. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Икономика на природните ресурси
 
 
Каталожен номер:
12220
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика на природните ресурси
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Магистърска теза на тема : Климатичните изменения: политика на намаляване и адаптация
Страници:
69 стр.
Цена:
85 лв.
Година:
2015
Добавена в сайта на:
02.06.2017
В наличност:
да
Брой изтегляния
за последния месец:
0
преди повече от един до шест месеца:
0
преди повече от шест месеца:
0

Друга информация:
Съдържание:

Въведение – 4

Глава първа: Изследване на климатичните промени – същност, причини, последици – 6

1. Геосфери на Земята: структура, динамика, взаимодействие – 7

2. Атмосфера и процесите в нея – 7
- Климатообразуващи процеси – 8
- Климатични елементи – 8
- Климатични фактори – 9
3. Как хората зависят от климатичните условия – 10
• Условията на живот – 10
• Обществото – 10
• Икономиката – 10

4. От какво зависят климатичните изменения и как климатът може да бъде повлиян от човешката дейност – 11
- Глобалното затопляне – 11
- Причини за глобалното затопляне – 12
• Природни фактори – 12
- Промени в параметрите на замната орбита и наклона на земната ос – 13
- Океански течения - 13
• Антропогенни фактори – 14
- Проблемът със замърсяването на атмосферата – 14
- Роля на парниковите газове и същност на парниковия ефект – 15

5. Последици от глобалното затопляне – 16
- Наблюдавани промени до момента – 16


6. Промени и прогнози за България - 15

Глава втора: Политики за намаляване на климатичните промени и нуждата от адаптация – 19

1. Мерки за предотвратяване на климатичните промени – 19
- Мерки на световно ниво – 20
• Рамкова конвенция на Обединените нации за измененията на климата (РКОНИК) – 20
• Протокол от Киото – 21
- България като страна по РКОНИК и Протокола от Киото – 23
- Проследяване насоката на развитие на световните усилия за овладяване на проблема по изменение на климата – 25
• Плана за действие от Бали през 2007 г. – 25
• Копенхагенското споразумение – 26
• Споразуменията от Канкун – 28
• Дърбанска платформа – 28
- Изводи – 30
- Мерки, взети от Европейския Съюз – 31
- Търговия с въглеродни емисии в рамките на ЕС – 32
- Национален план на България за разпределение на емисионните квоти за участие в Европейската Схемата за търговия на емисии – 39
- Трети национален план за действие по изменение на климата – 41

2. Адаптация /приспособяване/ към климатичните промени в България – 45
• Анализ на рисковете, пред които страната ни е изправена – 45
• Екстремни явления – 46
• Лавини – 46
• Наводнения – 48
• Свлачища – 49
• Екстремни температури – 50
• Обилни снеговалежи – 51
• Ледови явления – 51
• Градушки – 52
• Суши – 53
• Пожари – 53
• Уязвими области и сектори – 55
• Околна среда и биоразнообразие – 55
• Общество – 56
• Инфраструктура – 57
• Влияние върху водните ресурси – 58
• Селско стопанство – 58
• Горско стопанство – 59
• Енергетика – 60
• Бизнес – 61
• Туризъм - 61
• Бит и услуги – 61
• Сектор „Отпадъци“ – 62
• Транспорт – 62
• Готовност на страната за приспособяване към климатичните промени (Одит на сметната палата) – 63
• Слабости в адаптационната ни политика – 64

Препоръки - 65

Заключение – 66

Използвана литература – 68

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018