. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
13258
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ФИРМЕН ФИНАНСОВ АНАЛИЗ: ПРОБЛЕМИ НА ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА (НА ПРИМЕРА НА „ДИМАНА“ АД)
Страници:
91 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
11.03.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

Увод 4
ГЛАВА ПЪРВА 7
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФИНАНСОВИЯ АНАЛИЗ 7
1. Същност на финансовия анализ 7
1.1. Предназначение на финансовия анализ и потребители на резултатите от него 8
1.2. Подходи във финансовия анализ 12
2. Видове и направления на финансовия анализ 12
3. Информационно осигуряване на анализа 15
4. Основни методи на финансовия анализ 18
5. Избор на методи за анализ на конкретен обект 22
ГЛАВА ВТОРА 24
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА – ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОДИКА НА ПРОВЕЖДАНЕТО 24
1. Показатели на капиталовата и имуществената структура 25
2. Показатели на ликвидност 28
3. Показатели за анализ на платежоспособността 31
4. Показатели за анализ на рентабилността 33
5. Анализ на паричния поток 39
Глава III – Анализ на финансовото състояние на фирма „Димана“ АД 41
1. Производствен профил на фирма „Димана“ АД 41
2. Имуществена и капиталова структура 42
2.1. Анализ и оценка на активите 42
2.1.1. Дълготрайни активи 44
2.1.2. Краткотрайни активи 46
2.2. Анализ и оценка на капитала и пасивите 49
2.2.1. Собствен капитал 50
2.2.2. Привлечен капитал 53
3. Анализ на ликвидността и платежоспособността 56
3.1. Ликвидност 56
3.2. Платежоспособност 60
4. Анализ на рентабилността 61
4.1. Рентабилност на база разходи 62
4.2. Рентабилност на база приходи 65
4.3. Рентабилност на капитала 66
4.3.1. Рентабилност на собствения капитал 68
4.3.2. Рентабилност на привлечения капитал 69
5. Анализ на паричния поток 70
6. Изводи и насоки за подобряване на финансовото състояние на „Димана“ АД 73
6.1. Подобряване на имуществената и капиталова структура 73
6.2. Повишаване на ликвидността и платежоспособността 75
6.3. Повишаване на рентабилността 76
6.4. Оптимизиране движението на паричните средства 77
Заключителни бележки 78
Използван понятиен апарат 80
СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ, ФИГУРИТЕ И СХЕМИТЕ 84


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019