. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Психология
 
 
Каталожен номер:
12254
Област:
Психология
Дисциплина:
Психология
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Агресията при семейни двойки
Страници:
87 стр.
Цена:
120 лв.
Университет:
ВСУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
11.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание
Увод ………………………………………………………………………….. 3
Глава първа
Агресията като явление и проблем. Научни теории за агресията……......6
1. Понятието агресия………………………………………………….. …6
1.1. Същност и определение на агресията…………………………. 6
1.2. Видове агресия…………………………………………………...9
1.3. Семейството като фактор, отключващ агресията……… …...13
2. Научни теории за агресията…………………………………………15
2.1. Психоаналитична теория……………………………………...16
2.2. Хипотеза за силните емоции и афектите. Теория за обектните отношения на Мелани Клайн……………. ……………………17
2.3. Теорията на Адлер за агресията………….……………………18
2.4. Теорията на Карен Хорни за агресията………………...……19
2.5. Инстинктивно – етологична теория на агресивността на Конард Лоренц………….……………………………………..19
2.6. Физиологична теория за агресията……………………………21
2.7. Социална теория за агресията………………………………....22
2.8. Теория за социалното учене…………………………………...26
Глава втора
Психологическа специфика на семейните отношения…………………….29
1. Семейството като система…………………………………………29
2. Ролева структура на семейството………………………………….31
3. Взаимоотношението родител – дете………………………………37
4. Основни модели на родителско поведение………………………40
5. Детски стилове на привързаност и агресивно поведение……....45
5.1 Разстройства на привързаността………………………………47
Глава трета
Емпирично изследване на проявите на агресия между партньорите в семейството…………………………………………………………………..56
1. Обект и предмет на изследването……………….………………..56
2. Цел на изследването……………………………………………….56
3. Задачи на изследването……………………………………………56
4. Хипотези …………………………………………………………...57
5. Методи на изследването…………………………………………..57
6. Организация на изследването…………………………………….57
7. Анализ на резултатите от въпросника на Бъс – Дюрки…………..58
8. Анализ на резултатите, получени от проведената анкета………75
9. Обобщени резултати. Изводи и препоръки……………………….77
Заключение…………………………………………………............................80
Използвана литература………………………………………………………82
Приложения…………………………………………………………………...84 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018