. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Социални дейности
 
 
Каталожен номер:
12365
Област:
Икономика
Дисциплина:
Социални дейности
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза на тема: ТРУДНОСТИ ПРИ ПРЕХОДА ОТ АКТИВНА ТРУДОВА ВЪЗРАСТ КЪМ ПЕНСИОНИРАНЕ
Страници:
86 стр.
Цена:
140 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
29.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД......................................................................................................................... стр. 6


ПЪРВА ГЛАВА
ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМА................................................................. стр. 8
1.ДЕМОГРАФСКИ ТЕНДЕНЦИИ ..................................................................... стр. 8
1.1. Застаряващото население в глобален и европейски мащаб…...…….... стр. 8
1.2. Демографски тенденции в България......................................................... стр. 14
1.3. Причини за настоящите демографски тенденции – емиграция, миграция, отрицателен прираст на населението............................................................... стр. 17
2.МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ НА СТАРОСТТА – СЪЩНОСТ И
ОСОБЕНОСТИ НА СТАРЕЕНТО.................................................................... стр. 19
2.1. Особености на здравословното състояние на възрастните................... стр. 19
2.2. Обща характеристика на старостта........................................................... стр. 21
2.3. Специфика на проблемите и потребностите на старите хора.............. стр. 22
2.4.Общуването като механизъм за удовлетворяване на потребностити...стр. 23

2.5. Дефиниране на понятието възраст............................................................. стр. 25
2.6. Особености на здравословното състояние и патология на старческата възраст.................................................................................................................... стр. 26
2.7. Основания за социална работа с възрастни............................................ стр. 28


3.СОЦИАЛНА РАБОТА С ХОРА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ....................... стр. 29
3.1. Ейджизъм и социална работа...................................................................... стр. 29
3.2. Социалната работа като механизъм за преодоляване на социалните рискове пред старите хора....................................................................................................................... стр. 30
3.3. Практика за предоставяне на грижи и подкрепа в европейските страни……………………………………………………....…………………… стр. 32
3.4. Практиката в България за предоставяне на грижи и подкрепа за възрастни хора.......................................................................................................................... стр. 34
3.4. 1. Подслон........................................................................................................ стр. 36
3.4. 2. Домашна подкрепа................................................................................... стр. 37
3.4. 3. Дейности...................................................................................................... стр. 39
3.4. 4. Финансови средства.................................................................................. стр. 40


4.ПРЕПОРЪКИ И НАСОКИ ЗА СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА РАБОТА ПО ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТТА ПРИ ХОРА ОТ НАПРЕДНАЛА И СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ................................................................................................................ стр. 41
5.БИОЛОГИЧНО СТАРЕЕНЕ И УСЛУГИ ОСИГУРЯВАЩИ САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ...................................................................................................................стр. 46
5.1. Социализирането на възрастните в домовете за избягване на пълната асоциализация....................................................................................................... стр. 46
5.2. Видове грижи и институциите, които ги предлагат................................ стр. 50
5.3. Реална оценка на потребностите................................................................ стр. 54

6.ДОМОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА СТАРИ ХОРА..................................... стр. 56
6.1. Същност и видове на предлаганите социални услуги............................ стр. 56
6.1. 1. Домове за стари хора................................................................................. стр. 56
6.1. 2. Домовете за възрастни хора с умствена изостаналост....................... стр. 58
6.1. 3. Дневен център за стари хора................................................................... стр. 61
6.1. 4. Дневен център за възрастни с увреждания.......................................... стр. 62
6.2. Пазар, предлагане и цени в домовете за възрастни хора....................... стр. 64
6.3. Териториално разпределение на специализираните домове за възрастни хора на територията на Република България................................................ стр. 66
6.4. Качество на предлаганите услуги и грижи в тях.................................... стр. 66


7.ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ................................................................................................ стр. 69
7.1. Оценка............................................................................................................. стр. 69
7.2. Изводи.............................................................................................................. стр. 70ВТОРА ГЛАВА
ПОСТАНОВКА И ХОД НА ЕМПЕРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
.................................................................................................................................. стр. 71
Mетодика на изследването....................................................................................стр.71
Анализ на резултатите...........................................................................................стр.74


ЗАКЛЮЧЕНИЕ.................................................................................................... стр. 81

БИБЛИОГРАФИЯ............................................................................................... стр. 84


ПРИЛОЖЕНИЕ................................................................................................. стр. 85
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018