. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Индустриален мениджмънт
 
 
Каталожен номер:
12897
Област:
Икономика
Дисциплина:
Индустриален мениджмънт
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Изготвяне на бизнес оценка на дълготрайни материaлни активи на фирма „ДЕЧКОВ-60” ЕООД
Страници:
78 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
03.02.2019
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Въведение ............................................................................................................5
Първа глава: Основни теоретико– методологически особености на оценяването на ДМА на предприятие
1.Бизнес оценяване – основни характеристики....................................10
2.Характеристика, състав и структура на дълготрайните активи.......14
2.1.Дълготрайни материални активи...........................................15
2.2. Дълготрайни нематериални активи......................................16
2.3. Дълготрайни финансови активи...........................................17
2.4. Търговска репутация..............................................................17
2.5.Структура на дълготрайните активи.....................................17
3. Икономическа оценка на дълготрайните активи и видове оценки.18
3.1. Пазарна стойност и пазарна цена. Оценка на стойността..21
3.2. Подходи за оценка на бизнеса.............................................25
3.3.Методи за бизнес оценка........................................................29
3.4. Принципи за оценка на недвижимите имоти.....................34
3.5.Основни етапи в процеса на оценяване на недвижими имоти........................................................................................................35
3.6. Методи за оценка на машини и съоръжения.......................36
3.6.1. Метод на разходите...................................................36
3.6.2. Метод на ликвидационната стойност......................38
4. Стандарт на стойността......................................................................39
Втора глава: Анализ на фирма „Дечков – 60” ЕООД
1.Мисия и цели на предприятието........................................................41
2.Профил на фирма „ДЕЧКОВ-60” ЕООД............................................42
2.1. Организационна структура....................................................44
2.2. Анализ на числеността и квалификацията на персонала...46
2.3.PEST анализ.............................................................................47
2.3.1.P-Политически фактори............................................47
2.3.2.E-Икономически фактори.........................................48
2.3.3.S-Социално-културни фактори.................................49
2.3.4.T-Технологични фактори..........................................49
2.3.5. Природни условия.....................................................50
2.4.Анализ на микросредата на фирмата....................................50
2.4.1. Конкуренти................................................................50
2.4.2.Контактна аудитория.................................................51
2.4.3. SWOT – анализ..........................................................52
3.Финансов анализ на фирмата..............................................................53
3.1. Дълготрайни активи...............................................................54
3.2. Краткотрайни активи.............................................................55
3.3. Собствен капитал...................................................................55
3.4.Финансови прогнози и необходимост от външно финансиране.............................................................................................56
3.5.Показатели...............................................................................56
3.5.1.Показатели за ликвидност.........................................56
3.5.2.Показатели за рентабилност......................................57
3.5.3.Показатели за ефективност.......................................57
3.5.4.Показатели за финансова автономност....................57

Трета глава: Експериментална част на използваните методи при оценката на дълготрайните материални активи на фирма „Дечков – 60” ЕООД
ЧАСТ ПЪРВА
1.Оценка на недвижимите имоти...........................................................59
1.1. Задание за оценка...................................................................59
1.2. Използвани методи на оценка...............................................59
1.3. Информационна карта...........................................................60
2. Описание на обекта.............................................................................60
3. Методология на оценката..................................................................61
3.1. Сравнителен метод за оценка на земята..............................61
3.2.Сравнителен метод за оценка на имота................................62
3.3.Вещна стойност.......................................................................62
3.4.Приходна стойност..................................................................63
3.5.Метод на ликвидационната стойност....................................63
4.Анализ на резултатите.........................................................................65
Приложение.......................................................................................................66 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019