. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
13254
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Езикови дефицити при деца със специфични артикулационни нарушения
Страници:
66 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
СУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
11.03.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание

Увод…………………………………………………………..…..…...стр.3
I. Първа глава: Теоретичен обзор………………………….…..стр.5
1. Дефиниция за език………………………………………………….……...стр.5
2. Дефиниция за говор………………………………………………….…....стр.7
3. Езикова онтогенеза…………………………………………………….….стр.9
4. Говорна онтогенеза…………………………………………....…………стр.11
5. Езикови нарушения…………………………………………….........…..стр.13
5.1. Теоретични модели на езиковите нарушения………..…….…….…стр.14
5.2. Медицински теоретичен модел……………………..…………..……стр.15
5.3. Лингвистично-поведенчески теоретичен модел………………...….стр.18
6. Специфични артикулационни нарушения…………….......................…стр.21
6.1. Обща теоретична рамка……………………………….………….…...стр.21
6.2. Определения за специфични артикулационни нарушения................стр.23
6.3. Симптоми на нарушена артикулация………………………....…...…стр.26
6.4. Класификация на специфичните артикулационни нарушения……………………………………………………..……….…......стр.27
7. Взаимовръзка между нарушенията на езика и на артикулацията…………………………………………...…..….…...…...стр.29

II. Втора глава: Дизайн на изследването……………...…..….стр. 31
1. Цел на изследването…………………………..……………….……..….стр.31
2. Изследователски задачи………………………………………….…...…стр.31
3. Хипотеза…..……………………………………………...….……..….....стр.31
4. Обектно-предметна област…………………………………...….…...…стр.32
5. Контингент на изследването…………………………..………….....…..стр.32
6. Изследователски методи……………………………………….…...…...стр.33
6.1. Проби за изследване на експресивния език…………………………стр.33
6.2. Проби за изследване на импресивния език………………………..….стр.38

III. Трета глава: Анализ на резултатите………………………….стр.42

1. Резултати от проби за изследване на експресивния език………..…...…стр.42
2. Резултати от проби за изследване на импресивния език………….....….стр.49
3. Сравнителен анализ на резултатите между ЕГ и КГ от проби за изследване на експресивния и импресивния език……………………………..............….стр.57
3.1. Сравнителен анализ на резултатите между ЕГ и КГ от проби А. 1 и А. 2 за изследване на експресивния език………………………………….…стр.57
3.2. Сравнителен анализ на резултатите между ЕГ и КГ от проби Б. 1 и Б. 2 за изследване на импресивния език…………………………………......стр.58
4. Обобщение на резултатите от изследването……………………..……...стр.59

Изводи от изследването и препоръки…………………………….….…...…стр.62
Проучена литература……………………………………………….…...…...стр.64

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019