. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Горско стопанство
 
 
Каталожен номер:
12943
Област:
Агрономство
Дисциплина:
Горско стопанство
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Проектиране на автомобилен горски път в ТП ДГС "Тутракан“
Страници:
75 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
ЛТУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 5
УВОД 6
ГЛАВА I. ПРОУЧВАНЕ НА ПРИРОДО-ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ УСЛОВИЯ, ДЪРВОДОБИВНИЯ ПРОЦЕС И ГОРСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ТП ДГС "ТУТРАКАН" 8
1.1. Обща характеристика на ТП ДГС "Тутракан" 8
1.1.1. Местонахождение на ТП ДГС "Тутракан" 8
1.1.2. Физико - географска характеристика 10
1.1.2.1. Географско положение 10
1.1.2.2. Релеф 10
1.1.2.3. Хидроложки условия 15
1.1.2.4. Климатични условия 16
1.1.2.5. Почви 18
1.1.2.6 Растителност 20
1.1.2.7. Типове месторастения 21
1.1.3. Площ и лесистост на ТП ДГС "Тутракан" 22
1.1.4. Дървесна суровина и сортиментна структура 26
1.1.5. Икономическа характеристика 28
1.1.5.1. Роля и значение на горите на ТП ДГС "Тутракан" 28
1.1.5.2. Собственост на горите в района на ТП ДГС "Тутракан" 29
1.2. Организация и управление (участъци и подучастъци) 30
1.3. Основни насоки на стопанисване 31
1.4. Анализ на производствената дейност 32
1.4.1. Технологии и системи машини при възобновителни сечи 32
1.4.2. Организация на подготвителните работи 34

ГЛАВА II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОРСКОПЪТНАТА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС "ТУТРАКАН" 36
2.1.Класификация на горскопътната мрежа 36
2.1.1. Първична горскопътна мрежа 36
2.1.2 Вторичнна горскопътна мрежа 38
2.1.3. Трайни пътища 39
2.1.4. Временни пътища 42
2.2. Заздравяване на автомобилните земни пътища 42
ГЛАВА III ПРОЕКТ НА АВТОМОБИЛЕН ГОРСКИ ПЪТ В ТП ДГС "ТУТРАКАН" 46

3.1. Ситуация на пътя 46

3.1.1 Изходни данни 46

3.1.2. Етапи в проектирането 46

3.1.2.1. Нулев полигон 46

3.1.2.2. Пътен полигон 47

3.1.2.3. Определяне на радиуса на хоризонталната крива 47

3.1. Изчисляване на елементите на хоризонталната крива 48

3.2. Надлъжен профил 48

3.2.1. Проектиране на нивелетата 48

3.2.2. Вертикални криви 49

3.2.2.1 Изчисляване на елементите на вертикалните криви 49

3.3. Напречни профили 51

3.4. Брукнеров полигон 51

3.5. План за отводняване 52

3.6. Изчислителна част I вариант 52

3.7. Изчислителна част II вариант 61

3.8 Избор на механизация 70

3.8.1. Комплект машини 70

3.8.2. Разчистване на пътния обхват 71

3.8.3. Експлоатационна производителност и продължителност на работа на машините 71

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 74

ЛИТЕРАТУРА 75

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019