. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
12662
Област:
Икономика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТНИК - МЕДИАТОР В РЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СРЕДА
Страници:
104 стр.
Цена:
65 лв.
Университет:
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Година:
2014
Добавена в сайта на:
06.11.2018
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Увод ……………………………………………………………………………………………………3
Първа глава
1. Теоретични аспекти на конфликта ………………………………………………………………..7
1.1. Същност на педагогическия конфликт …………………………………………………………7
1.2. Функции и особености на педагогическия конфликт ………………………………………..17
1.3. Типове конфликти и начини за тяхното решаване …………………………………………...22
2. Причини за възникване на конфликта …………………………………………………………..30
2.1. Основни фактори за възникване на конфликта ……………………………………………...31
3. Разрешаване на конфликти ……………………………………………………………………...34
3.1. Технология на управление на междуличностните конфликти ………………………………36
Втора глава
Педагогическият съветник – посредник в решаването на конфликти в педагогическа среда …40
1. Основни направления в дейността на педагогическия съветник ……………………………..40
1.1. Проблемите в съвременното училище през погледа на педагогическият съветник ………44
2. Медиаторски функции на педагогическия съветник …………………………………………..48
2.1. Същност на медиацията като процес ……………………………………………….................49
2.2. Медиаторски функции ………………………………………………………………................51
2.3. Медиторски функции в дейността на педагогическия съветник ……………………………53
3. Педагогическият съветник - медиатор в решаването на конфликти на различни равнища (учител - ученик, ученик - ученик, учител - училищно ръководство, учител - родител) ………55
3.1. Стратегии, форми, методи и способи на дейност за осъществяване на посредническата роля на педагогическия съветник ………………………………………………………………….60
Трета глава
Емпирични измерения на медиацията в работата на педагогическия съветник ………………..73
1. Методика и организация на изследването ………………………………………………………73
2. Количествен и качествен анализ на резултатите от анкетното проучване по проблемите
на училищната медиация …………………………………………………………………………...75
2.1. Количествен и качествен анализ на резултатите от анкетирането на учителите …75
2.2. Количествен и качествен анализ на резултатите от анкетирането на учениците ………….87
3. Обобщения и изводи от осъщественото анкетно проучване……………………………………93
Заключение …………………………………………………………………………………………..95
Използвана литература ……………………………………………………………………………...97
Приложения ………………………………………………………………………………………….99
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019