. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Социални дейности
 
 
Каталожен номер:
12362
Област:
Социални науки
Дисциплина:
Социални дейности
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
СПЕЦИФИКИ И ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ”
Страници:
70 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
29.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД..................................................................................................................... стр. 4


ПЪРВА ГЛАВА
СОЦИАЛНАТА РАБОТА................................................................................. стр. 5
1. 1. Основни понятийни схеми в практиката на социалната работа...... стр. 9
1. 2. Социалната работа в България............................................................. стр. 13
1. 3. Характеристика на деца с умствена изостаналост............................ стр. 15
1. 3. 1. Същност на умствената изостаналост.............................................. стр. 15
1. 3. 2. Причини, етиопатия и разпространение.......................................... стр. 18
1. 3. 3. Класификация на умствената изостаналост................................... стр. 25
1. 3. 4. Възможности за обучение на децата с умствена изостаналост.... стр. 32
1. 4. Същност, функции и етапи на стратегическото планиране…...…. стр. 34
1. 5. Стратегическо управление и стратегическо планиране................... стр. 37
1. 6. Стратегически план на развитие на социална услуга „Защитено жилище за младежи с умствена изостаналост”.......................................... стр. 39
1. 6. 1. Профил на организацията.................................................................. стр. 39
1. 6. 2. Стратегически намерения на организацията................................. стр. 41
1. 6. 3. Стратегически цели............................................................................. стр. 42
1. 6. 4. Индикативен план................................................................................ стр. 42
1. 6. 5. Реализиране на стратегическия план – реализацията привежда стратегическия план в действие.................................................................... стр. 42
1. 6. 6. Контрол на изпълнението................................................................... стр. 43
1. 6. 7. Оценка..................................................................................................... стр. 43
1. 7. Социологическо изследване – същност и характеристики.............. стр. 43
1. 8. Анкета – същност и значение................................................................. стр. 47


ВТОРА ГЛАВА
ПОСТАНОВКА И ХОД НА ЕМПИРИЧНОТОИЗСЛЕДВАНЕ..................................................................стр. 49
2. 1. Цел и задачи............................................................................................... стр. 49
2. 2. Хипотеза...................................................................................................... стр. 49
2. 3. Методика.................................................................................................... стр. 50
2. 4. Обект на изследване................................................................................. стр. 51

ТРЕТА ГЛАВА
Анализ на резултатите от емпиричното изследване...................................................................... стр. 52
3. 1. Анализ на резултатите от анкетната карта............................................................................ стр. 52
3. 2. Графично представяне на резултатите................................................ стр. 54

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................ стр. 64

БИБЛИОГРАФИЯ........................................................................................... стр. 65

ПРИЛОЖЕНИЯ................................................................................................ стр. 70
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019