Статистическа обработка на резултатите .......................................... 38
5. Резултати ............................................................................................................................................ 39
5.1. Проследяване на генната експресия на PIBF в туморна и в нормална тъкан в човешки материал от биопсии ............................................................. 39
5.2. Клетъчна локализация на PIBF .............................................................................. 48
5.2.1. Клетъчно специфична локализация на PIBF в човешки тъканни проби от инвазивен дуктален карцином на млечна жлеза с различна степен на диференция ....................................................................... 48
5.2.2. Клетъчно специфична локализация на PIBF в човешки тъканни проби от инвазивен лобуларен карцином на млечна жлеза с междинна степен на диференциация (G2/G3) .......................................... 52
5.2.3. Клетъчно специфична локализация на PIBF във фиброзно-кистична тъкан .......................................................................................................... 53
6. Дискусия .............................................................................................................................................. 55
7. Изводи ................................................................................................................................................... 57
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ............................................................................................................. 58

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019